اولین شرکت فوق تخصصی در زمینه سلامت زنان به شماره ثبت 555730 در اسفند ماه 1398 تاسیس شد .

این شرکت با رسالت انجام کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی بیماری های زنان از جمله :

NIPT
Endometrial
karyotype
Double marker
Quad marker
HPV
Pap Smear
Biopsie

و همچنین تمامی آزمایش های پاتولوژی و ژنتیک افتتاح شد .