تولیدات این شرکت شامل مرغ و گوشت و تخم مرغ می باشد.