اهالی «پیواژ» اولین بار در سال 1374 گرد هم آمدند و در این سالیان همکاری، همواره ایده هایی نو به صنعت بازاریابی، تبلیغات، چاپ، گرافیک و بسته بندی ارائه داده‌اند. در سال 1395 با ثبت شرکت «کارستان پیواژ نیاز» مسیر فعالیت خود را تغییر داده و بر بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی متمرکز شده اند. پیواژ از پشتوانه ی علمی و تجربی سال های متمادی فعالیت خود در صنعت چاپ برخوردار است. این شرکت که همواره به عنوان برندی خلاق و پیشرو در صنعت چاپ شناخته می شد؛ اینک امیدوار است که بار دیگر بتواند با استفاده از علم روز دنیا و بهره گیری از نیروی کار توانمند و تکنولوژی ها و امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری خود در توان بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی کشور تحول ایجاد کند و با پیاده سازی استاندارد های مورد نیاز این دو صنعت خدمتی ویژه به مشتریان خود ارائه دهد. از این رو و با توجه به حساسیت صنعت دارو و غذا؛ علاوه بر استانداردهای کیفی رنگ 12647ISO، استاندارد های بهداشتی و تضمین کیفیت تخصصی نظیر BRC و PS9000 در دستور کار واحد تضمین کیفیت شرکت پیواژ قرار دارد.

اینجانــب بــه برقــراری و بــرآورد الزامــات سیســتم مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر اســتاندارد بیــن المللــیISO9001:2015 و سیسـتم مدیریت رسـیدگی به شـکایات مطابق با اسـتاندارد بین المللی ISO10002:2018 و همچنیـن رعایـت کلیـه الزامـات از جملـه الزامـات قانونـی و مقرراتـی و الزامـات توافـق شـده بـا مشـریان و سـایر ذی نفعـان در ارتبـاط بـا کیفیـت محصـولات و رسـیدگی به شـکایات، خود را متعهد دانسـته و پیوسـته با بهبـود مسـتمر سیسـتم هـای مدیریـت یادشـده، اثربخشـی آن را تضمیـن کـرده و ضمـن تامیـن کلیه منابـع لازم و بـا بکارگیـری رویکـرد فرآینـدی و تفکـر مبتنـی بـر ریسـک، بـر عملکـرد آن نیـز نظـارت دقیـق خواهـم داشـت.

همراهـی، تعهـد، حمایـت و همـکاری همـه ی همـکاران مـا در پیـواژ بـرای دسـتیابی بـه اهـداف ایـن خـط مشـی ضروری اسـت؛ تـا بـا درک نقـش خـود در سـازمان، مسئولیتشـان را در قبـال خانـواده پیـواژ و مشـتریان و سـایر ذی نفعـان بـه بهتریـن شـکل بـه انجـام برسـانند.

هر کدام از ما به تنهایی می توانیم بر کیفیت، قابلیت اعتماد و خوشنامی پیواژ تاثیرگذار باشیم.

پیمان کوفی - مدیر عامل

کارستان پیواژ نیاز