نمونه کارنامه های شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی

۴۸ روز قبل ۳۰۶ نظر

نمونه کارنامه های شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی

کاربران عزیز در این صفحه کارنامه های ارسالی کاربران و همچنین درصدهای اعلامی در دیدگاهها برای آزمونهای مختلف گردآوری شده است. بعد از هر آزمون نیز این صفحه بروز میشود.   

 

 

نمونه کارنامه های آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدام آموزش و پرورش روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمون استخدام قوه قضاییه سال ۱۴۰۰

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدام قوه قضاییه روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمون استخدام قوه قضاییه سالهای ۹۲ و ۹۶

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدام قوه قضاییه روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای استخدامی وزارت علوم سال ۱۴۰۰

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدام وزارت علوم،تحقیقات و فناوری روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای استخدامی بانک ملت سال ۱۴۰۰

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدام بانک ملت روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای استخدامی فراگیر هشتم سال ۹۹

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدام فراگیر هشتم روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۹

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدام آموزش و پرورش روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سال ۹۹

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدام وزارت بهداشت روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۹

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدام تامین اجتماعی روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سال ۹۸

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدام وزارت بهداشت روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی هفتمین آزمون فراگیر سال ۹۸

برای مشاهده نمونه کارنامه آزمون استخدامی هفتمین آزمون فراگیر سال ۹۸ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی شمشمین آزمون فراگیر سال ۹۷

برای مشاهده نمونه کارنامه آزمون استخدامی ششمین آزمون فراگیر سال ۹۷ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی بانک ملت سال ۹۷

برای مشاهده نمونه کارنامه آزمون استخدامی بانک ملت سال ۹۷ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی وزارت نیرو سال ۹۷

برای مشاهده نمونه کارنامه آزمون استخدامی وزارت نیرو سال ۹۷ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی تامین اجتماعی سالهای ۹۴ و ۹۶ و ۹۷

برای مشاهده نمونه کارنامه آزمون استخدامی تامین اجتماعی وی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمونهای استخدامی پنجمین آزمون فراگیر سال ۹۷

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمونهای استخدامی پنجمین آزمون فراگیر سال ۹۷ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۷

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۷ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سالهای ۹۵ و ۹۶

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدام وزارت بهداشت روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمونهای استخدامی چهارمین آزمون فراگیر سال ۹۶

برای مشاهده نمونه کارنامه های چهارمین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۶

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۶ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید 

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی وزارت نیرو سال ۹۶

برای مشاهده نمونه کارنامه آزمون استخدامی وزارت نیرو سال ۹۶ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمونهای سومین آزمون فراگیر سال ۹۵

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمونهای استخدام سومین آزمون فراگیر سال ۹۵ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمونهای استخدام آموزش و پرورش ۹۵

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمونهای استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمونهای استخدامی دومین آزمون فراگیر سال ۹۴

برای مشاهده نمونه کارنامه های آزمونهای فراگیر ۲ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه های آزمونهای استخدامی اولین آزمون فراگیر سال ۹۴

برای مشاهده نمونه کارنامه آزمون استخدامی فراگیر ۱ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی سال ۹۴

برای مشاهده نمونه کارنامه آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

 

نمونه کارنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۴

برای مشاهده نمونه کارنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۴ روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده کارنامه ها اینجا کلیک کنید

از تجربیات دیگران استفاده کنید!
مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.
تجربیات شرکت کنندگان

۳۰۶ نظر برای نمونه کارنامه های شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی

 • ن
  ناشناس
  ۹ مرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۳۸
  سلام پشتیبان محترم،
  چطوری کارنامه را بفرستم.
  یکبار پیام دادم تایید نشد.
  لطفاً راهنمایی کنید.
  • پشتیبان سه
   ۹ مرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۴۳
   با سلام
   کاربر گرامی با سپاس از شما لطفا به ایمیل
   info@e-estekhdam.com
   یا آی دی تلگرام
   eestekhdam_admin@
   ارسال نمایید
  • ن
   ناشناس
   ۹ مرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۳۵
   سلام،
   پشتیبان محترم ، چطوری کارنامه را بفرستم.
   خواهشا پیام تایید کنید.
   • پشتیبان سه
    ۹ مرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۳۶
    با سلام
    کاربر گرامی با سپاس از شما لطفا به ایمیل
    info@e-estekhdam.com
    یا آی دی تلگرام
    eestekhdam_admin@
    ارسال نمایید
   • ز
    زینب یاری
    ۱۸ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۱۶
    سلام نمره نفردوم چجورمیشه فهمید،
    • ن
     ناشناس
     ۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۱
     سلام،
     پایین جواب تان را دادم.
    • ر
     رضا
     ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۱:۰۰
     باسلام
     بر اساس آزمون استخدامی 99 بهترین نمره کارنامه قبولی هنر آموز دامی چند بود؟؟؟
     • ن
      ناشناس
      ۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۲۳
      سلام،
      در کارنامه های فراگیر 8 ، نگاه کنید.
      تا متوجه این قضیه شوید.
      در بالای همین صفحه ، کارنامه ها گذاشته شده اند.
      • ر
       رضا
       ۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۰:۵۳
       دوست عزیز هییییییییچ کارنامه هنر اموز دامی بارگزاری نشده
       • ن
        ناشناس
        ۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۱:۴۶
        خوب فکر کردم شاید کارنامه ای برای این رشته گذاشته شده باشه.
        می توانید در صفحه اصلی سوال تان بپرسید،
        شاید به جواب تان برسید.
      • پشتیبان سه
       ۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۲۸
       با سلام
       کاربر گرامی اینجا کلیک کنید
       با تشکر
      • S
       Sama
       ۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۲
       سلام ببخشید حداقل نمره که توی کارنامه اومده همون حد نصابه؟
       • ن
        ناشناس
        ۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۲۲
        سلام،
        نه، دوست عزیز حداقل نمره ، نمره ی آخرین فرد قبولی در آن ظرفیت مورد پذیرش است.
        و حد نصاب هم ، نصفِ نمره ی نفر اول است.
        • ز
         زینب یاری
         ۱۸ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۱۶
         سلام ازکجابفهمیم نفرچندمیم، نفردوم نمرش چجورمشخص میشه
         • ن
          ناشناس
          ۱۹ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۷
          سلام،
          از کارنامه فقط نفر آخر را می شود تشخیص داد.
          نفرات اول و دوم و...
          را فقط روز تحویل مدارک و مصاحبه با پرس و جو می شود فهمید که چه نمره ای گرفتند.
       • ن
        ناشناس
        ۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۴
        سلام پشتیبان محترم،
        کارنامه فراگیر نهم در سایت قرار داده شده است؟
        • مشاور «ای استخدام»
         ۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۶
         کاربرعزیز
         به محض دریافت در صفحه مربوطه بارگذاری می گردد .
         • مشاور «ای استخدام»
          ۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۱۰
          کاربرعزیز
          به محض دریافت در صفحه مربوطه بارگذاری می گردد .
          جهت بررسی اینجا کلیک کنید.
         • M
          Mohammad
          ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۵۶
          دوستان یه سوال مدنی بود 99 بود جوابش میشد ابراء یا وصیت عهدی؟
          • ب
           بهروز
           ۲۶ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۰۴
           سلام میشه اگه کارنامه بنیاد مسکن دارید بزارید
           • ح
            حمید
            ۲۶ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۵۰
            درصدای سنجش با جهاد دانشگاهی فرق میکنه این کجا اون کجا
            • ا
             اقتصادخوانده (اشکان)
             ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۰۸
             درود
             داداش چ فرقی دارن؟
             • ح
              حمید
              ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۳۶
              سوالای جهاد دانشگاهی آسونه
              اما سوالای سنجش سخته آزمون استخدام آموزش و پرورش هم عمومی ها واقعا سخت بودن
              حد نصاب تو جهاد بالای 50 در میاد معمولا اما تو سنجش 25 به بالا
            • ص
             صادق
             ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۲۹
             سلام من چنتا کارنامه دانلود کردم تخصصی 50به بالا عمومی40به بالا
             • آ
              آموزگار ابتدایی 😥
              ۱۲ اسفند ۱۴۰۰، ۲۳:۴۰
              سلام هرمزگانی هست آیا ؟
              نمره قبولی شهر بشاگرد و جاسک سال ها قبل چند بوده ؟؟؟
              • ش
               شیوا
               ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۴۷
               سلام لطفا یه کارنامه قبولی از رشته مراقب سلامت بزارین هرچی گشتم نبود اگرمال مشهد باشه عالی میشه. اگرکسی قبول شده لطفا درصدهاشو بگه
               • ن
                نیلا
                ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۴۵
                سلام
                میشه راهنمایی کنید منابع آزمون هنرآموز الکترونیک باید از کجا تهیه کنیم آیا سایت خاصی وجود داره چون من هر چی میگردم پیدا نمیکنم
                • ز
                 زهرا
                 ۱ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۴۶
                 لطفا منابع مطالعاتی عنوان شغلی کارشناس آمار رو بفرمایید
                 • پشتیبان سه
                  ۱ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۱۵
                  با سلام
                  کاربر گرامی برای مشاهده صفحه سوالات تخصصی رشته ها و مشاغل آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید
                  با تشکر

                 لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

                 ثبت پاسخ