کترینــگ دُنا در ســال 1394 تاســیس شــد. ایــن شرکــت حاصــل سرمایــه گــذاری مشــترک هلدینگ هـای اقتصـادی فـدک از ایـران و دونهـازر از اتریـش میباشـد. هـم اکنـون، هلدینگ اتریشـی دونهـازر یکـی از برجسـته تریـن کترینگهـای قـاره سـبز اسـت. اولیـن کارخانـه کترینـگ دُنا، در محوطـه راه آهـن تهـران، در فضایـی بـه مسـاحت 5000 مترمربـع با امـکان تولیـد روزانـه 40000 وعـده غذایـی شروع به کار کـرده اسـت. ایـن کارخانـه در حـال حـاضر، بزرگریـن و مجهزتریـن کترینـگ ایرانـی مـی باشـد. زیرسـاخت هــای ایــن کترینــگ براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی طراحــی و ایجــاد شــده اســت. طراحــی مــدرن نمـای بیرونـی سـاختمان کترینـگ دُنا، بـه گونـه‌ای اسـت کـه بـه فضـای راه آهـن تهـران روحـی تـازه بخشـیده اسـت. مدیـران اتریشـی ایـن کترینـگ، تمـام بخشهـای اجرایـی، تامیـن و پشـتیبانی، طبـخ و سرویس دهـی را تحـت کنـترل و نظـارت مسـتمر دارنـد. مدیـر کارخانـه و سرآشـپز ایـن کترینـگ اتریشـی هسـتند و از نـام آورتریـن مدیـران و آشـپزان جهانـی مـی باشـند. هم‌اکنون، کمپانی دُنا آفرین فدک در 4 حوزه کترینگ ریلی، کترینگ سازمانی، کترینگ فروشگاهی و کترینگ هوایی فعالیت خود را در شهرهای تهران،مشهد،عسلویه و چابهار ادامه می دهد.

ترکیب جنسیتی کارکنان:                    

زن (%16)
مرد  (%84)

 

 

سطح ارشدیت کارکنان:

مدیر ارشد (24)
مدیر میانی (32)
کارشناس ارشد (3)
کارشناس (63)
کارمند (542)

مراحل استخدام:

1) بررسی رزومه ها توسط واحد جذب و استخدام
2) مصاحبه تلفنی در این مرحله، بعضی ویژگی های اصلی در یک مصاحبه کوتاه و تلفنی ارزیابی می شود.
3) مصاحبه تخصصی و رفتاری  با کارجویان گرامی توسط دپارتمان تخصصی و دپارتمان منابع انسانی
4) مصاحبه فنی و حضوری با مدیریت کارخانه
5) مصاحبه نهایی مدیر محترم عامل و قائم مقام ایشان سمت شغلی کارشناس به بالا
6) اخذ مدارک و طی دوره آزمایشی و دریافت مدارک اولیه استخدامی و شروع به کار کارجویان گرامی