سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد پیش‌شرط تعیین مزد منطقه‌ای

عضو شورای عالی کار گفت: بر اساس نقاط مختلف، حداقل حقوق تعیین شده باید برابر سبد معیشت باشد. در ادامه برای صنایع و مناطق مختلف، می‌توان مزد بیشتری در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره مزد منطقه‌ای به مهر گفت: یکی از معیار‌های تعیین مزد در قانون کار تعیین حداقل مزد برای صنایع و مناطق مختلف است. یکی از چالش‌های کشور در اجرا بوده و متاسفانه بخشی از قانون لحاظ کرده و بخش زیادی اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال، در ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد شاغلان جمعیت کارگری بر تامین سبد معیشت تاکید شده در حالی که در هیچیک از سال‌های گذشته عدد مزد به عدد سبد معیشت نرسیده است.

وی افزود: در موضوع تعیین مزد منطقه‌ای پیشنهاد و تاکید جامعه کارگری بر پایه دو شرط است؛ نخست، تعیین حداقل مزد برابر با سبد معیشت ملی. دوم، تعیین مزد بیش از حداقل مزد تعیین شده برای مناطق و صنایع مختلف با نظام چانه زنی.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه باید تشکل‌های قوی برای مناطق و صنایع مختلف ساختار چانه زنی داشته باشد، ادامه داد: قانون اجرا نشده و ما تاکید داریم قانون به طور کامل نه بخشی، اجرا شود؛ البته تعیین مزد منطقه‌ای عوارض خودش را هم دارد. ممکن است یکی از چالش‌های آن برای دولت و سازمان تامین اجتماعی باشد.

میرغفاری در پایان گفت: سبد معیشت، ملی است و بر اساس نقاط مختلف، حداقل حقوق تعیین شده باید برابر سبد معیشت ملی باشد. در ادامه برای صنایع و مناطق مختلف، می‌توان مزد بیشتری در نظر گرفت.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ