آتین دژ پارس در روزهای نخست تابستان سال 1386 کار خود را در بخش پیمانکاری ساخت و ساز  آغاز نمود و اینک پس از گذشت  16 سال مهارت اندوزی بویژه در نوسازی و بازسازی ساختمانهای درمانی، اداری و آموزشی و دریافت  گواهی  پایه 3 رشته ساختمان و پایه 3 رشته تاسیسات و تجهیزات به پیشرفت خود ادامه میدهد. بی گمان آنچه ما را در رسیدن به آرمان ها و آرزوهایمان یاری می رساند داشتن همکارانی دانا و توانا همانند شماست.