مهم ترین مزیت پیاکو، داشتن بزرگترین فضای استقرار در میان شتابدهنده های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی است، هم چنین شبکه ی وسیع ارتباطی این شتابدهنده امکان سرمایه گذاری و حمایت های مالی فراوانی را برای ایده های شما و استارتاپ های نوپا، ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، پیاکو با در دست داشتن شبکه ی ارتباطات زیر ساخت، منتورها و لیدرهای مجرب در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، برگزاری بوت کمپ ها و …، امکان شتاب گیری سریع تر استارتاپ ها و به منصه ی حضور رسیدن ایده های ناب را فراهم کرده است…

با توجه به تمام این مسائل، رسالت اصلی شتابدهنده ی پیاکو، ایجاد ارتباط منطقی و قوی میان این بازوها، در جهت ایجاد استارتاپ هایی است که با استفاده از سرمایه های ثابت در کشور و سرمایه گزاری سهام داران و از سوی دیگر ایجاد قرارداد های خرید تضمینی محصولات، ریسک نهایی ایجاد استارتاپ ها را کاهش داده و در جهت رفع نیازها، گام های موثرتری بردارد.


شتابدهنده ی پیاکو، یکی از زیرشاخه های اصلی هلدینگ پتروبرهان اریس می باشد که در سالهای اخیر گام های مهمی در حوزه ی نفت، انرژی، صنایع دریایی و … برداشته است و به صورت تخصصی برای هر صنعت، یک شتابدهنده ی جداگانه تعریف و تاسیس کرده است.
آشنایی با پیاکو