شرایط احرازمعافیت ایثارگران

۱۱۳۱ روز قبل ۱۹۷ نظر

شرایط احرازمعافیت  ایثارگران 
معافیت فرزندان شهدا و جاویدالاثران
۱-کلیه فرزندان شهدا و جاویدالاثران که به سن مشمولیت می رسند از خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
۲-چنانچه در گذشته فرزندی از ایثارگران(شهدا و جاویدالاثران) معافیت خود را به سبب استفاده فرزند دیگر یا برادر شهید یا جاوید الاثر باطل کرده باشد ،مشروط بر آنکه در حال حاضر دارای کارت معافیت دیگری نباشند، می تواند از معافیت مذکور بهره‌مند گردد.
۳-تا زمانی که بنیاد شهید و امور ایثارگران جاویدالاثری رزمندگان را تایید می‌نمایند بهره‌مندی فرزندان آنان از این معافیت بلامانع است.
معافیت یکی از برادران شهدا، جاویدالاثران،آزادگان و جانبازان فاقد  فرزند ذکور
۱-در صورتی که شهید یا جاویدالاثر فاقد فرزند پسر باشد با درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران تنها یکی از برادران آنان می تواند از معافیت استفاده نماید.
۲-آزادگانی که دارای حداقل ۲۴ ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.
۳-جانبازانی که دارای حداقل ۲۵% جانبازی بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.
۴-چنانچه در گذشته برابر قوانین و مقررات ابلاغی زمان رسیدگی ، به سبب برادر ،برادری از خدمت معاف شده باشد برادر دیگر نمی تواند از این معافیت استفاده نماید.
۵-در صورت فوت فرد معاف شده ،اشخاص دیگر نمی توانند به همان سبب معافیت از خدمت معاف شوند.
۶-با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر شرط فاقد فرزند ذکور بودن ایثارگر،سن فرزند پسر ملاک نبوده و وجود فرزند پسر در سن طفولیت(زیر۱۸سال) نیز مانع بهره مندی برادر ایثارگر از معافیت می گردد.
۷-در خانواده ایثارگران فاقد فرزند ذکور حق انتخاب برادر (تنی یا ناتنی) برای استفاده از این معافیت با شخص ایثارگر می باشد و در صورت شهادت یا فوت ایثارگر ،حق تقدم استفاده از این معافیت با برادر تنی است.
۸ ـ درصورت وجود برادران تنی متعدد حق انتخاب با پدر و درصورت فوت او با مادر و در صورت فوت پدر و مادر، انتخاب با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید صورت خواهد گرفت و درصورت عدم وجود برادر تنی ، اولویت استفاده از این معافیت با برادری است که با فرد ایثارگر از یک مادر بوده و در صورتی که تعداد برادران بیش از یک نفر باشد ، توسط مادر انتخاب می گردد  و درصورت فوت مادر ، انتخاب با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید خواهد بود .
۹ـ آن دسته از آزادگانی که بر اساس مقررات گذشته و به دلیل آزادگی کمتر از ۳۶ ماه برای یکی از فرزندان یا برادران خود کسر خدمت اخذ نموده اند با مقررات جدید نمی توانند برای فرزند یا برادر دیگر درخواست معافیت نمایند .

معافیت فرزندان ایثارگران و نحوه تلفیق امتیازات برای معافیت

۱ـ به ازای هر ۲۴ ماه اسارت آزادگان یکی از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .
۲- به ازای هر ۲۵ درصد جانبازی جانبازان یکی از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .
۳- به ازای هر ۳۰ ماه سابقه حضور درجبهه رزمندگان ، یکی از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .
۴ـ استفاده فرزندان ایثارگر از امتیازات متعلقه محدودیت نداشته و متناسب با امتیازات ، فرزندان ایثارگران می توانند  از خدمت دوره ضرورت معاف شوند .

مثال
فرد ایثارگری که دارای ۶۰ ماه سابقه حضور در جبهه ، مدت ۵۰ ماه سابقه آزادگی و ۶۰ درصد جانبازی باشد  درصورت داشتن فرزندان متعدد ، ۶ فرزند وی به شرح زیر از خدمت معاف خواهند شد :

الف ) تعداد  ۲ فرزند  به دلیل سابقه ۶۰ ماه حضور در جبهه .
ب ) تعداد ۲ فرزند به دلیل دارا بودن حداقل ۴۸ ماه آزادگی .
پ ) تعداد ۲ فرزند به دلیل دارا بودن حداقل ۵۰ % جانبازی .
۵ـ این معافیت صرفاً برای فرزندان ایثارگران در نظر گرفته شده و شامل برادران‌آنان نمی‌گردد.
۶ـ ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا و یا قانون ماده واحده در سال های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی ، از معافیت های مربوط به ایثارگران (جانبازان ، آزادگان و رزمندگان ) استفاده نموده اند درصورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده ، به شرطی که باقی مانده هرکدام از امتیازات به تنهایی به حد نصاب معافیت برسد می توانند برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند .
مثال :
رزمنده ای که دارای ۱۱۵ ماه سابقه حضور درجبهه می باشد و براساس ضوابط قبلی ۲ فرزند  خود را معاف کرده صرفاً فرزند سوم به لحاظ مازاد سابقه جبهه از ۶۰ تا ۹۰ از خدمت معاف و برای ۲۵ ماه سابقه باقی مانده حضور  درجبهه ، برای فرزند چهارم امتیازی تعلق نمی گیرد  .
۷ـ آزادگان و جانبازانی که براساس ضوابط و مقررات گذشته به دلیل نداشتن فرزند  پسر یا صغیر(زیر۱۸سال) بودن آن فرزند پسر ، برادر آنان  از امتیاز استفاده کرده و از خدمت معاف شده اند درصورتی که مدت اسارت و درصد جانبازی آنان به ترتیب بیش از ۴۸ ماه و یا ۵۰% باشد ، حسب مورد یک فرزند یا فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .
مثال :
آزاده ای که دارای ۸۰ ماه سابقه اسارت بوده است که به دلیل صغیر بودن فرزندان ، برادرش از خدمت معاف شده ، به سبب ۵۶ ماه مازاد سابقه اسارت ۲ فرزند وی نیز می توانند از خدمت دوره ضرورت معاف شوند .
۸ـ ایثارگرانی که سابقه  جبهه ، آزادگی یا جانبازی آنان به تنهایی منجر به معافیت فرزندشان نشود درصورتی که مجموع اعداد(مجموع درصد جبهه و جانبازی)  و یا تمامی عوامل مذکور به عدد ۳۰ و بیشتر برسد تنها می توانند یک فرزند خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند .
۹ـ کارکنان نیروهای مسلح که توسط شورای پزشکی مربوطه ، جانباز شناخته شده و دارای درصد جانبازی می باشند از درصد جانبازی صرفاً در جمع باسابقه جبهه یا آزادگی می توانند استفاده کنند و درصد جانبازی نیروهای مسلح به تنهایی منجر به معافیت فرزند آنان نمی‌شود. بدیهی است درخصوص تلفیق (جمع جبهه و جانبازی) باسایر عوامل نیز محدودیتی برای درصد جانبازی تعیین شده نخواهد بود .
مثال:
ایثارگری که دارای ۲۷% جانبازی نیروهای مسلح و دارای ۳ ماه حضور در جبهه یا ۳ ماه آزادگی باشد می تواند یک فرزند خود را معاف نماید.
۱۰ ـ آن دسته از ایثارگران نیروهای مسلح که درگذشته براساس ضوابط جاری در قالب جمع جانبازی و جبهه فرزند یا فرزندان را معاف کرده باشند و سپس درصد جانبازی آنان توسط بنیاد شهید ثبت و تایید شده باشد ، نمی توانند برای بار دوم و به سبب جانبازی صادره از بنیاد شهید درخواست امتیاز نمایند مگر آن دسته از جانبازانی که درصد جانبازی تایید شده توسط بنیاد شهید ، بیش از حدنصاب معافیت یک فرزند باشد .
مثال۱ :
رزمنده ای که با ۲۰% جانبازی نیروهای مسلح و ۴۵ ماه سابقه حضور درجبهه به صورت تلفیقی(مجموع درصد جبهه و جانبازی) ۲ فرزند خود را معاف کرده به سبب جانبازی صادره از بنیاد شهید نمی توان برای فرزند سوم وی درخواست معافیت کرد مگر آنکه درصد جانبازی وی توسط بنیاد شهید ۵۰% و بالاتر تعیین گردد .

مثال ۲ :
رزمنده ای که دارای ۳۰ ماه سابقه حضور درجبهه بوده و درسال های گذشته به سبب آنکه حد نصاب معافیت فرزند به سبب حضور در جبهه بیش از ۳۰ بوده باسابقه ۲۰ % جانبازی صادره از نیروهای مسلح یک فرزند خود را درقالب تلفیق(مجموع جبهه و جانبازی) معاف کرده است ، چنانچه این رزمنده از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان جانباز ۲۵% معرفی گردد  هرچند که در گذشته از جانبازی به صورت تلفیقی استفاده کرده  چون حد نصاب حضور درجبهه وی به ۳۰ ماه کاهش یافته لذا بهره مندی فرزند دوم از معافیت به سبب ۲۵ % جانبازی صادره از بنیاد شهید بلامانع خواهد بود .
۱۱ـ آن دسته از مشمولانی که والدین آن ها هردو ایثارگر هستند درصورتی که امتیاز ایثارگری آنان به تنهایی به حد نصاب معافیت یک فرزند نرسد استفاده از حاصل جمع امتیازات آنان برای معافیت بلامانع خواهد بود .

معافیت جانباز ۱۰ درصد و بالاتر :

۱-مشمولانی که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان جانباز ۱۰ درصد و بالاتر ، تعیین درصد شده باشند این معافیت شامل حالشان خواهد شد.
۲- استفاده خود جانباز از معافیت مورد نظر مانع معافیت فرزند وی از امتیاز جانبازی وی نمی گردد.

معافیت فرزند خوانده قانونی جانبازان

۱- این معافیت شامل فرزند خوانده جانبازی می شود که فاقد فرزند بوده و بنا بر تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل قطع نخاع ناشی از جانبازی نمی توانند صاحب فرزند گردند .
۲- تایید فرزند خواندگی افراد توسط مراجع صالح قضایی انجام پذیرد .
۳- در این معافیت میزان درصد جانبازی ملاک نبوده و جانباز با داشتن شرایط لازم و تایید و درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند از امتیاز در نظر گرفته شده بهرمند گردند .
۴- چنانچه جانباز دارای چند فرزند خوانده قانونی باشد فقط برای یک نفر می تواند درخواست بهرمندی از معافیت مذکور را نماید .

معافیت مشمولانی که با بانوان جانباز ۲۵ درصد و بالاتر ازدواج کنند
۱ – مشمولانی که با بانوان جانباز ۲۵ درصد ازدواج نمایند تا مدت ۵ سال از تاریخ ثبت عقد از معافیت موقت برخوردار می‌شوند و در صورت استمرار ازدواج پس از پایان ۵ سال با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران از معافیت دائم بهره مند می شوند .معافیت موقت این گونه مشمولان در مقاطع زمانی ۳۰ ماهه صادر و پس از اتمام مهلت داده شده ، در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق وظیفه عمومی قابل تمدید است.
تبصره۱: چنانچه از زمان ثبت عقد تا ثبت درخواست در سامانه (سیستم وظیفه عمومی) دو سال و یا بیشتر سپری شده باشد معافیت موقت تا پایان پنج سال صادر و سپس در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران معافیت دائم صادر می گردد.
تبصره ۲: در صورتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران اطلاع و اطمینان حاصل نماید که ازدواج جانباز منجر به طلاق شده باید مراتب را به وظیفه عمومی استان اعلام نماید تا نسبت به لغو معافیت موقت همسر وی اقدام لازم صورت پذیرد.
۲- بانوان جانبازی که در گذشته فرزند یا برادر آنان به سبب جانبازی خواهریا مادر معاف شده اند نیز می توانند همسر مشمول خود را با رعایت این مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.

۱۹۷ نظر برای شرایط احرازمعافیت ایثارگران

  • بابک
   سلام 25ماه جبهه دارم احراز جانبازی درتاریخ 97/9/20 ازلشگرتقدیم بنیاد کرده ام هنوزتعیین درصدنشده میگویندتایکسال دیگه درصدمیایدیک پسردارم متولد77/6/21ترم اول دانشگاه آزاده است تاکی قانون معافیت ایثارگری پابرجاست.؟همسرم خواهرشهیداست آیا درمعافیت ایثارگری کارسازاست؟ یانه؟
   پاسخ
    • علی
     سلام وعرض ادب
     عموی من ایثارگز هستند وچندماهی خدمت جبهه رفتند ایشان فاقد فرزندهستند وسه برادرشان هم همگی خدمت سربازی راانجام داده اند ودربین برادرزاده هایشان فقط یک نفر واجد خدمت است . ایا کسری خدمت بااین شرایط تعلق میگیرد؟
     پاسخ
     • جوادنظامی
      با عرض سلام و خسته نباشی، من پدرم 28 ماه جبهه داره ولی پنج سال پیش برای کارت ایثار و میزان جبهه به تمام جاهایی ک خدمت کرده بود رفت و به نتیجه ایی نرسید جایی ک اموزشی بوده پادگان جی جایی ک خدتمش تموم شده لشکر 92 ذرهی اهواز و...و جوابی جز اینکه کلیه مدارکت زمان جنگ سوخته نگرفت خب این عدالته؟؟ ک من پدرم جبهه داره هرجا میرم پاس میدن جای دیگه و جوابی نمیدن ینی واقعا کسی نیس جواب امثال مثل ما ک کم هم نیستن رو بده من الان ده ماه خدمتم ی کمکی کنین اگه کسی بلده راهنمایی کنه خداخیرتون بده با تشکر.
      پاسخ
      • یدالله اخوندپور
       سلام بند درسال۱۳۶۸/۴/!۹خدمت وبعد از اموزش به منطقه نقده،پسوه خدمت کردم تا پایان خدمت انجا بودم ۱۳۷۰/۴/۲۹سوال پسرم در حال خدمت مقدس سربازی هست ایا کسری خدمت شامل فرزند بنده می شود وایثارگری چطور ممنون می شوم پاسخ دهید با کمال احترام
       پاسخ
      • بهنام
       سلام من سرباز هستم پدرم یه کارت ایثارگری داره و ۲۴ ماه خدمت کرده ولی تو دوران جبهه نبوده ولی کارت ایثار گری داره خودمم متولد ۱۳۷۶/۰۱/۰۱ هستم آیا کسری خدمت شاملم میشه لطف کنید هر کی میدونه جواب بده
       پاسخ
      • امیرحسین
       سلام 2تا سوال داشتم لطفا راهنمایی کنید
       من پدرم 25 درصد جانبازی داره و بالا 30 ماه جبهه
       سوال اولم اینه برادر بزرگم از 25 درصد جانبازی استفاده کرد و معاف شد ..بعدش تربیت معلم قبول شد ..حالا میتونه اون معافی که از 25 درصد جانبازی گرفته لغو کنه و از معافیت معلمی استفاده کنه و من از 25 درصده استفاده کنم؟؟؟
       سوال دوم ..من دانشجو کارشناسی هستم الان واسه استفاده معافیت 30 ماه به من گفتن کپی از اخرین مدرک تحصیلی بیار ..نمیدونم باید از دانشگاهم نامه ببرم یا برم دبیرستان کپی از دیپلممو بگیرم؟؟؟
       کسی انجام داده راهنمایی کنه لطفا ..پیشاپیش ممنون
       پاسخ
       • بابک
        سلام امیرحسین جان اگربرادرت از25%جانبازی پدرت استفاده هم کرده باشه بازشما هم میتوانید از امتیاز30ماه جبهه استفاده کرده ومعافیت بگیرید هرکدام حکم خودش را دارد
        پاسخ
        • hossein
         با سلام عیدتون مبارک .راسش من موقع اعزام ب اموزشی شش ماه پشت دفترچه ای بودم و موقع فرستادن و رفتن ب اموزشی گفتن بخشیده شده و الانم تو برگه اعزام نوشته اضاف شما بخشیده شده من اعزام برج هشت ۹۶ ام میگم متولد ۷۲ ام ایا کسری بسیج و جبهه ای بهم تعلق میگیره یانه .میگن پون غیبت داری نمیشه.ولی غیبت که بخشیده شده خواهشا جواب بدین ممنونم
         پاسخ
         • مولی
          لطفا از کسری رزمندگان هم بگوییدو آیا کسانی که سن فرزند آنهامتولد1375 است شر ط سن را برداشتند . ما مادران این سرزمین همچنان چشم با راه کسری برای بچه هایمان هسیتم. خواهشمنم قانون ایثارگری به شکلی انجام دهید که همه ایثارگران از شما راضی باشد و کسری خدمت سربازی را بدون در نظر گرفتن شرایط سنی مصوب کنید انشاالله .ممنون.
          پاسخ
          • پدرام ياوري
           سلام !چرا باید این قانون باشه من که برج ۶ اعزامی هستم باید صبر کنم تا جواب ٢۴ ماه ایثارگری پدرم یه روزی بیاد بعد طرفی که تازه ١٨ ساله شده از الان میدونه معاف میشه! نمیدونم منتظرن ما نریم غیبت بخوریم بعدا بگن تعلق نمیگیره!لااقل همون قانون قبلو بزارید ما رازی هستیم ولی اونم ایراد داره چون تا متولدین ٧٢ بود من که ٧۴ هستم باید چیکار کنم اخه؟؟؟؟
           پاسخ
           • ندافیان
            با سلام
            درمورد کسر خدمت ایثارگران با 24 ماه با سابقه حضور در جبهه برای فرزندم از چه امتیازی برخوردار می شوم
            ممنون می شم اگر جواب دهید .
            پاسخ
           • مهدی علیزاده
            با این قانون جدیدیگانهای نیروهای مسلح هم همچو اطلاعی درمورد جانبازان نیروهای مسلح ندارن مگه جانبازان نیروهای مسلح چه فرقی با جانبازان بنباد دارن اگه قانونی برای جانبازان تصویب میشود باید برای جانبازان نیروهای مسلح هم باشد مگه در کجای دنیادونوع جانباز وجود دارد که درکشور ما دونوع جانباز وجود دارد درصورتیکه بیشترین جانبازان جمهوری اسلامی ار صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح حقوق میگیرند
            پاسخ
            • امیر حسین فرجی
             باسلام بنده سی ماه جبهه دارم بخاطر دو روز تاخیر در پادگان اموزش اردبیل راه ندادن غیبت زدن.ایاکسرخدمت تعلق میگرید؟نامبرده درحآل دیدن آموزش در پادگان بیرجند هستد
             پاسخ
             • مهدی علیزاده
              سلام گفتن جانبازی بادرصد نیروهای مسلح به تنهایی باعث کسرخدمت نمیشود ولی جانبازی بادرصد نیروهای مسلخ درجمع با سابقه جبهه وازادگی میتوانند استفاده کنند پس جرا این قانون را اجرا نمیکنن حتی مثال هم زده کسیکه 27درصدجانبازی نیروهای مسلح با سه ماه جبهه بسنجی داشته باشد یک فرزندش معاف میباشد ولی جرا این قانون را اجرا نمیکنن خواهشمندم بررسی. نکنید
              پاسخ
              • مهدی علیزاده
               سلام بنده جانباز 31درصد نیروهای مسلح هستم و5ماه جبهه بصورت داوطلب دارم ایا پسرم میتواند از کسری خدمت استفاده کند وازسربازی معاف میشود خواهشمندم راهنمایی بفرمایید من بلاتکلیف موندم
               پاسخ

                 لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید