اولین شرکت فوق تخصصی در زمینه سلامت زنان به شماره ثبت 555730 در اسفند ماه 1398 تاسیس شد .
این شرکت با رسالت انجام کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی در منزل
افتتاح شد .