گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما به عنوان یک شرکت هلدینگ مالی در تابستان 1397 تاسیس شده و  با شماره 11600 در مورخ 1397/6/6 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز فعالیت خود را دریافت نموده است.
کاریزما در ابتدا با سرمایه 200 میلیارد ریال به ثبت رسید اما سهامداران شرکت بعدتر در اسفند 1397 سرمایه خود را به  500 میلیارد ریال افزایش دادند. کل مبلغ سرمایه نیز تادیه شده است.

این شرکت دارای سه شرکت زیر مجموعه با نام‌های شرکت سبدگردان کاریزما، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما و شرکت سرمایه گذاری کاریزماست. شرکت سبدگردان کاریزما اولین شرکت سبدگردان کشور است که در سال 1390 تاسیس شده و به عنوان یکی از مجموعه‌های خوش‌نام بازار سرمایه کشور مشغول به کار است. شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما موافقت اصولی تاسیس خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده و در حال طی مراحل اداری برای ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها می‌باشد.

عضو هیئت‌مدیره
دکتر محمد عابد

دکترای علوم اقتصادی- مالی دانشگاه امام صادق (ع)، کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، کارشناسی اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

رئیس هیئت‌مدیره
دکتر مجتبی کباری

دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق، کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه امام صادق

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره
محمدمهدی ناسوتی فرد

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران، کارشناسی اقتصاد دانشگاه شیراز

گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما