شرکت افست در سال 1336 تحت شماره 5686 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید. در سال 1350 و پس از اصلاح قانون تجارت در سال 1347، شرکت افست به «سهامی خاص» و سپس در سال 1355 به «سهامی عام» تبدیل شد.

مطابق آخرین تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1391/06/29 اساسنامه شرکت اصلاح و طی آن سال مالی شرکت از سال شمسی به سال تحصیلی (یعنی اول مهر هر سال تا پایان شهریور ماه سال بعد) تغییر یافت.

در تاریخ 1392/02/09 طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده اساسنامه شرکت مطابق نمونه بورس اصلاح شده و تغییر کرد.

در تاریخ 1394/01/29 سرمایه شرکت به مبلغ 200 میلیارد ریال افزایش یافت و اساسنامه شرکت به تصویب مجدد رسید.

* بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/02، افزایش سرمایه از مبلغ 200 میلیارد ریال به مبلغ700 میلیارد ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 500 میلیارد ریال) در تاریخ 1397/05/08 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

* در تاریخ 1398/02/28 سرمایه شرکت از مبلغ700 میلیارد ریال به مبلغ 990 میلیارد ریال (از محل سود انباشته و اندوخته مبلغ 290 میلیارد ریال) افزایش یافت و در تاریخ 1398/03/21 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

offset press
offset press
offset press