استخدام وزارت امور خارجه سال ۹۶ (اطلاعیه کارت آزمون)

۷ روز قبل ۲۲۷۵ نظر

استخدام وزارت امور خارجه

برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و خصوصی در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

راهنمای آمادگی برای آزمون های فراگیر ۴ و آموزش و پرورش (سوالات عمومی و تخصصی)

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …)

دانلود دفترچه سوالات آزمونهای فراگیر ۱و ۲ و ۳ با پاسخنامه تشریحی

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید


لینکهای مفید

 • برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات آزمون وزارت امور خارجه اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود اصل سوالات عمومی آزمون های استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود دفترچه سوالات آزمون فراگیر ۱ و۲ و ۳ با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی و گزینش به همراه بودجه‌بندی دروس، منابع مطالعاتی آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود دفترچه های آزمون ارسالی کاربران اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده درصدها و کارنامه های کاربران شرکت کننده در آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده صفحه بحث و تبادل اطلاعات در مورد سوالات آزمون های استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای دریافت آخرین اخبار و آگهی های استخدامی وزارت امور خارجه در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید.

خبر ۲۲ مرداد ۹۶ – اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره‌ تاریخ پرینت کارت و زمان‌ برگزاری چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبانی که در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ ثبت‌نام نموده‌اند، نظر این داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد:

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

 • کارت‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه ۹۶/۵/۳۱ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.
 • کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، سال تولد و …) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری و …) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.

ب‌ – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح اعلام شده در اطلاعیه اقدام نمایند.

ج – آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

ه‍ – قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک کنید

برای دریافت آخرین اخبار استخدامی چهارمین آزمون فراگیر در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید.

راهنمای آمادگی در فرصت باقی مانده تا آزمون های فراگیر ۴ و آموزش و پرورش


شرایط آزمون استخدامی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۶ اعلام شد

 • شرایط مشترک تمام سازمانهای آزمون فراگیر چهار

ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام و در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ (ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۶) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

برای مشاهده شرایط کامل مشترک تمام سازمانها اینجا کلیک کنید

 • شرایط اختصاصی وزارت امور خارجه

۱-    ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ وی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
۲-    ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان از ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻮز ﻣﺬﮐﻮر در دوﻣﯿﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر (اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴) اﺳﺘﻔﺎده -۲ ﺷﺪه و در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻮق ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻟﺤﺎظ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۳-    ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﺮﺟﻢ، داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﯿﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۴-    ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ۳۰ ﺳﺎل و ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ۳۲ ﺳﺎل و ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی ۳۴ ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۵-    در ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪار و ﺣﺴﺎﺑﺮس داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۶-    در ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 • مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام
 1. صفحه ۱۸۳ تا ۱۸۸ دفترچه برای داوطلبان سهمیه آزاد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین

برای دانلود فایل کامل دفترچه راهنمای ثبت نام اینجا کلیک کنید

برای مشاهده صفحه اصلی استخدام فراگیر و ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …)

دانلود دفترچه سوالات آزمونهای فراگیر ۱و ۲ و ۳ با پاسخنامه تشریحی

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید


برای مشاهده آرشیو استخدام های وزارت امور خارجه اینجا کلیک کنید


2,275 نظر برای «استخدام وزارت امور خارجه سال ۹۶ (اطلاعیه کارت آزمون)»


 1. مترجم مازندران

  سلام

  بچه ها من مشغول بکار شدم و ماهی ۱۰ تومن میگیرم.
  اینا خلاصه خواب دیشبم بود.
  خروس همسایه چنان نعره ایی زد که گویا فهمیده بود دارم توی توهماتم سیر میکنم.

  خب تا تعبیر خوابی دیگر بدرود

  پاسخ دادن
 2. بیتا منصوری

  اقای ح

  میشه اینو بهتر توضیح بدین ؟

  نمره کل نهایی آزاد ضریب شصت درصد دروس تخصصی و چهل درصد ضریب دروس عمومی و یا احتساب سهمیه های دیگر؟

  یعنی سهمیه اعمال شه نمره نهایی آزاد برات میزنن یا نه براهمه میزنن؟
  مرسی

  پاسخ دادن
  • علي

   سلام
   امتحان از دو بخش تخصصی تشکیل میشه ، قسمت عمومی و اختصاصی
   نمره هم تشکیل شده از این دو قسمت، یعنی ۴٠ درصد عمومی و ۶٠ درصد تخصصی. که نمره کل نهایی رو مشخص میکنه ،
   حالا این نمره نهایی براساس سهمیه مورد نظر ، ضریب می خوره
   مثلا اگر فرزند جانباز ٢۵ درصد باشین ، نمره در ١/٢ ضرب میشه، یعنی اگر ۵٠ ،نمره کل نهایی شما باشه ، با احتساب این سهمیه میشه ۶٠
   اگر فرزند شهید باشین ، ضریب ١/٧ دارین ، یعنی ۵٠ شما میشه ٨۵
   در ضمن اینطوری نیست که سهمیه دارها با آزادها رقابت داشته باشن

   پاسخ دادن
   • بیتا منصوری

    مرسی علی اقا . ولی من کارنامه دیدم رو نمره کل شخص سهمیه ایثارگری 50 نمره کمکش کرد تو قسمت کارنامه ها تو همین سایت عکس کارنامه هم هست البته اون برا اموزش پرورش بود

   • Ali

    بله درسته ، ایثارگران هم به طور برابر از سهمیه استفاده نمی کنن
    در ایثارگران به ترتیب فرزند شهید – فرزند جانباز بالای ٧٠ درصد – فرزند جانباز بالای ۵٠ درصد- فرزند جانباز بین ٢۵-۵٠ و فرزند آزاده نمره ضریب تعلق یافته متفاوت است . از ١/٧ تا ١/٢ متغیر است.

   • بیتا منصوری

    علی آقا اونوقت 1/7 یعنی چقد؟

    علی من الان سهمیه 25 درصدی دارم تو سامانه سجایا هم ثبت نام کردم و کد گرفتم و رمز عبور .اما توسیستم برام اینجور زدن
    نام محل کار = ——
    وضعیت شغلی = غیرشاغل
    نوع شغل = دانشجو

    اینجور برام سهمیه اعمال میشه ؟یا به جای دانشجو باس بزنن فاقد شغل؟یاهمینکه تو سیستم سجایا تایید شده من فرزند جانبازم اعمال میشه؟

   • Ali

    تا اونجایی که من اطلاع دارم ، دانشجو بودن از نظر بنیاد شغل محسوب میشه و سهمیه به افراد شاغل تعلق نمیگیره
    در ضمن در این آزمون استخدامی سهمیه اعمال نمیشه
    توکلتون به خدا باشه و در این چند روز باقی مانده سعی تون رو کنین و ان شالله قبول میشین
    و البته من هم امیدوارم قبول بشم این دفعه

 3. ح

  سلام به دوستانی که قراره در آزمون جدید شرکت کنند. حدنصاب بر اساس نصف نمره کل میانگین هست. در کارنامه نهایی دو نمره درج شده است. 1: نمره کل میانگین2- نمره نهایی آزاد. نمره کل میانگین بر اساس مجموع نمرات عمومی و تخصصی و میانگین آنها می باشد و نمره نهایی آزاد بر اساس ضریب شصت درصد دروس تخصصی و چهل درصد ضریب دروس عمومی و یا احتساب سهمیه های دیگر…. معمولا بین این دو میانگین چند نمره اختلاف هست. و نمره نهایی آزاد معمولا چندین نمره بالاتر از نمره میانگین کل هست. با اینحال حد نصاب بر اساس نصف نمره میانگین کل هست. شاید تناقضی که در برخی گفته ها شکل بگیره به خاطر همین باشه که بعضیا نمره کل میانگینشون رو میگن و بعضی ها نمره نهایی آزادشونو

  پاسخ دادن
 4. مترجمی مازندرانی

  سلام

  میگما ، حالا که اینقدر که داریم حرص میخوریم و نگرانیمو سر سهمیه ها و این مسایل دیگه بحث میکنیم ، وزارت امور خارجه اصلا جای بدرد بخوری هست یانه فقط اسمش گول زنکه ؟؟

  از نظر مالی بخور نمیریه یا قدر اسمش به کارمنداش میرسه؟؟

  کسی اطلاعات دقیق داره ؟؟ بدونیم حداقل برای کجا داریم جوش میزنیم!!

  پاسخ دادن
 5. مترجمی انگلیسی

  بیتای عزیز و مترجمی مازندرانی عزیز
  منم مثل شما مترجمی شرکت کردم.
  سال 94 نخوندم. و حد نصاب که 33 بود من شدم 30.. و طبیعتا به مصاحبه دعوت نشدم( اون آقای س لطف کنه کارنامه ی دوستش که 29 بود و رفت مصاحبه رو آپلود کنه اینجا چون من با عرض پوزش حرفشون رو باور نمیکنم)
  مسئله ی دوم اینکه من با خوندن کامنتها به دانش زبانی هردو شما ایمان دارم و مطمعنم امسال قبول میشید چون امسال طبق دفترچه هیچ سهمیه ای اعمال نمیشه و ما وارد یک رقابت سالم و برابر هستیم.
  خیلی هم فکر حواشی نباشید. با همه ی دغدغه ها و مشغله ها توی این 10 12 روز فقط بخونید و بخونید و بخونید. انشالله مزد تلاشمون رو میگیریم

  پاسخ دادن
  • س

   دوست عزیز من دلیلی بر اینکه دروغ بگم ندارم! چرا باید دروغ بگم!؟ چه نفعی میبرم دروغ بگم! چشم سعی میکنم بزارم فایلشو
   ،اما اونچیزی که برام قابل هضم نیست یه خانمی تو پیام هاش اینجا هی داره ایه یأس میخونه و داوطلب ها رو نا امید میکنه و قبول شدن تو وزارت خارجه رو یه تابو دست نیافتنی میکنه،به خدا اینطور نیست،من نظرم اینه تحت تاثیر این حرف ها نباشید و تلاشتون رو بکنید،در ضمن اون آزمون گذشت،اونچیزی که مهمه ازمون پیش روست و مطمئنا حدنصابش هم فرق میکنه با قبلی شاید بیشتر از ازمون قبلی باشه و شایدم کمتر

   پاسخ دادن
   • مترجمی انگلیسی

    شاید شما راست بگین اما من گفتم باورش برای من سخته. شاید دوستتون سهمیه 50 درصدی داشته.. یا نامه ای از جایی…. شایدم اون به شما دروغ گفته! به هرحال
    منم میگم انقدر درگیر گذشته نباشید خانم بیتا شما که میاین میگین ناامید شدید و دیگه نمیخونید دل رقیباتون رو شاد میکنین بقیه میگن آخ جون یکی کمتر… نباید اینجوری بگین. بگو با قدرت و اراده و تلاش بیشتری امسال میخونم و قبول میشم. انرژی مثبت بدیم به هم

   • مترجمی انگلیسی

    ما کجا هستیم و شما کجا….
    اینجا حرف بین یه سری از منابع ازمون و حد نصاب و امتحان کتبی هست تازه .
    شما دارین میگین 5ماهه مدارک بردین و خبری نیست.. صبر ایوب میخواد انگار پروسه ی جذب شدن. چه دلی دارین شما باز…پیگیری هم میکنید؟؟
    شمارو میبینیم بیشتر ناامید میشیم.

 6. رضا

  سلام.با این حد نصاب ها من که گیج شدم .دفترچه زده 40 درصد عمومی و 60 درصد تخصصی که میانگشین 50 بیاری یعنی عمومی 30 بزنی و تخصصی میتونی جز قبولیا باشی که بشه 50 ؟؟؟برای کارشناس بازرگانی خارجی چه جوریه ؟کسی میدونه یا قبلو شده راهنمائی کنه لطفا؟

  پاسخ دادن
  • مترجمی انگلیسی

   چرا انقدر قضیه رو پیچیده میکنی دوست عزیز
   حد نصاب فقط یه نمره ی بی ارزشه
   همه چی بستگی به نفر اول و نفرات بعد از اون داره.
   دوستان دارن میگن حد نصاب 33 بود و اینا با میانگین 40 قبول نشدن..
   خوب یعنی 20 نفر بالاتر از اینا زده بودن دیگه خیلی ساده س چرا انقدر میپیچونن همه داستان رو نمیدونم

   پاسخ دادن
 7. مترجم مازندران

  به بیتا منصوری

  عقیده بنده بر اینه :

  اگر چنین روزی دارم میرم امتحان بدم با خیال راحت و با امنیت ، بخاطر از خودگذشتگی امثال کساییه که شما الان سهمیه اش رو داری . از صدقه سری اونهاست .

  بالاتر هم عرض کردم که جسارت نشه .

  ضعف و بی اطلاعی از ریاضی و غیره که همه زبانی ها توش ضعیفن ، یه بحث دیگه است.

  امیدوارم رفع سو تفاهم شده باشه .

  پاسخ دادن
 8. مترجمی مازندرانی

  به کاربر « س »

  پس واقعا اینطوره ؟؟ یعنی از ازمون ۹۴ حدود ۶ نفر بصورت آزاد رفتند؟

  الان علت در اولویت قرار نگرفتن من و دعوت نشدن برای مصاحبه چی میتونه باشه یعنی؟؟؟؟

  سال ۹۴ ، از رشته زبان انگلیسی ، فقط شاخه مترجمی و ادبیات رو میخواست.

  من لیسانس مترجمی دارم ولی ارشدم آموزش زبان هست. ولی چون شاخه اموزش زبان رو نمیخواستند اون موقع ، مجبور شدم با مدرک لیسانسم که مترجمی بود شرکت کنم . یعنی شما میگی علت اولویت قرار نگرفتنم داشتن مدرکی بالاتر از مدرک اعلامیم بوده؟؟؟

  الان البته سال ۹۶ اموزش زبان هم می‌خوان ، و خب الان دیگه با مدرک ارشد شرکت کردم . یعنی اون قضیه ی سال ۹۴ دیگه در کار نیست.

  بااین حال سوالم اینه ایا بخاطر همچین قضیه ایی که بالا گفتم ، هم امکانش هست ردم کرده باشن !؟؟؟ اخه غیر این دیگه هیییچی به ذهنم نمیرسه.

  کس دیگه ایی هم اطلاع داره بگه لطفا.

  پاسخ دادن
  • س

   احتمالش هست مدرک بالاتر لحاظ بشه،در ضمن من جز هییت مصاحبه کننده،نیستم که فاکتور های قبولی در مصاحبه یا دعوت به مصاحبه رو بدونم،امسال تلاش کنید حتما نتیجه میگیرید،

   پاسخ دادن
   • مترجمی مازندرانی

    سلام مجدد
    والله چون گفتید که اطلاعات دقیق دارید ،بنده گفتم ازتون بپرسم ، تصویر دیگه ایی از شما توی ذهنم نبود عزیز

 9. مترجمی مازندرانی

  سلام خدمت همه عزیزان

  بنده سال ۹۴ شرکت کردم .

  ده ساله دارم زبان درس میدم ، مترجم همزمان و شفاهی هستم ، استاد کانون زبانم و مدرس دانشگاه .

  لغات و گرامر کاربردی رو سعی کردم یاد بگیرم نه مضخرفات ۱۱۰۰ و غیره …دیگه خودتون استادید میدونید مترجم همزمان هیت های خارجی دولتی جایی بودن یعنی مکالمه و لیسنیننگ ات در چه حد باید باشه.

  چون منو نمیشناسید راحت از سوابقم گفتم . پز دادن هم نیست چون هدفم از عنوانش چیز دیگه است.

  ولی از نطر لغوی و گرامر خیلی خفن نیستم ،تعارف نداریم که.

  این چیزایی که برای امتحان باید بخونیم میدونین که خیلی در روزمره کاربردی ندارن و فرررار هستند.

  به همین خاطر در ازمون قبلی ،بنده لغت و گرامرم تعریفی نداشت.

  دیگه بگذریم ازینکع عمومی هارو فراموش کرده بودم. هیچی نخونده بودم فقط رفتم سر جلسه خداشاهده ،نشستم.
  دیروزشم پسرم به دنیا اومد .سرم شلووووغ.
  درصد کل ام شد ۴۳ .

  میانگین ۳۳ بود .

  ولی در کمال ناباوری قبول نشدم. اصلا دعوتم نشدم به مصاحبه.

  حالا برای این ازمون این دفعه دارم میخونم هم لغات رو و هم عمومی هارو.

  ولی وقتی درصد هایی که خانم بیتا منصوری گذاشتند رو دیدم تعجب کردم ،

  مگه میشه .
  من بکشم خودمو بیارم ۶۰

  که بازم گمونم رد کنند منو.

  پس ملاک قبولیشون چیه .

  امثال من توانایی هاشون توی مصاحبه تخصصی هست نه توی کتبی ایی که باید درباره عمومی ها ، ابن خلدون ، تاریخ و … خوند.

  اگر واقعا سهمیه ها مثل کنکور در نمرات اعمال بشه ،همه اینجا ول معطلیم.

  پاسخ دادن
  • بیتا منصوری

   دقیقا همینه که میگی من خودمم کاری به بقیه ندارم برید بخونید اما من یکی بیخیال شدم وقتی دکترا با لیسانس مقایسه شه دیگه تا اخرشو بخون بعدشم 7 نفر میخوان شما فرض کن سه برابر ظرفیت 21 نفر خب 21 نفر تو کل کشور مگه چقد ثبت نام میکنه همکلاسیا لیسانس من دخترو پسر دخترا 25 تا بودن پسرا هم 12 تازه اونم مترجمی حالا اموزش و ادبیاتو هم حساب نکردم تا جایی که میدونم همشون ثبت نام کردن تا تازه این یه دانشگاهشه دولتی و ازاد و پیام نور و غیرانتفاعی ببین سراسری چقد لیسانس و فوق و دکترا هست

   امثال من توانایی هاشون توی مصاحبه تخصصی هست نه توی کتبی ایی که باید درباره عمومی ها ، ابن خلدون ، تاریخ و … خوند.

   اگر واقعا سهمیه ها مثل کنکور در نمرات اعمال بشه ،همه اینجا ول معطلیم.

   پاسخ دادن
 10. بیتا منصوری

  ایشونم قبول نشدن که من متعجبم اخه پ کی دیگه قبول شده !!!!

  مسیح : دومین آزمون فراگیر
  سلام، مترجمی انگلیسی برای وزارت امور خارجه با مشخصات زیر در اولویت قرار نگرفته‌ام!
  ۵۳.۳۳ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
  سفید ریاضی وامارمقدماتی
  ۸۶.۶۶ زبان وادبیات فارسی
  ۴۰ معارف اسلامی
  ۱۰۰ زبان انگلیسی -عمومی
  ۳۶.۶۶ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
  ۳۸.۶۶ هوش وتوانمندی های عمومی
  (زبان تخصصی:)
  ۵۳.۳۳ دستورزبان
  ۴۹.۳۳ واژگان
  ۷۳.۳۳ درک مطلب
  نمره کل میانگین: ۵۴.۷ حدنصاب: ۳۳.۴ نمره کل نهایی آزاد: ۵۵.۵
  حالا که رتبه‌ها اعلام نشده، اگر کسی از دوستان در این رشته دعوت به مصاحبه شده، لطفاً درصدها و نمره‌هاش رو اعلام کنه تا خودمون تخمین رتبه بزنیم.

  پاسخ دادن
  • س

   سلام
   کامنت های شما رو خوندم،حس میکنم یه هدفی رو دارید دنبال میکنید و امیدوارم اون هدف دلسردی دواطلبانی که تو این گروه هستند نباشه، چند نکته عرض کنم خدمتتون:
   1.در بحث جذب سهمیه ایثارگری از تعداد نزدیک به 120 نفر پذیرفته شده نهایی فقط 16 نفر ایثارگر بودن یعنی کمتر از اون 25 درصد سهمیه جذب قانونی که دولت مکلف کرده که ارگان ها باید جذب کنن،یعنی میخوام بهتون بگم این درصد هایی که میگین اضافه میشه رو حدنصاب همش توهمه،اولا اینکه ایثارگران بین خودشون رقابت میکنن و بالاترین حدنصابشون به مرحله بعد معرفی میشه و تعیین حدنصابشون هم در اختیار سازمان اداری استخدامی و کارگروه تخصصصی وزارت خانه هست،وزارت خارجه هم ارگانی هست که کیفیت رو فدای کمیت نمیکنه چون از لحاظ قانونی نزدیک به 30 نفر از ایثارگران رو باید جذب میکرد اما 16 نفر رو پذیرفت
   2. درخصوص این کارنامه ای که گذاشتین باید بگم که کاش فایلشو میزاشتین چون یکی از دوستام با حدنصاب 29 در رشته مترجمی اونم بدون سهمیه دعوت مصاحبه شده،یعنی کمتر از حدنصاب 33.
   3. به عنوان برادر کوچکتر شما،بهتون توصیه میکنم تحت تاثیر برخی از حرف ها نباشید،خدا اون بالا هست،مطمئنا حقی اگه ضایع باشه تو همین دنیا چوبش رو میخورن،شما فقط تلاشتون رو بکنین و توکل به خدا داشته باشید

   پاسخ دادن
   • مترجمی مازندرانی

    سلام

    شاید واقعا هدف برخی دلسردی باشه .

    اما شخص بنده فایلشم میذارم تا ببینید که نمره کل من ۴۳ شد توی‌مترجمی.

    من دوتا تعجب کردم.

    یک اینکه چطور ممکنه دوست شما که کمتر از حدنساب آورد قبول شده باشه ولی من نشدم!!!

    و تعجب دوم اینکه خانم منصوری که درصد اون اقا رو گذاشتند ، اگر صحت داشته باشه ، چطور ممکنه اونها درصد به این بالایی رو رد کرده باشن.

    مگه حد نساب ۶۶ نبود؟؟
    این طرف که ۵۵ اورده اگر قبول نشده ، معنیش اینه که از بین ۶۶ تا ۵۵ ، همین ۱۰ درصد ، حدود ۲۴ نفر دعوت به مصاحبه شدند چون ۸ نفر میخواستند سال ۹۴ و سه برابر ظرفیت میگرفتند .

    من به یک چیز مطمنم .

    اینکع من ۴۳ اوردم و حدنساب ۳۳ بود گویا و برام نوشتند در اولویت قرار نگرفتی.

    بقیه چیزایی که دوستان میگن رو نمیدونم‌

   • بیتا منصوری

    والا بخدا به جون مامانم من از خدامه این درصدایی که بقیه گذاشتن و گفتن قبول نشده ان دروغی باشه منم تابه امروز محکم خوندم اما دیگه بادیدن اینا بیخیال شدم اما باز شما چون میگی یکی از دوستام زیر حد نصاب بود و قبول شد باز امیدوار شدم
    هدفی نیست هدف حدنصاب که بیارم
    شما دوستتون مطمینی زیر حد نصاب قبول شده ؟

   • ناهید

    جناب “”س”” سلام!
    والله منم در سال 94 در رشته ی مترجمی زبان انگلیسی با نمره ی کل نهایی آزاد 42.11 به مصاحبه دعوت نشدم در صورتی که حد نصاب اون سال برا رشته ی ما 33 درصد بودش. منم سهمیه آزاد بودم. واقعا برام جای سوال شد که دوست جناب عالی چطور با نمره ی کل 29 که کمتر از حد نصاب بودش به مصاحبه دعوت شدن!!!! الله اعلم!

  • مترجمی مازندرانی

   سلام

   من درصد هاشو دیدم تعجب کردم.

   یعنی ۵۵ هم حتی قبول نشد؟؟؟

   ۸ نفر میخواستند ، گفتند ۳ برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه است.

   یعنی ۲۴ نفر ، بین ۵۵ درصد تا ۶۶ اوردند ، چون حد نساب ۶۶ بود.

   یجوری نیست قضیه؟؟ خیلی بعیده ، اینم تازه با فرض اینه که ۵۶ مثلا قبول شده باشه.

   حالا جالبش اینجاست کع امثال ظرفیت پذیرش ۷ نفره .

   یعنی از دفعه قبل که ۸ نفر پذیرش داشتند و ۲۴ نفر دعوت به مصاحبه شدند ، فقط یک نفر نهایتا پذیرفته شد ؟؟؟؟ که باز مجبور شدن ۷ نفر بگیرن؟؟؟؟ معنیش همینه؟؟؟؟

   یه سوال دیگه ، خودمونیم ، ایا وزارت خونه اینقدرو یعنی نمیدونه که درصد سهمیه ضامن دانش لغوی و قدرت لیسنینگ نمیشه؟؟؟ اخه وسط ترجمه چجوری سهمیه ۲۵ درصد میتونه به کمکش بیاد .

   اگر یه نفر با زدن ۲۵ درصد و با ذاشتن جانبازی ۲۵ درصد ، رتبه اش رو به ۵۰ برسونه وااااقعا صلاحیت ترجمه همزمان رو داره؟؟؟

   موندم واقعا.

   حالا سهمیه دار های عزیز اگه از قبل دانشش رو داشته باشن یه بحث دیگه است ،من نمیخوام جسارت کنم ، ولی خودمونیم زبان انگلیسی جزو مهارت هاییه که هر جا و زمان سخنرانی انگلیسی براتون گذاشتند باید بتونید ترجمه کنید.اخه با کمک سهمیه چطوری ادم به این قابلیت میرسه.

   پاسخ دادن
   • س

    در ازمون سال 94 هر 8 نفر مترجمی زبان انگلیسی جذب و یا در مراحل کارگزینی هستن،با اطلاع دقیق اینو دارم خدمتتون عرض میکنم که از تعداد 8 نفر 6 نفر سهمیه ازاد و 2 نفر سهمیه ایثارگری هستند

   • بیتا منصوری

    ببینید دوست عزیز وقتی میگیم سهمیه داریم نه اینکه بی سوادیم . من حرفم اینه من تخصصم تو ریاضیات و معارف و ادبیات نیست یعنی درصد بالایی نمیتونم بزنم برا همین میگم سهمیه چی میشه والا زبان تخصصی ام عالیه زبان عمومی و هوش و کامپیوترم حرف نداره دانشگاه دولتی درس خوندم و کلی زحمت کشیدم دوتاهم مقاله دارم . پس سهمیه نه اینکه زبان و لیسنینگ بلد نیستم سهمیه یعنی اینکه من تخصصم ریاضی نیست زبانه و ریاضی وقتی نتونم بزنم یعنی به زبان ربطی نداره اینقد شکاک نباشید چرا تا حرف سهمیه میاد همتون حرف از بی سوادی شخص میزنین

 11. بیتا منصوری

  ناهید جان عزیزم

  حد نصاب سهمیه دارا مترجمی زبان چند بود؟
  با میانگین 40 میتونیم قبول شیم؟سهمیه 25 درصد دختر جانباز هم دارم
  در مورد حد نصابا و ..بگو
  مرسی گلم

  پاسخ دادن
  • ناهید

   عزیزم حد نصاب چه برای سهمیه دارها و چه برای سهمیه آزادها یکی بود.یعنی سهمیه ی بچه هایی که سهمیه ای دارن بعد از کسب حد نصاب اعمال میشد.به کلام ساده تر یعنی اینکه امتحان کتبی در شرایط مساوی برای همه برگزار شد و بچه هایی که سهمیه ای چیزی داشتن،اگه تونسته بودن حد نصاب لازم رو کسب کنن،براشون سهمیه در مرحله ی بعدی اعمال شد.با این اوصاف حد نصاب برای همه(اعم از آزاد ها و سهمیه دار ها) برای رشته ی مترجمی زبان انگلیسی 33 درصد بود.یعنی نفر اول تو کشور در رشته ی ما تونسته بود 66 درصد میانگین کل داشته باشه که نصف میانگین کل اون فرد که میشه 33 درصد،شده بود حد نصاب.

   اینکه با میانگین کل 40 میتونین قبول شین یا نه اصلا معلوم نیست.مثل کنکوره.همه چیز بستگی داره به نمره ی کف.یعنی بستگی داره به نمره نفر اول کشور در اون رشته.مثلا دو سال پیش که حدنصاب بود 33،من میانگین کلم شده بود 42 ولی با این حال به مصاحبه دعوت نشدم.سهمه ای هم که دارین در صورت کسب حد نصاب براتون اعمال خواهد شد.در غیر این صورت کلا رد خواهین شد.

   پاسخ دادن
   • بیتا منصوری

    ممنون گلم بخاطر توضیحات قابل فهمتون مچکرم
    من یه جایی دیدم یه کارنامه با سهمیه 50 نمره زده بود رو نمره کل اون شخص .مثلا اگه شما میانگین کل میاوردین 42 با نمره ایثارگری میشد 92 بخدا چیزی بود که دیدم عین واقعیت
    فک نکنم این ازمون حد نصابش از 45 بره بالاتر چون سخته میانگین کل نمراتش بشه 90 حتی اگه اینطور فرض کنیم که نفر اول حتی چن تا از کتاباشو 100 بزنه حتی که نمیزنه مثلا کتابایی مث هوش و ریاضی رو کسی بالای 70 نمیتونه بزنه چون سخته واقعا
    حالا با توجه به تجربیاتتون تو ازمون سری قبل و…امکانش هست من حد نصاب بیارم و سهمیه 25 ام اعمال شه چون موقع ثبت نام زده بود که معاف از شرایط حداکثر سنی و معدل
    بعضی جاها تو همین سایت هم دیدم کسایی گفته بودن مگه نگفته بودن سهمیه اعمال نمیشه و چرا شده

   • ناهید

    خواهش میکنم گلم.
    آره احتمالا حد نصاب این دفعه هم همون حدودای 40-45 باشه ماکسیمم.

    آره دیگه اگه حد نصاب رو بیارین براتون سهمیه تون اعمال میشه “””ولی “””امسال تو شرایط دفترچه” برای وزارت امور خارجه” نوشته که : ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان از ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻮز ﻣﺬﮐﻮر در دوﻣﯿﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر (اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴) اﺳﺘﻔﺎده -۲ ﺷﺪه و در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻮق ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻟﺤﺎظ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. با این اوصاف من فکر میکنم منظورشون اینه که همه ی کسایی که قراره امسال استخدام شن نیروهای آزاد خواهند بود.البته شماهایی که سهمیه دارین هم نیروی آزاد در نظر گرفته خواهین شد و سهمیه تون اعمال نخواهد شد.اگه برای جاهای دیگه ای غیر از وزارت امور خارجه شرکت میکردین سهمیه تون بعد از کسب حد نصاب حتما اعمال میشد ولی امسال وزارت امور خارجه اون شرط رو قید کرده تو شرایطش.
    ولی کل سهمیه رو هم براتون بی فایده نکرده در واقع وزارت خونه،مثلا همونیکه موقع ثبت نام شما رو معاف از شرط سنی یا معدل کرده بوده؛خودش کلی کمک بوده. ولی دیگه احتمالا بعد از امتحان کتبی و در صورت کسب حد نصاب،امسال سهمه تون رو نمره ی کتبی تون اعمال نخواهد شد برای این وزارت خونه. البته اینا برداشت شخصیه منه از شرایطی که قید شده در دفترچه.شایدم درست نباشه

   • ناهید

    نه آقا رضا ببخشید اطلاعی از حد نصاب رشته ی شما ندارم متاسفانه. ولی نمونه ی کارنامه ها و حد نصاب بچه ها در آزمون فراگیر نوبت اول و دوم رو( که وزارت امور خارجه در آزمون فراگیر نوبت دوم آگهی استخدام داده بود) میتونین با کلیک روی لینکه پایین مشاهده کنین.
    http://www.e-estekhdam.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/

   • بیتا منصوری

    شما اهل کجا هستید؟
    من ازمون قبلی ازمون دادم ده نفر مترجمی بودن کل استان کهگیلویه و بویراحمد حوزه خواهران برادرانو نمیدونم
    مث اینکه 54 رو قبول نشده برا مترجمی ازاد…اینجور که مشخصه فقط ایثارگران قبول میشن
    من که این کارنامه رو دیدم یه کلمه دیگه هم نمیخونم اخه مسخرس
    رشته های دیگه نهایتش با 40 قبول میشن اینا مطمئنم 60 هم به زور قبول شده

   • ناهید

    بیتا جان من اهل آذربایجان غربی هستم.
    راجع به اون نمونه ی کارنامه ای که گذاشتین منم واقعا تعجب کردم! با نمره ی میانگین کل 55 بازم بی چاره دعوت نشده بوده به مصاحبه.البته اگه واقعا درصد هاش به همون میزان بوده باشه و غلو نکرده باشه اون شخص.

    والله نمیدونم چی بگم.ناامید نشین.توکلتون به خدا باشه.

 12. بیتا منصوری

  بیتا جان عزیزم

  حد نصاب سهمیه دارا مترجمی زبان چند بود؟
  با میانگین 40 میتونیم قبول شیم؟سهمیه 25 درصد دختر جانباز هم دارم
  در مورد حد نصابا و ..بگو
  مرسی گلم

  پاسخ دادن
 13. ناهید

  سلام بچه ها.من تازه متوجه وجود این بخش شدم.میدونم الان دیگه خیلی دیره ولی خواستم بگم که من دو سال پیش تو آزمون وزارت امور خارجه برای عنوان شغلیه مترجمی زبان انگلیسی شرکت کردم.اگه سوالی داشته باشین در خدمتتون هستم.قبل از اینکه شماها بپرسین هم بگم که به مصاحبه دعوت نشدم.اما خب از چند و چونش خبردار هستم کلا.

  پاسخ دادن
   • ناهید

    برای عمومی ها صد در صد خوندن خود کتاب های دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی.البته غیر از سوالات هوش و زبان انگلیسی.چون سوالات هوش والله در حد دبیرستان و اینا نیستش.برای هوش ،کتاب های جی.مت gmat رو بخونین میتونین درصد های خیلی بالایی رو بزنین.سوالات زبان انگلیسی عمومی هم که برای بچه های مترجمی زبان انگلیسی کلا کاری نداره ولی برای بچه های دیگه باید بگم که فقط با اکتفا به کتاب های زبان دوران دبیرستان نخواهند تونست از عهده ش بربیان.در مورد سوالات دانش عمومی هم با خوندن قانون اساسی کشور و سند چشم انداز 20 ساله و بلد بودن یه کوچولو تاریخ و جغرافیای عمومی میتونین از پس 50 درصدش بربیایین. ولی برای بقیه ی دروس مثل ادبیات و ریاضی و آمار و بینش اسلامی،واقعا خوندن خود کتب دوران مدرسه کفاف میکنه.

    تخصصی ها در 3 بخش هستش.لغات،گرامر و درک مطلب. با اطمینان بهتون بگم برای لغات،405 و 1100 رو قورت بدین میتونین صد بزنین.البته لغات انتهایی کتاب 405 فراموش نشه.درک مطلبش هم باز بیشتر مربوط میشه به دامنه ی لغاتتون.دو تا درک مطلب داده بودن یکیش ساده و یکیش یکم پیچیده تر.البته پیچیده تر نه از جهت دشواری لغاتش،بلکه دشوار از نظر علمی!

    در مورد گرامر باور کنین انقدر سوالات معمولی و دور از انتظاری داده بودن که غیر قابل تصور بود.مثلا آدم تا قبل از شرکت در آزمون احساس می کرد که حتما از مطالب مهم گرامری مثل نقل قول ها و شرطی ها و وجه التزامی ها و زمان هاو …. اینا سوال میدن ولی دریغ از یک سوال! از یه مطالب ساده و پیش و پا افتاده ای سوال داده بودن که نگو.کلا نکات مهم گرامری رو بیخیال شده بودن و یادم میاد از بخش غیر وصفی ها و نحوه ی کوتاه کردن اونا سوال داده بودن و مثلا نحوه ی استفاده از فعل با مصدر یا بدون مصدر to .

  • وفا

   سلام ناهید خانم. آزمون شما صبح برگزار شد یا بعد از ظهر؟
   چون شهرستانی هستم و به احتمال زیاد آزمون تهران برگزار میشه باید برای رفت و آمد برنامه ریزی کنم.
   ممنون میشم بگید اگه آزمونتون تهران بوده٬ مکانش دقیقا کجا بود؟

   پاسخ دادن
   • ناهید

    سلام. صبح برگزار شد عزیزم. نه نگران نباش.حوزه ای که برای آزمون موقع ثبت نام انتخاب کردین اونجا برگزار خواهد شد. من شهر محل سکونت خودم رو به عنوان حوزه ی آزمون موقع ثبت نام تیک زدم و دقیقا همون جا هم برگزار شد.مرکز استان سکونت دارم من و از تمام شهرهای استان اومده بودن اونجا.و من چک کردم روز آزمون برچسب همه ی صندلی ها رو.دقیقا یادم میاد که از کل استان ما در حوزه ی خواهران فقط 18 صندلی برای رشته های مترجمی زبان های خارجی(انگلیسی؛عربی و…) وجود داشت.

   • وفا

    وای ممنونم ناهید جان. واقعا منو از نگرانی دراوردی. شما خیلی خوبی. به سوالات تک تک بچه ها در حد اطلاعت با حوصله جواب دادی. از ته دلم دعا میکنم انشالله امسال در این آزمون قبول بشید. عاقبت به خیری آدمایی مثل شما آرزوی منه.

   • ناهید

    وفا جان خوبی از خود شماست.حالا دو سال پیش که اون مدلی برگزار شدش.ان شاالله امسال هم حوزه ی انتخابی خودتون باز میشه مرکز آزمون. مرسی بابت آرزوهای قشنگت گلم. منم برای تک تک بچه ها آرزوی موفقیت دارم.

  • ناهید

   بچه ها دو تا نکته هم یادم افتاد بهتون بگم.یکی اینکه کلا 70 تا سوال تخصصی داشتیم دوره ی قبل.
   نکته ی دوم اینکه سوالات بخش گرامریش دو مدلی بودن.مثلا فرض کنین 30 تا سوال گرامری داشتیم(دقیق یادم نیست ها ،مثال میزنم 30 تا رو) 15 تاش مثل بقیه ی سوال ها چهار گزینه ای بودن.ولی 15تای دیگه رو این مدلی طرح کرده بودن که یه جمله رو کامل نوشته بودن و زیر چهار بخش از کلمات یا عبارات خط کشیده بودن و پرسیده بودن کدوم بخش غلطه. بخشه یک غلطه یا دوش یا سه یا چهارش و تو پاسخ نامه باید پر میکردین بخش غلطش رو.

   پاسخ دادن

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

 • برای دریافت جدیدترین اخبار و آگهی های استخدامی در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید
 • براي اطلاع از آخرين آگهي هاي مربوط به رشته و شهر خود اينجا را کليک کنيد.