آزمایشگاه دانش بنیان هورتاش 

آزمایشگاه مرجع صنایع غذایی، کشاورزی و دامپزشکی

مورد تایید اداره استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی