شـرکت اوس سـینا در سـال 1384 بـا شـماره ثبـت 258464 در اداره کل ثبـت شـرکتها و مالکیتهـای صنعتـی تهـران بـا هـدف ارتقـای سـطح ارائـه محصـولات و خدمـات ، بـه جامعـه پزشـکی فعالیـت رسـمی خـود را آغـاز نمـوده اسـت . محصـولات تولیـدی ایـن شـرکت شـامل سیسـتم تسـت ورزش قلبـی ، سیسـتم بازتوانـی قلبـی، هولتـر فشـار خـون و دسـتگاه الکتروکاردیوگـراف مـی باشـد . تمامـی محصـولات ایـن شـرکت دارای مجـوز و تاییدیـه از اداره کل تجهیـزات پزشـکی ایـران مـی باشـند.