شرکت سیناپخش صبا در تاریخ 1380/07/02 با اخذ مجوز از وزارت بهداشت به عنوان شرکت پخش استانی فعالیت خود را آغاز کرد.
روابط عمومی بالا و سابقه مدیریت اعضای هیئت مدیره سبب گسترش کار و اخذ مجوز توزیع در استان همجوار و نیز دریافت مجوز توزیع داروهای شیمی درمانی و همچنین داروهای با مجوز زنجیره سرد گردید.
شروع به کار پخش شرکت سیناپخش صبا به عنوان پخش سراسری با دریافت مجوز توزیع در تاریخ 1393/12/23 رقم خورد و هم اینک با دارا بودن 13 شعبه در نقاط مختلف کشور وارد عرصه توزیع سراسری شده است.