سال 79، بخش انتشارات موسسه مشاوران آموزش،تاسیس شد و در همان سال اول،9کتاب چاپ کرد که 7 کتاب آن از کتاب های رشته علوم انسانی بود. سال 85 انتشارات مشاوران آموزش با فاصله ای بسیار معنادار مهمترین نشر آموزشی و کمک آموزشی علوم انسانی کشور بود.