شرکت شایان توسعه البرز بعنوان پیمانکار دستگاه ها و سازمان های دولتی در حوزه مخابرات ، برق و حفاظت الکترونیک در شمال کشور می باشد.