شرکت رامند در زمینه تولید موارد ذیل فعالیت دارد:

- تولید و نصب انواع کانترتاپ (کورین، کوارتز، سرامیک، سنگ طبیعی)

- تولید و نصب انواع مصنوعات چوبی (کابینت، کند، درب و ...)