موسسه مشاوران مهاجرتی نوآوران ملل ماندگار به شماره ثبت 49979 با برند شناخته شده ویزانو ، برگرفته از ایده جدیدتر از آنچه که در سال های قبل در بین موسسات موجود مهاجرتی در جریان بود، تشکیل شد. فرآیند شکل گیری ویزانو براساس طرحی نو برای ارائه خدمات و تسهیل مراحل مرتبط به امور مهاجرت و فعالیت های قبل و بعد از مهاجرت افراد مشتاق به تجربه زندگی در کشور جدید، ایجاد شد.