شرکت داروسازی گیاهی گل دارو در راستای احیاء طب سنتی و گیاه درمانی علمی در کشــور در سال 1362 دراصفهـــان تاسیس و ابتدا تولیدات خود را با فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی خشک استاندارد شروع نمود و پس از تلاش بسیار در سال 1369 موفق به تولید فرآورده های داروئی گیاهی به فرم قطره گردید.

شرکت گل دارو در واحد مجهزتر و جدید فعلی خود در زمینی به مساحت 21000 مترمربع با زیر بنای 28400 متر مربع مستقر گردید و از سال 1376 تولید داروهای گیاهی را به فرم های داروئی قطره، شربت، قرص،کپسول، ژل،کرم،پماد واسپری شروع نمود.اکنون محصولات گل دارو با بهره گیری از جدیدترین فن آوری داروسازی دنیا و استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه تولید و به بازار داروئی ایران و چندین کشور آسیائی و اروپایی عرضه می گردد. گل دارو از همکاری متجاوز از 20 نفر از با سابقه ترین متخصصین دانشگاهی رشته های مختلف علمی از جمله گیاه درمانی، فارماکوگنوزی، داروسازی صنعتی، فارماکولوژی، شیمی داروئی، بـیو تکنولوژی و فیتوفارمسی در فن آوری و فرآوری محصولات خود بهره مند بوده و جمعا" با پرسنلی متجاوز از 400 نفر به امر تحقیق، فرمولاسیون و تولید داروهای گیاهی مشغول می باشد.گل دارو افتخار بهره مندی مستمر از دانش استادان و دانش پژوهان دانشگاههای داخل و خارج کشور را دارا میباشد و به همین سبب پیوسته روز آمدترین دانش وکاربرد علمی را در فرآوری و فن آوری محصولات خود به کار می گیرد.

بیانیه ماموریت و چشم‌انداز

رهبر بازار فرآورده های دارویی و قرار گرفتن در بین شرکت های برتر تولیدکننده مکمل های غذایی در داخل کشور و سطح منطقه در افق 1404
اهداف و استراتژی

ایجاد تنوع در محصولات از طریق توسعه سبد انواع فرآورده های دارویی طبیعی و مکمل های غذایی
گسترش فرهنگ صحیح مصرف محصولات از طریق اطلاع رسانی های مناسب به گروه های هدف جامعه و تبلیغات هدفمند
ارتقای جایگاه نشان تجاری و افزایش سطح تعالی سازمان
دستیابی به بازارهای جدید و افزایش سهم بازار فرآورده های دارویی طبیعی و مکمل های غذایی
تلاش مستمر در جهت مدیریت هزینه ها به منظور تسهیل خرید کلیه اقشار جامعه
افزایش سودآوری و ارتقای توان مالی
ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی متناسب با نیاز مشتریان
افزایش سطح رضایت مشتریان

داروسازی گل دارو
نمایشگاه طلای سبز اصفهان


افتخارات و موفقیت‌ها

گل دارو دارای بیش از صـد پروانـه دارویـیست کـه به صـورت رسـمی از طـرف وزارت خانـه صـادر شـده اسـت. عـلاوه بـر ایـن، گل دارو از طـرف وزارت خانه به عنـوان شـرکت برتـر داروسـازی گیاهـی شـناخته شـده است و اکنـون عضـو کمیته هـای مختلفـی در وزارت خانـه میباشد کـه مهم تریـن آن هـا کمیتـه تدویـن فهرسـت داروهـای گیاهـی اسـت کـه مدیر عامل شرکت بـا حکـم وزیـر عضـو کمیته می باشد. موفقیـت دیگر در اسـتاندارد کـردن روش هـای تولیـد و اداره ISO اسـت کـه موفـق بـه دریافـت گواهی نامـه شـدیم. عـلاوه بر این، اسـتاندارد کـردن روش های دارویـی را در دسـتور کار قـرار دادیـم؛ به طوری کـه اکنـون طبـق روش هـای پیشـنهادی بین المللـی فعالیـت می کنیـم و همـه روش هـای تولیـد نیـز استاندارد شـده و دارای گواهی نامه هـای لازم هسـتند.

داروسازی گل دارو
داروسازی گل دارو