نهال سبز سلامت در سال 1393 با شماره 449903 ثبت و با هدف پژوهش و تولید داروهای گیاهی فعالیت های خود را آغاز نمود. اهمیت فعالیت در حوزه داروهای گیاهی بر کسی پوشیده نیست و از دیر باز انسان از گیاهان برای درمان درد های خود بهره جسته است. امروزه استفاده از گیاهان دارویی بصورت فرموله در انواع قرص ها، سوسپاسیون ها، پمادها و ….. از اهداف فعالیت های شرکت های بزرگ داروسازی بوده و مطالعات وسیعی برای تولید داروهای گیاهی در حال انجام است.

آنالیز داروهای گیاهی به سبب پیچیدگی ترکیب گیاهان دشواری های خاص خود را دارد و در مواردی که دارو حاوی چند گیاه (عصاره) متعدد باشد باز این پروسه سخت تر می شود . تاثیر مثبت داروهای گیاهی بر بیماریها با تحقیقات و آزمایش های بسیار به اثبات رسیده است . شرکت ما نیز با هدف ارتقا روش های درمانی و کاربردی کردن خواص بی شمار گیاهان دارویی وارد حوزه پژوهش و تولید داروهای گیاهی شده است.
شرکت نهال سبز سلامت در فعالیت های خود همواره پایبند به اصول و دستورالعمل های سازمان غذا و داروی ایران بوده و در راه ارتقای کیفیت داروهای خود رسیدن به استانداردهای جهانی را سرلوحه امور شرکت قرار داده است.

نهال سبز سلامت

اصول کار نهال سبز سلامت

کیفیت

نهال سبز سلامت از ابتدا فعالیت خود را بر اصل کیفیت بنا نهاده است.

عدالت

“اولویت همیشه با منافع مصرف کننده است ” این شعار ماست.

نوآوری

“همیشه از ایده های جدید استقبال می کنیم “.این راز بی همتا بودن ماست.

نهال سبز سلامت