گروه نرم افزاری پیوست به صورت رسمی، در سال 1384، از ادغام دو شرکت موفق نرم افزاری، تشکیل شد که از سال 1377 سابقه فعالیت در زمینه تولید نرم افزارهای مالی و اداری داشتند. در مجموع گروه نرم افزاری پیوست بیش از 20 سال، در حوزه تولید انواع نرم افزارهای مالی و اداری تجربه مفید دارد.

 با اندوخته ای از سالها تجربه و حمایت خریداران ، مدیران حرفه ای و با سابقه پیوست ، با همراهی بیش از 250 نفر پرسنل فنی و تحصیل کرده ، مجموعه ای حرفه ای را تشکیل دادند که در ساختاری سازمان یافته ، پویا و منظم فعالیت می کند.

 با تولید بیشتر از 40 عنوان نرم افزار ، براساس تکنولوژی های روز توسعه نرم افزار در دنیا ، گرید یک شورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید نرم افزارهای سفارش مشتری را دریافت کردند و توانستند اعتماد هزاران خریدار در شرکتها و سازمانهای مختلف را بدست آورند .

عضو هیات مدیره
مسعود نیکخواه

مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سید حسین شهرآبادی

رئیس هیات مدیره
جعفر کرمی