شرکت فنی مهندسی پترو ایمن شریف در سال 1389 توسط تعدادی از مهندسان و متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه های برتر ایران که اعتقاد به شعار خواستن آفریدن است و با نکته شتابنده در حرکت های علمی در زمینه محیط زیست بنیان گذاشته شده است. این شرکت در سالین گذشته، با اجرای موفقیت آمیز بیش از 150 پروژه فنی و مهندسی و 300 هزار نفر ساعت آموزش تخصصی و همکاری و عضویت در مراکز رشد دانشگاه تهران و مراکز رشد دانشگاه صنعت نفت را در کارنامه خود نیز بخه همراه دارد.

 خط مشی

شرکت پترو ایمن شریف در راستای رضایت مشتری و در نظر گر فتن سود متقابل موارد زیر را دنبال می نماید:

تعیین اهداف و فرایندهای لازم جهت ارائه نتایج بر طبق خواسته های مشتری و خط مشی های سازمان.
پایش و اندازه گیری فرایندها و محصول بر طبق خط مشی ها،اهداف و الزامات مربوط به محصول و گزارش دهی نتایج.
انجام اقدامات جهت بهبود مستمر عملکرد فرایند.
متعهد به بهبود مستمر در ارائه خدمات صدور گواهی.
جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی و دیگر شرائط به مشتریان فعلی و آتی.
حصول اطمینان از درک ارزشهای تجاری و اهداف توسط پرسنل و تجهیز ایشان جهت اجرای وظائف محوله در راستای خواسته های سیستم های مدیریتی.