شرکت مهندسی فناوری اطلاعات پرمون در سال 85 شمسی شروع به فعالیت نموده است. این شرکت دارای دو بخش فعال در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و برق و الکترونیک می باشد. گروه پرمون با بهره گیری از روشها، ابزار و دانش مدیریتی مدرن و همچنین با استفاده از مدیران باتجربه، خبرگان و متخصصان در اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، برق و اتوماسیون صنعتی، گام های بلندی جهت رسیدن به اهداف اصلی خود برداشته است.

اهداف اصلی شرکت:

افزایش با ثبات سود و سرمایه شرکت
تامین رضایت مشتریان بر مبنای کیفیت محصول، حسن عمل به تعهدات و خدمات مطلوب