نهال سبز سلامت در سال 1393 با شماره 449903 ثبت و با هدف پژوهش و تولید داروهای گیاهی فعالیت های خود را آغاز نمود. اهمیت فعالیت در حوزه داروهای گیاهی بر کسی پوشیده نیست و از دیر باز انسان از گیاهان برای درمان درد های خود بهره جسته است. امروزه استفاده از گیاهان دارویی بصورت فرموله در انواع قرص ها، سوسپاسیون ها، پمادها و ….. از اهداف فعالیت های شرکت های بزرگ داروسازی بوده و مطالعات وسیعی برای تولید داروهای گیاهی در حال انجام است.

آنالیز داروهای گیاهی به سبب پیچیدگی ترکیب گیاهان دشواری های خاص خود را دارد و در مواردی که دارو حاوی چند گیاه (عصاره) متعدد باشد باز این پروسه سخت تر می شود . تاثیر مثبت داروهای گیاهی بر بیماریها با تحقیقات و آزمایش های بسیار به اثبات رسیده است . شرکت ما نیز با هدف ارتقا روش های درمانی و کاربردی کردن خواص بی شمار گیاهان دارویی وارد حوزه پژوهش و تولید داروهای گیاهی شده است.
شرکت نهال سبز سلامت در فعالیت های خود همواره پایبند به اصول و دستورالعمل های سازمان غذا و داروی ایران بوده و در راه ارتقای کیفیت داروهای خود رسیدن به استانداردهای جهانی را سرلوحه امور شرکت قرار داده است.

نهال سبز سلامت

اصول کار نهال سبز سلامت

  • کیفیت

نهال سبز سلامت از ابتدا فعالیت خود را بر اصل کیفیت بنا نهاده است.

  • عدالت

“اولویت همیشه با منافع مصرف کننده است ” این شعار ماست.

  • نوآوری

“همیشه از ایده های جدید استقبال می کنیم “.این راز بی همتا بودن ماست.

نهال سبز سلامت