شرکت سلیس رود اروند یکی از شرکت های کشتیرانی و شرکت های حمل و نقل دریایی ایران است.