در تاریخ 24 فروردین ماه 1390 ثبت و تاسیس شد تا با رویکردی متفاوت و بر آمده از دل محیط دانشگاهی عرصه سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) را آکادمیک محور طراحی و پیاده سازی نماید، تمرکز صرفا بر این زمینه نبوده است و گستره عظیم تری را در واقع شامل شده است اهداف مجموعه ما بدین جهت توانسته ایم پروژه های بزرگی را در این زمینه ها اداره نماییم.