خانه نجات ایران یک سازمان مردم نهاد است و در یک دهه گذشته تلاش نموده تا اهداف خود را جامع عمل بپوشاند . آموزش مردم و آگاه سازی در خصوص حوادث و بلایا ، محیط زیست و تشویق به فعالیت های داوطلبانه از اهداف این موسسه می باشد.