فرصت های شغلی ثبت شده هتل حنا

استخدام سالن کار با بیمه، پاداش در هتل حنا در تهران
۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام کمک آشپز با بیمه، پاداش در هتل حنا در تهران
۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام کمک آشپز با بیمه، پاداش در هتل حنا در تهران
۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام سالن کار با بیمه، پاداش در هتل حنا در تهران
۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام سالن کار با بیمه، پاداش در هتل حنا در تهران
۲۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام کمک آشپز با بیمه، پاداش در هتل حنا در تهران
۲۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام سالن کار با بیمه، پاداش در هتل حنا در تهران
۴۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام کمک آشپز با بیمه، پاداش در هتل حنا در تهران
۴۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام کمک آشپز با بیمه، پاداش در هتل حنا در تهران
۶۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام سالن کار با بیمه، پاداش در هتل حنا در تهران
۶۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت