مجموعه بازرگانی عمارت نوین درسال 1397 درزمینه ملزومات ساختمانی صنفی شروع به فعالیت نمود.
ما اعتقاد داریم

در قرن 21 با رعایت تمام سنت ها فرایند کار را مدرن کردیم.
ما اعتقاد داریم

کیفیت یک اصل و وظیفه ما درتمام مراحل ( تولید- خدمات قبل از فروش – فروش- خدمات بعد از فروش – روابط عمومی مشتری مداری ) میباشد.
ما اعتقاد داریم

ارائه راه حل درتمام مراحل وظیفه ذاتی ما می باشد.