درباره شرکت نیکان رشد نویان

 نیکان رشد نویان در برنامه های تغذیه ای خودباهدف دسـتیابی به سـودمندی در تولید  (production profit) با در نظر گـرفتن احتیاجات تغذیه ای واقعـی دام و طیور و اهداف پرورشــی تولیدکنندگان با ارائه برنامه های تغذیه ای نوین این احتیاجات تغذیه ای را از منابع  خوراکی گوناگون با صـــرف هزینه بهینه تامین می نماید که علاوه بر دســـتیابی به حداکثر  پتانســیل ژنتیکی دام و طیور، عملکرد ایده‌آل و تولیدی سودمند را نیز برای تولیدکنندگان به  همراه داشته باشد.

البته موضوع مهم دیگر تمایل مصـرف کنندگان برای مصـرف منابع غذایی  است که در مورد محتوای آن اطمینان خاطر لازم را داشته باشـند. لذا این مجموعه با توجه به  اهمیت سلامت منابع غذایی مصـرف کنندگان توجه ویژهای به این موضوع داشته و راهکارهای  مناسبی را برای تولیدکنندگان در نظر گرفته است.

 پیشـنهاد این شرکت به مشـتریان خود، مطلع نمودن کادر فنی ما از اقلیم و شرایط حاکم بر  منطقه پرورش دام و طیور خود می باشـد تا بامتعادل نمودن فرمول جیره، بهترین نتیجه را از  محصول کسب و اطمینان خاطر از برگشت سرمایه و کسب سود بیشتر حاصل شود.