شرکت سازه پویش بعنوان یکی از برترین شرکتهای گروه قطعات خودرو عظام و با تولید محصولات متنوع ، بزرگترین تامین کننده سیستمهای الکترونیکی و مکاترونیکی خودرو برای خطوط OEM می باشد این شرکت درمسیر جهانی شدن با بهره برداری از دانش فنی واستانداردهای بین المللی طراحی وساخت و همچنین همکاری با شرکت های معتبر خارجی بعنوان شرکاء تجاری از جمله Bosch ,Benteler,Mobis,PanaSonic,Daesung به یکی از معتبرترین تولیدکنندگان قطعات الکترونیک ، مکاترونیک و پلیمر در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است.
در راستای ماموریت کلی شرکت سازه پویش ، اعتقاد بر این است که کارکنان ارزشمند ترین سرمایه های شرکت و عامل موفقیت می باشند لذا استراتژی مدیریت منابع انسانی شرکت بر روی جذب و پرورش بهترین استعدادهای موجود در جهت پشتیبانی از اهداف سازمان و رشد و توسعه همه جانبه متمرکز شده است . تعامل سازنده میان مدیران و پرسنل و تقسیم ارزش های سازمانی به رشد اقتصادی و پرسنلی منجر گردیده و ایجاد شرایط کاری ایمن ، بسترهای انگیزشی ، امکانات مناسب آموزشی ، ترویج نظام جانشین پروری و مسئولیت پذیری ، فضایی پویا و شاداب در شرکت برای خلق ارزش ها مهیا نموده است.

سازه پویش

 استراتژی مدیریت منابع انسانی شرکت سازه پویش ( SPCO ) بر روی جذب و پرورش بهترین استعدادهای موجود در جهت پشتیبانی از اهداف سازمان و رشد و توسعه همه جانبه متمرکز شده است . تعامل سازنده میان مدیران و پرسنل و تقسیم ارزش های سازمانی به رشد اقتصادی و پرسنلی منجر گردیده و ایجاد شرایط کاری ایمن ، بسترهای انگیزشی ، امکانات مناسب آموزشی ، ترویج نظام جانشین پروری و مسئولیت پذیری ، فضائی پویا و شاداب در شرکت برای خلق ارزش ها مهیا نموده است . اعتقاد داریم که کارکنان ما ارزشمند ترین سرمایه های شرکت و عامل موفقیت می باشند.

خدمات رفاهی:
این شرکت علاوه بر پرداخت حقوق و مزایا و الزامات قانونی نسبت به ارائه تسهیلات رایگان شامل خدمات ورزشی پرداخت کمک هزینه های غیرنقدی و بیمه تکمیلی درمان پرسنل وخانواده ایشان بصورت رایگان درطول سال اقدام میگردد

سازه پویش
کارخانه1: شهرک صنعتی اشتهارد
سازه پویش
سازه پویش
کارخانه2: کیلومتر 11 جاده مخصوص