استخدام شهرداری سال ۹۳ (استخدام شهرداری های تازه تاسیس)

امروز

استخدام شهرداری سال ۹۳

برای دریافت نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید

برای دریافت نمونه سوالات استخدامی استانداری ها اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان اصفهان

استانـداری اصفهـان برای تامین نیروی انسـانی مورد نیـاز شهرداری‌های جدیدالتاسیس استـان(زیـار، بـاغشاد، اصغـرآباد، لای‌بید، کامو و چوگان، طرقرود، سین و زازران) از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۸۸۱۴ / ۹۲ / ۲۲۰ مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۲ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در راستای نامه شماره ۱۰۶۰۵ مورخ ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نظر دارد تعداد ۴۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه تخصصی به صورت پیمانی به شرح جدول ذیل استخدام نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان فارس

استانداری فارس برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و به استناد نامه شماره ۱۰۴۵۶ مورخ ۹۳/۳ /۲۰ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندیهای تخصصی، عملی با مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تأسیس استان به شرح پیوست استخدام نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان مازندران

استانداری مازندران برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۰۷۰۴ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و به استناد مجوز استخدامی شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی توانمندیهای تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت درشهرهای تازه تاسیس به استخدام نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان خراسان شمالی

استانداری خراسان شمالی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس استان ( آوا – چناران شهر – زیارت- قوشخانه )، از محل مجوز استخدامی به شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تخصیص سهمیه طی نامه شماره ۱۰۴۵۸ مورخ ۲۰/۰۳/۹۳ ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در نظر دارد تعداد ۲۸ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی- علمی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداری های تازه تاسیس استان استخدام نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان خراسان رضوی

استانداری خراسان رضوی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس استان خراسان رضوی ( گلبهار-احمد آباد صولت – نشتیفان – مزداوند – ششتمد – رباط سنگ ) از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره ۱۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاری‏های کشور، در نظر دارد تعداد ۳۱ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‏های تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای تازه تاسیس استان خراسان رضوی ( گلبهار-احمد آباد صولت – نشتیفان – مزداوند – ششتمد – رباط سنگ )به شرح زیر استخدام نماید .

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان بوشهر

استانداری بوشهر (دفتر امور شهری و شوراها) برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ معونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رییس جمهور و مصوبه شماره ۳۵۰۳۰ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریهای کشور و نامه شماره ۱۰۶۳۸ مورخ ۹۳/۳/۲۱ ریسس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی، علمی و مصاحبه و پس از طی مراحل گزینش برای خدمت در این شهرداریها، بصورت پیمانی استخدام نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان لرستان

استانداری لرستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های تازه تاسیس هفت چشمه دلفان و شول آباد الیگودرز از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۲۰/۹۲۱۸۸۱۴ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ معاون محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور و مجوز استخدامی شماره ۱۰۹۸۴ مورخ ۹۳/۳/۲۵ سازمان شهرداری های کشور تعداد ۱۴نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید .

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان گیلان

استانداری گیلان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای شهرهای تازه تاسیس استان (شهرهای لولمان،حویق ،چوبر، رودبنه، بره سرعمارلو، اسالم ، ماکلوان ،لیسار و رانکوه) از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره ۱۰۴۹۳ مورخ ۹۳/۰۳/۲۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درنظر دارد تعداد ۵۴ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی ، عملی ، مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان گیلان بشرح ذیل استخدام نماید:

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان ایلام

استانداری ایلام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس استان ایلام ( شباب – بلاوه تره – مهر- ماژین ) از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره۱۱۱۳۱ مورخ ۲۵/۰۳/۹۳ سازمان شهرداریها و دهیاری‏های کشور، در نظر دارد تعداد ۲۵ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‏های تخصصی، علمی و مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای تازه تاسیس استان ایلام ( شباب – بلاوه تره – مهر- ماژین ) استخدام نماید .

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان کردستان

استانداری کردستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های شهرهای تازه تاسیس استان از محل مجوز استخدامی ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ معونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور و مصوبه شماره ۳۵۰۰۳ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ شواری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیارریهای کشور و همچنین نامه شماره ۱۰۷۰۵ مورخ ۹۳/۰۳/۲۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی ، علمی ،یامصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای شهرهای تازه تاسیس استان به شرح زیر استخدام نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان چهارمحال وبختیاری

استانداری چهارمحال وبختیاری  برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۰۷۰۱ مورخ۲۱/۳/۱۳۹۳  سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و به استناد مجوز استخدامی شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۱۴/۱۱/۹۲  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی و توانمندیهای تخصصی ،عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس به شرح زیر استخدام می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان کرمانشاه

استانداری کرمانشاه بر اساس نامه شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مصوبه ۳۵۰۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریهای کشور ؛در نظر دارد تعداد ۲۸نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی ؛ عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان استخدام می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان کهگیلویه و بویراحمد

استانداری کهگیلویه وبویر احمد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری سرفاریاب از شهرهای تازه تاسیس این استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۰۴۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور ، درنظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی ، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت درشهرداری سرفاریاب به شرح زیر استخدام نماید

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان همدان

با استعانت از خداوند متعال شهرداری‏های جدیدالتأسیس آجین و مهاجران باستناد نامه شماره ۱۰۴۶۷ مورخه ۲۰/۳/۹۳ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نیز مجوز شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰ مورخه ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نظر دارد تعداد ۹ نفر واجدین شرایط را براساس مفاد آئین نامه استخدام پیمانی از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی، علمی و مصاحبه و پس از طی مراحل گزینش برای خدمت در این شهرداریها، بصورت پیمانی استخدام نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان خوزستان

استانداری خوزستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی شماره۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴  مورخ ۹۲/۱۱/۱۴  معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و نامه شماره ۱۰۶۵۳ مورخ ۹۳/۳/۳۱  سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، عملی ، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان به شرح زیر استخدام نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان اردبیل

استانداری اردبیل برای تأمین نیروی انسانی شهرداریهای ا سلام آباد ، قصابه ، مرادلو استان اردبیل از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۸۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مصوبه شماره ۳۵۰۳۰مورخ ۱۷/۱۲/۹۲شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی شهرداریها ودهیاریهای کشور,در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی,علمی , مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای فوق الذکر استان استخدام ‌نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان آذربایجان غربی

استانداری آذربایجان غربی برای تأمین نیروی انسانی شهرداریهای نازک علیا-مرگنلر- زرآباد وخلیفان استان آذربایجان غربی از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مصوبه شماره ۳۵۰۳۰ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها ودهیاریهای کشور, در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی, علمی , مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای فوق الذکر استان استخدام ‌نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان آذربایجان شرقی

استانداری آذربایجان‌شرقی برای تأمین نیروی انسانی شهرداریهای آچاچی-تیمورلو- جوان قلعه – خواجه –کوزه کنان –مبارک شهرو وایقان استان آذربایجان شرقی از محل سهمیه استخدامی  شماره ۱۸۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مصوبه شماره ۳۵۰۳۰مورخ ۱۷/۱۲/۹۲شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی شهرداریها ودهیاریهای کشور,در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی, علمی , مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای فوق الذکر استان به شرح ذیل استخدام ‌نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان مرکزی

استانداری مرکزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۹۲۱۸۸۱۴/۲۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان استخدام نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

 استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان هرمزگان

استانداری هرمزگان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی ،عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان به شرح زیر استخدام نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک نمایید

استخدام جدید شهرداریهای تازه تاسیس استان گلستان

استانداری گلستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس استان گلستان ( تاتارعلیا – مزرعه – فراغی- سنگدوین ) از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره ۱۱۱۳۱ مورخ ۲۵/۰۳/۹۳ سازمان شهرداریها و دهیاری‏های کشور، در نظر دارد تعداد ۱۸ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‏های تخصصی، علمی و مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای تازه تاسیس استان گلستان ( تاتارعلیا – مزرعه – فراغی- سنگدوین ) استخدام نماید .

برای مشاهده متن کامل آگهی و مطالعه شرایط استخدامی اینجا کلیک کنید

۵ مرداد ۹۳ – نتایج آزمون استخدامی‌شهرداری‌های سیستان و بلوچستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی عصر‌هامون، برابر دستور العمل ابلاغی از سوی وزارت کشور ۲۱ خرداد ماه سال جاری آزمون عملی استخدامی‌شهرداری‌های استان سیستان و بلوچستان در دهکده المپیک زاهدان برگزار شد که قرار شد به منظور تامین نیازهای شهرداری‌های استان تعداد ۵۲ نفر به عنوان آتش نشان و راننده از طریق آزمون عملی مورد استخدام در شهرداری‌های شهر‌های استان قرار گیرند.
۹۲ نفر از شرکت کنندگان در این آزمون عملی پذیرفته شدند که قرار شد پس از اخذ تاییدیه افراد واجد الشرایط ( معاینات پزشکی، گزینش و … ) ۵۲ نفر در شهرداری‌های استان جذب شوند.

جهت مشاهده اسامی‌پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شهرداری های سیستان و بلوچستان اینجا کلیک نمایید

۲۲ اردیبهشت ۹۳ - سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور تکمیل کادر عملیاتی خود در سطح تهران از میان افراد واجد شرایط ، از طریق آزمون های ورزشی ، علمی (معارف اسلامی – ادبیات و زبان فارسی – انگلیسی – آتش نشان داوطلب (مراجعه با سایت سازمان )و هوش و شخصیت )، معاینات جسمانی و مصاحبه تخصصی طی مراحل گزینش ، داوطلب < مرد > با مقطع تحصیلی فوق دیپلم ، براساس شرایط زیر استخدام می نماید.

برای مشاهده آگهی اینجا کیلک نمایید

۴ اردیبهشت ۹۳ – صدور مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری سازمان‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از صدور مجوز استخدام برای ۱۵۳۴ نفر در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، محمد حسن‌آبادی در گردهمایی مدیران کل دفتر شهری و شوراهای استانداری سراسر کشور، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۵۳۴ مجوز استخدامی از مراجع قانونی دریافت شده است که افراد به صورت برگزاری آزمون و رعایت عدالت استخدامی پذیرفته می‌شوند.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده است در حال بازنگری استخدام‌های مرتبط با شهرداری‌ها همچنین شهرهای تازه تاسیس هستیم.
حسن‌آبادی با اشاره به برنامه دولت در سال ۹۳ اظهار کرد: درباره اصلاح مدیریت در شهرداری‌های کشور برنامه‌ای دوساله در نظر گرفته شده که شامل هفت زیر مجموعه، چهار طرح و ۷۰ پروژه است.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری سازمان‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تاکید بر اصلاح نظام مدیریتی و اداری شهرداری‌ها، افزود: در حال حاضر حدود ۲۵۰ هزار مستخدم شهرداری به اشکال مختلف در کشور مشغول به کار هستند.
هماهنگی حقوق کارکنان شهرداری با نظام امتیازی آنان
وی اظهار کرد: یکی از فصول آئین‌نامه‌های کارکنان شهرداری، هماهنگی حقوق و دستمزد آنان با نظام امتیازی در فصل قانون خدمات کشور است که در این گردهمایی سعی شده است پاسخی برای این موضوع نیز اندیشیده شود.

۱۸ فرورین سال ۹۳ – استخدام نیرو درشهرداری بروجرد

برای مطالعه متن کامل خبرشهرداری بروجرد اینجا کلیک نمایید

برای دریافت اخبار و آگهی استخدام شهرداری در سال ۹۳ در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.


استخدام شهرداری سال ۹۲

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

آیا میدانید در جلسات استخدامی شهرداری چه جیزهایی مهم میباشد؟

نمونه سوالات مصاحبه شهرداری

آنچه در این خبر خواهید خواند

۱ دی ۹۲ – اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شهرداری کرج

۲۳ آذر ۹۲ – کلیه پذیرفته شدگان شهرداری چهار محال بختیاری

۲۵ آبان ۹۲ – دعوت از قبول شدگان آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی شهرداری قم

۲۵ مهر ۹۲ – نتایج آزمون استخدامی آتش‌ نشانی شهرداری قم اعلام شد

۲۰ مهر ۹۲ – نتایج آزمون استخدام شهرداری ۸ استان اعلام شد

۹ مهر ۹۲ – (خبر اول) زمان اعلام نتایج آزمون استخدام شهرداری شیراز

۹ مهر ۹۲ – (خبر دوم) زمان اعلام نتایج آزمون آتش نشانی قم

۲۶ شهریور ۹۲ – اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت استخدام شهرداری کرج (سازمان آتش نشانی)

۱۸ شهریور ۹۲ – فراخوان تکمیل کادر انسانی سازمان فاوا اصفهان (وابسته به شهرداری)

۱۴ شهریور ۹۲ – آگهی استخدام شهرداری قم

۶ شهریور ۹۲ – آزمون استخدامی شهرداری شیراز به کجا رسید؟

۴ شهریور ۹۲ – ۲۵۰ نیروی متخصص در شهرداری اردبیل به کارگیری شده است

۱ تیر ۹۲ – اطلاعیه دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری

۲۹ خرداد ۹۲ – استخدام شهرداری سال ۹۲

۱ دی ۹۲ – اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شهرداری کرج

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ ۱۴/۴/۹۲ شهرداری کرج اعلام شد. لذا افراد قبول شده با دردست داشتن مدارک ذیل و در تاریخهای تعیین شده، به مدیریت امور اداری و سرمایه انسانی شهرداری کرج واقع در ( میدان توحید – بلوار بلال – ساختمان مرکزی- طبقه اول ) مراجعه نمایید.

تلفن تماس:۳۲۱۱۶۲۴۴

۱- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
۲- اصل و تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه در صورت داشتن توضیحات صفحه آخر
۳- در صورت تاهل تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه همسر و فرزند الزامی می باشد
۴- اصل و تصویر پشت و رو کارت ملی
۵- در صورت داشتن سهمیه ایثارگری ارائه مدراک ایثارگری جهت برخورداری از سهمیه مربوطه (ارائه گواهی از اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی می باشد)ا
۶- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و معافیت دائم ( ویژه برادران )
۷- شش قطعه عکس ۴×۳ جدید تمام رخ و پشت نوسی شده

برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان استخدام شهرداری کرج اینجا کلیک کنید

۲۳ آذر ۹۲ – دعوت از قبول شدگان آزمون استخدامی شهرداری استان چهار محال بختیاری

کلیه پذیرفته شدگان (قبولی) آزمون استخدامی شهرداریهای تابعه و پذیرفته شدگان آزمون عملی و ذخیره مشاغل آتش نشان و آتش نشان(راننده) نسبت به ارائه مدارک خواسته شده طبق جدول زمانبندی زیر به دفتر امور شهری و شوراها استانداری اقدام نمایند
دوشنبه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ قبولی شهرداری های لردگان – منج – آلونی – مالخلیفه – بروجن – بلداجی – گندمان – فرادتبه – نقنه
سه شنبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ قبولی شهرداریهای اردل – ناغان – گهرو – شلمزار – دستناء – پردنجان – سامان
چهارشنبه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ قبولی شهرداریهای کیان – وردنجان – بن – هفشجان
شنبه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ قبولی و ذخیره های شغل آتش نشان شهرداری شهرکرد
یکشنبه مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۲ قبولی و ذخیره های شغل آتش نشان(راننده) شهرداری شهر کرد
دوشنبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ قبولی شهرداری شهر کرد که شروع نام خانوادگی آنان با حروف الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ شروع میشود
سه شنبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ قبولی شهرداری شهر کرد که نام خانوادگی آنان با حروف ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ شروع میشود
چهارشنبه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۲ قبولی شهرداری شهر کرد که نام خانوادگی آنان با ف-ق-ک-گ-ل-ح-ن-و-ه-ی شروع میشود
مدارک مورد نیاز :

گواهی قبولی در آزمون – اصل گواهی مدرک تحصیلی و تصویر آن – اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن – اصل کارت پایان خدمت (جهت آقایان) و اصل کارت ملی و تصویر آن – اصل گواهی ایثارگری، معلولیت و گواهی بیمه پرداختی سابقه خدمت در شهرداری و سازمانهای وابسته در صورت خود اظهاری در موقع ثبت نام – یک عدد پوشه و فنر

۲۵ آبان ۹۲ – دعوت از قبول شدگان آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی شهرداری قم

باعنایت به اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی شهرداری قم درمورخ ۲۰ آبان ۹۲ به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره آزمون مربوطه می رساند جهت تکمیل پرونده براساس حرف نام خانوادگی خود در تاریخ های مقرر و با در دست داشتن مدارک زیر به آدرس: قم – انتهای خیابان امام موسی صدر(خاکفرج) – کوچه شماره ۱۶- سالن ورزشی شهرداری قم – جنب آتش نشانی ناحیه مراجعه نمایند.

 1. از حرف الف تا ح شنبه ۲ آذر ۹۲ ازساعت ۸ تا ۱۲
 2. از حرف خ تا ش یکشنبه ۳ آذر ۹۲ ازساعت ۸ تا ۱۲
 3. از حرف ص تا گ دوشنبه ۴ آذر ۹۲ ازساعت ۸ تا ۱۲
 4. از حرف ل تا و سه شنبه ۵ آذر ۹۲ ازساعت ۸ تا ۱۲
 5. حرف ه تا ی و (کارشناسان اداری و خانواده ایثارگران) چهارشنبه ۶ آذر ۹۲ از ساعت ۸ تا ۱۲
 6. جهت رفع نواقص پنج شنبه ۷ آذر ۹۲ از ساعت ۸ تا ۱۲

مدارک لازم:

الف) اصل و تصویر شناسنامه(تمام صفحات)
ب) اصل و تصویر کارت ملی
ج) اصل و تصویر کارت پایان خدمت(کارت معافیت صرفاً برای خانواده ایثارگران بلامانع است)
د) اصل وتصویرمدرک تحصیلی
ه) اصل وتصویرگواهینامه رانندگی( آتش نشان پایه ۲-آتش نشان راننده پایه۱)
و) تصویر کارنامه قبولی آزمون استخدامی
ز) گواهی مربوط به سوابق شغلی موردتأیید بیمه
ح) گواهی ایثارگری موردتأیید مراجع ذیربط مطابق ضوابط ثبت نام

تذکرات مهم:

 1. زمان مراجعه و تکمیل پرونده غیرقابل تمدید می باشد و فقط در زمانهای مقرر مدارک قابل دریافت می باشد.
 2. حضور شخص پذیرفته شده در روز تکمیل پرونده الزامی می باشد.
 3. از مراجعه حضوری به استانداری، شهرداری وآتش نشانی اکیداً خوداری نمائید و موارد لازم صرفاً از طریق پیامک و سایت استانداری اطلاع رسانی می گردد.

درضمن یادآوری می گردد جهت رفع هرگونه ابهام با شماره تلفن ۳۷۱۱۷۳۷۳ تماس حاصل نمائید.

آیا میدانید در جلسات استخدامی چه جیزهایی مهم میباشد؟

نمونه سوالات مصاحبه استخدام سازمانها

۲۵ مهر ۹۲ – نتایج آزمون استخدامی آتش‌ نشانی شهرداری قم اعلام شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نتایج آزمون استخدامی آتش‌نشانی شهرداری قم بر روی این سایت قابل مشاهده است و شرکت کنندگان می توانند با وارد‌ کردن کد ملی و شماره داوطلبی نسبت به مشاهده کارنامه نتایج آزمون اقدام کرده و از پذیرش یا عدم پذیرش خود در مرحله کتبی مطلع شوند.

در صورتی که داوطلبان به نتایج آزمون معترض باشند می‌توانند نسبت به ثبت اعتراض خود در سایت اقدام کرده تا در زمان مورد نظر رسیدگی شود. هم چنین زمان دقیق آزمون‌های عملی در آینده اعلام خواهد شد.

تا زمان مشخص‌شدن نتیجه‌ نهایی که پس از مراحل گزینش و مصاحبه انجام می‌گیرد، هیچ یک از مراحل فوق به عنوان پذیرش قطعی برای استخدام محسوب نمی‌شود.

آیا میدانید در جلسات استخدامی چه جیزهایی مهم میباشد؟

نمونه سوالات مصاحبه استخدام سازمانها

۲۰ مهر ۹۲ – نتایج آزمون استخدام شهرداری ۸ استان اعلام شد

برای ورود به سامانه جهت دریافت نتایج آزمون مرحله چهارم (استانهای اصفهان ، البرز ، کرمانشاه ، قم ، یزد ، فارس ، چهار ومحال بختیاری ، تهران ) خواهشمند است کدملی و شماره داوطلبی خود را وارد کرده و بر روی دکمه “ورود” کلیک نمایید. سامانه شما را به صفحه اعلام نتایج هدایت خواهد کرد

 • توجه۱

داوطلبانی که در صفحه اعلام نتایج خود وضعیت قبولی را مشاهده می کنند لازم به ذکر می باشد که قبولی آنان منزله استخدام قطعی نمی باشد و در صورت تکمیل مدارک و انجام فرایندهای قانونی تاییده نهایی توسط کمیته اجرایی آزمون هر استان اعلام خواهد شد.

 • توجه ۲

داوطلبانی که در صفحه اعلام نتایج خود وضعیت معرفی به آزمون عملی را مشاهده می کنند:
این دسته از داوطلبان پس از شرکت در آزمون عملی ، تکمیل مدارک و انجام فرآیندهای قانونی ،تاییده نهایی آنها در صورت قبولی در آزمون عملی توسط کمیته اجرایی آزمون هر استان اعلام خواهد شد.

داوطلبین گرامی محترم

لطفا از مراجعه حضوری به سازمان سنجش آموزش کشور، استانداری ،شهرداری و سازمان های ستادی خوداری فرمایید.

خواهشمند است داوطلبانی که در صفحه اعلام نتایج وضعیت قبولی مشاهده می کنند طبق جدول زمان بندی اعلامی توسط کمیته اجرایی آزمون استان جهت تکمیل مدارک مراجعه نمایند.

پذیرفته شدگان عزیز توجه داشته باشید که فرم ثبت نام شما برای استانداری های مربوطه ارسال شده است و در صورتی که لینک فرم ثبت نام اولیه را ندارید نگران نباشید, وبرای دریافت این فرم به این سازمان ها مراجعه نمایید.

نتایج آزمون استخدام شهرداری

آیا میدانید در جلسات استخدامی چه جیزهایی مهم میباشد؟

نمونه سوالات مصاحبه استخدام سازمانها

در صورتیکه شماره داوطلبی خود را فراموش کرده اید اینجا کلیک کنید

۹ مهر ۹۲ – (خبر اول) زمان اعلام نتایج آزمون استخدام شهرداری شیراز

معاون اداری و مالی شهردار شیراز گفت: نتایج آزمون استخدامی شهرداری شیراز تا یک هفته دیگر اعلام می‌شود.
محمدحسن اسدی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار داشت: بنابر آخرین قولی که سازمان سنجش آموزش کشور داده است، نتایج آزمون شهرداری باید تا یک هفته دیگر اعلام شود.
وی افزود: به موجب قراردادی که سازمان سنجش با سازمان شهرداری‌ها دارد، از زمان برگزاری آزمون ظرف سه ماه باید نتایج اعلام شود.
سدی ادامه داد: با توجه به اینکه آزمون استخدام شهرداری شیراز ۱۴ تیر ماه امسال برگزار شد، باید تا ۱۴ مهر ماه جاری نتایج اعلام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در مورد فروش اوراق مشارکت قطار شهری سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان توسط شورا مصوب شد که شهرداری مراحل کار را مورد پیگیری قرار داد، اما بانک مرکزی ایراد گرفت و به سبب مغایرت با قانون با آن مخالفت کرد.
این مسئول ابراز داشت: استفاده قطار شهری‌های سراسر کشور از فروش و انتشار اوراق مشارکت در سال جاری در بودجه کل کشور در نظر گرفته شده که شهرداری شیراز نیز دوباره این کار را به جریان انداخت.
وی اضافه کرد: امید داریم امسال از محل فروش و انتشار اوراق مشارکت برای سازمان قطار شهری بخشی از اجرای پروژه را تامین مالی کنیم.
اسدی تصریح کرد: برای پروژه‌های شهرداری نیز طبق مصوبه شورا قرار بر این است که در دور سوم انتشار، ۱۹۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شود.
معاون شهردار شیراز خاطرنشان کرد: در حال حاضر در فرایند اوراق مشارکت به دنبال آن هستیم که پروژه‌های مربوطه را تعریف کنیم که اگر مانند روال سال‌های گذشته عمل و اجازه انتشار نهایی توسط بانک مرکزی داده شود، می‌توانیم تا پایان سال اوراق سال ۹۲ شهرداری شیراز را نیز به فروش برسانیم.

آیا میدانید در جلسات استخدامی چه جیزهایی مهم میباشد؟

نمونه سوالات مصاحبه استخدام سازمانها

۹ مهر ۹۲ – (خبر دوم) زمان اعلام نتایج آزمون آتش نشانی قم

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم از اعلام اسامی قبول شدگان آزمون آتش نشانی قم طی ۱۰روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، عباس جعفری که در همایش گرامیداشت روز آتش نشان و در جمع آتش نشانان و خانواده ایشان سخن می‌گفت، با اشاره به ارزش والای شغل آتش نشانی اظهار کرد: خدمت به مردم در هر لباسی ارزشمند است اما قطعا شغل آتش نشانی که با جان مردم به طور مستقیم سر و کار دارد دارای اهمیت و ارزشی دو چندان است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم افزود: شغل آتش نشانی به دلیل حساسیت بالای خود یکی از مهم‌ترین شغل‌ها در جوامع پیشرفته بشری است.
جعفری تصریح کرد: برخی افراد زمانی که یک حادثه را مشاهده می‌کنند به راحتی از کنار آن می‌گذرند و اهمیتی برای آن قائل نمی‌شوند ولی عده‌ای دیگر نسبت به هر نوع حادثه‌ای در سطح توان خود واکنشی دلسوزانه را از خود نشان می‌دهند که قطعا کارکنان آتش نشانی از دسته دوم هستند.
وی در مورد ویژگی اصلی کارکنان آتش نشانی عنوان کرد: ایثارگری و از خود گذشتی در وجود این افراد نهادینه شده است و مشتاقانه خود را به دل حادثه می‌سپارند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت: ما در سال ۵۹ در حادثه پالایشگاه آبادان نیز شاهد روحیه ایثارگری و شهادت طلبی در آتش نشانان بودیم که در نهایت ۶۰ نفر از کارکنان خدوم این سازمان در آن حادثه به شهادت رسیدند که این روز نیز به مناسبت همان رشادت طلبی‌ها به روز آتش نشان نام گذاری شده است.
جعفری در ادامه سختی کار آتش نشانی افزود: شغل آتش نشانی نه تنها با جسم و روح افراد بلکه با خانواده افراد نیز درگیر است. برای مثال انواع شکستگی‌ها، سوختگی‌ها نمونه‌هایی است که آتش نشانان با ارائه خدمات خود این صدمات را متحمل شده‌اند.
وی تصریح کرد: تهدید دیگر شغل آتش نشانی بحث روانی کار است که ممکن است یک حادثه دلخراش تا مدت‌ها باعث درگیری ذهنی یک فرد شود و باعث کاهش کارایی وی در عملیات‌ها شود.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم در مورد تهدید روانی شغل آتش نشانی افزود: حادثه تصادف دو دستگاه اتوبوس در اتوبان قم – تهران نمونه بارز این تهدید است که قطعا افراد حاضر در این حادثه تا مدت‌ها دچار درگیری فکری خواهند بود.
جعفری گفت: با دستور شهردار محترم قم ساختار درونی سازمان آتش نشانی با خریداری ۲۲ دستگاه خودرو جدید آتش نشانی، خرید ۴۰۰ دست لباس ضد حریق، افزایش تعداد ۱۸۰ نفری پرسنل و اضافه شدن ۲ ایستگاه آتش نشانی و افزایش امکانات رفاهی کارکنان در سال‌های اخیر تقویت شده است.
وی عنوان کرد: تا ۱۰ روز آینده اسامی قبول شدگان در آزمون سازمان آتش نشانی اعلام خواهد شد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم افزود: تغییر ساعت کاری از ۲۴- ۲۴ ساعت به ۲۴-۴۸ اضافه شدن ۱۰ ایستگاه آتش نشانی از اقدامات سازمان آتش نشانی تا پایان سال است.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهردار قم گفت: تا سه سال آینده باید بیش از ۵۰ درصد از شهروندان قمی نیروهای سازمان آتش نشانی باشند.

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

۲۶ شهریور ۹۲ – اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت استخدام شهرداری کرج (سازمان آتش نشانی)

اطلاعیه مرحله دوم آزمون آتش نشانی (تکمیل ظرفیت)
نظربه اینکه افراد مشروحه ذیل بعنوان پذیرفته شده مرحله اول آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج (جایگزین افراد فاقد شرایط) معرفی شده اند لذا مقتضی است براساس زمان بندی اعلام شده و با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل به منظور تشکیل پرونده و انجام مراحل اداری به مدیریت امور اداری و سرمایه انسانی شهرداری کرج واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه نمایند.

 1. سه قطعه عکس۴*۳
 2. اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
 3. اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی
 4. اصل و تصویر کارت پایان خدمت
 5. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 6. اصل و تصویر گواهینامه پایه یکم رانندگی(در مورد پذیرفته شدگان شغل آتش نشان۲)
 7. اصل و تصویر گواهی ایثارگری
 8. پرینت ثبت نام شرکت در آزمون
 9. ارائه مدرک لازم دال بر بومی بودن

مقاضیان پست های آتش نشان و آتش نشان راننده که سن آنان به ترتیب بیش از ۲۵ سال و ۳۰ سال می باشد،می بایست نسبت به ارائه سوابق اشتغال غیر رسمی مربوط به موسسات و ارگانهای مندرج در آگهی استخدام، به همراه پرینت بیمه ایام مذکور اقدام نمایند ،در غیر این صورت از ادامه مراحل اداری محروم خواهند شد.

ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۲۲۷۹۱۹۱ تلفن تماس حاصل نمایید.

تاریخ مراجعه اولین گروه روز شنبه مورخ ۲۳ شهریور ۹۲ ازساعت ۱۴ لغایت ۱۷

برای مشاهده اسامی اینجا کلیک کنید.

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

۱۸ شهریور ۹۲ – فراخوان تکمیل کادر انسانی سازمان فاوا اصفهان (وابسته به شهرداری)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی خود در رشته های مندرج در جدول ( از دانشگاههای معتبر و مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ) با شرایط عمومی و اختصاصی ذیل از متقاضیان واجد شرایط ثبت نام می نماید.

رشته های مورد نظرجنسیتسطح
کارشناسیکارشناسی ارشدگرایش تحصیلی و تجربیات عملی
مهندسی سخت افزار – نرم افزار – فناوری اطلاعاتمردامنیت اطلاعات و شبکه های رایانه ای
مهندسی صنایع (گرایش سیستم)مرد و زن
تجزیه و تحلیل سیستم

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

شرایط عمومی و اختصاصی

• تابعیت جمهوری اسلامی ایران
• تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
• دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم از خدمت (برای آقایان)
• عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
• عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به مواد مخدر
• داشتن سلامت جسمانی و روانی برابر گواهی پزشک معتمد شهرداری و توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می شود
• التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• ساکن اصفهان و حومه
• دارا بودن معدل حداقل ۱۴
• حداکثر سن ۳۵ سال (متولدین ۵۷ به بالا)
• سابقه کار مفید و مرتبط دارای امتیاز می باشد.

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
• تکمیل فرم درخواست شغل
• تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات)
• تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم پشت ورو(برای آقایان)
• تصویر کارت ملی( پشت ورو)
• تصویر آخرین مدرک تحصیلی
• یک قطعه عکس ۴*۳
تذکر: جهت کنترل مدارک ارائه اصل مدارک مذکور الزامی است ( ضمناً استعلام به منظور تائید اصالت مدارک از ارگانهای ذیربط متعاقباً انجام خواهد شد)
برای متقاضیانی که عضو خانواده معظم ایثارگران و یا عضو بسیج ی باشند ارائه مدارک مربوطه الزامی است.
مهلت ثبت نام و سایر توضیحات
–ارزشیابی کلیه افراد از طریق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری انجام خواهد شد و شرکت در آزمونهای مذکورهیچگونه حقی را برای افراد شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد و پذیرش افراد پس از رتبه بندی منوط به مجوز و گزینش صلاحیتهای عمومی از طیق مبادی ذیربط خواهد بود واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام تا تاریخ ۹۲/۶/۳۱ به نشانی www.ict.isfahan.ir قسمت خدمات الکترنیکی مراجعه نمایند.
ضمناً در صورتی که تعداد متقاضیان فراخوان محدود باشد سازمان جهت ثبت نام مراجعین بعد از مهلت اعتبار شده مختارمیباشد .

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

۱۴ شهریور ۹۲ – آگهی استخدام شهرداری قم

شهرداری قم به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین برادران و خواهران بومی استان قم که دارای مدرک تحصیلی کاردانی ، کارشناسی و بالاتر و حائز شرایط ذیل می باشند، با برگزاری آزمون علمی و مصاحبه تخصصی ، بصورت قرارداد موقت دعوت به همکاری می نماید.

الف ) شرایط لازم جهت شرکت در آزمون :

 1. تابعیت ایرانی و تعهد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی
 2. حداکثر سن تا پایان تاریخ ۱/۷/۹۲ برای کلیه مدارک تحصیلی ، ۳۰ سال تمام
 3. انجام خدمت زیرپرچم یا معافیت قانونی درصورت مشمول بودن
 4. عدم اعتیاد به مواد مخدر ومحکومیت به فسادعقیده
 5. تدین و عاملیت به احکام اسلامی
 6. داشتن توانایی جسمی لازم برای شغل مورد تقاضا و صحت و سلامتی کامل
 7. عدم اشتغال داوطلب بصورت رسمی، ثابت ، پیمانی ،کارگری وشرکت تامین نیرو در دستگاههای دولتی، اجرایی و یا نهادهای انقلاب اسلامی
 8. داشتن مدرک تحصیلی در مقطع مورد نیاز ، مطابق موارد مندرج درجدول.
 • تبصره : ملاک شرکت در آزمون، تطابق رشته تحصیلی مقطع مورد اشاره با رشته های تحصیلی مندرج در جدول است .

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

ب ) مدارک لازم جهت شرکت در آزمون :

 1. فرم تکمیل شده درخواست همکاری ( خوانا وصحیح) (دانلود فرم)
 2. سه قطعه عکس ۴×۳ ( تمام رخ ) جدید با پشت نویسی (الصاق یک قطعه ازعکس ها بر روی برگه ثبت نام )
 3. تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ( کپی سایر صفحات در صورت داشتن توضیحات )
 4. تصویر کارت پایان خدمت ( پشت و رو )
 5. تصویر مدرک تحصیلی
 6. اصل فیش بانکی واریزی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۷۰۰۷۸۸۴۳۳۳۴۳ بانک شهر شعبه جهاد به نام مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرداری قم با عنوان حق ثبت نام برای کلیه داوطلبان به استثنای فرزندان شاهد وجانبازان بالای ۵۰ درصد
 7. ارائه گواهی لازم از مراجع ذیربط برای ایثارگران و خانواده محترم شهداء
 8. ارسال مدارک مثبته بومی بودن برای کسانی که محل تولد آنها استان قم نیست ( ارائه تاییدیه دو مقطع از مقاطع تحصیلی مبنی بر اشتغال به تحصیل در استان قم از واحد آموزشی ذیربط ، ارائه سند مالکیت منزل یا اجاره نامه محضری به نام پدر ، مادر و یا همسر متقاضی ، ارائه تصویر شناسنامه همسر متقاضی که متولد قم باشد )

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

ج ) نحوه ارسال مدارک :

متقاضیان واجد شرایط می بایست مدارک خود راحداکثر تاپایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه ۲۱/۶/۹۲ با پست سفارشی به صندوق پستی ۳۵۵۶ – شهرداری قم ارسال نمایند.

 • توضیح : به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از مهلت مقرر به پست تحویل شده باشد ترتیب اثر داده نمی شود و وجه پرداختی نیز مسترد نخواهد شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت امور اداری و منابع انسانی شهرداری قم مراجعه فرمائید.

د ) نکات مهم:

 1. خانواده های ایثارگران ازسهمیه وشرایط مندرج در قانون برخوردار می باشند.
 2. در هر مرحله از مراحل آزمون یا مصاحبه چنانچه شرایط اعلام شده توسط داوطلب محرز نگردد داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد . ضمنا در مرحله اول دوبرابر ظرفیت از طریق آزمون کتبی انتخاب و پس از انجام مصاحبه بر اساس فرم امتیاز بندی و گزینش به تعداد مورد نیاز جذب خواهند شد .
 3. آزمون کتبی محتوی سوالات تخصصی شامل منابع جدول (دانلود جدول) و سوالات عمومی آزمون شامل معارف اسلامی (اندیشه اسلامی ۱ و ۲ آیت اله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی) ، فارسی عمومی (دکتر محمود فتاحی و دکتر حبیب اله عباسی) و استعداد تحصیلی ( سطح کارشناسی ) می باشد .
 4. کلیه سوالات عمومی و تخصصی آزمون کتبی بصورت چهارگزینه ای طراحی شده است .

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

ه ) زمان تحویل و توزیع کارت :

داوطلبان در تاریخ های ۲،۳و۴ مهرماه در بین ساعات ۱۴ الی ۱۷ با در دست داشتن اصل شناسنامه به نشانی قم،میدان امام خمینی(ره) ، خیابان کارگر ، بعد از پل راه آهن ، ساختمان شهید باکری ، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم ، طبقه دوم مراجعه نمایند .

و) زمان ومحل برگزاری آزمون هنگام توزیع کارت به اطلاع متقاضیان خواهدرسید .

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

۶ شهریور ۹۲ – آزمون استخدامی شهرداری شیراز به کجا رسید؟

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، با جذب نیروهای جدید و ‌در صورتی که همین روند جذب نیرو در حوزه معاونت فرهنگی شهرداری شیراز ادامه داشته باشد ساختمان اداری این نهاد جایی برای آنان نداشته و باید در نخستین اقدام شهردار این شهر یکی از سالن‌های چند صد نفره را برای اشتغال این افراد تبدیل وضعیت دهد.

سئوال دیگری که از اعضای شورای اسلامی شهر باید پرسیده شود اینکه آیا پرداخت میلیاردها تومان حقوق کارکنان شهرداری شیراز هزینه به دوش مردم نمی‌گذارد و حال در مقابل ورود غیرقانونی نیروهایی که جایی برای نشستن ندارند نیز سکوت کرده و این ظلم به منافع عمومی نیست.

نکته بعدی آنکه وکلای مردم در شورای اسلامی شهر شیراز مشخص کنند کسانی که به تازگی وارد شهرداری شده‌اند از منسوبان چه کسانی هستند و چرا در این زمینه هرگز نهادهای نظارتی ورود نکرده و مخالفتی در این‌باره صورت نگرفته است.

نتیجه آزمون استخدامی شهرداری در بیراه

با وجود گذشت بیش از یک ماه از آزمون استخدامی شهرداری شیراز و مشخص نبودن نتیجه آن، تعدادی نیروی جدید توسط سازمان فرهنگی شهرداری در حال جذب هستند.

با حضور مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی شهرداری شیراز و تقسیم نیروی‌های بین معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی این شهرداری، فرصت برای جذب تعدادی از نیروها فراهم شده است و از چند روز گذشته برخی از این افراد در سازمان فرهنگی مشغول به کار شده‌اند.

در این بین شنیده‌ها حاکی از آن است برخی مدیران معاونت فرهنگی شهرداری به فرهنگ‌سراها فرستاده شده‌اند و برخی مسئولان فرهنگ‌سراها نیز عزل و به عنوان نیروهای عادی به فرهنگ‌سراهای دیگر گسیل گشته‌اند.

سئوالی که مطرح می‌شود اینکه آیا این تغییر ساختارها با اطلاع شهردار و شورای اسلامی شهر انجام می‌شود و یا نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر از این موضوع بی‌اطلاع هستند.

افرادی که در حال حاضر و برخلاف دستورالعمل جدید معاون اول ریاست جمهوری جذب می‌شوند بر چه اساسی بدنه شهرداری را سنگین‌تر می‌کنند و این در حالی است که بیشتر نیروهایی که در آزمون استخدامی شهرداری شیراز شرکت کرده‌اند معتقدند به‌کارگیری نیرو با هر عنوان در شهرداری و سازمان‎ها باید عادلانه و بر اساس تخصص و صلاحیت باشد.

این افراد می گویند از به‌کارگیری نیرو به صورت قومی و قبیله‎ای و خانوادگی پرهیز شود اما می‌بینیم که گاهی چند نفر از یک خانواده به عناوین مختلف در واحدهای شهرداری مشغول فعالیت هستند.

به اعتقاد این افراد با وجود برگزاری آزمون استخدامی شهرداری، جذب نیرو در این نهاد به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد، از این رو از نهادهای نظارتی می‌خواهیم در این زمینه ورود کنند.

نکته قابل توجه اینکه پس از دستورالعمل و ابلاغ‌هایی مبنی بر عدم جذب نیرو به صورت شرکتی، قراردادی و استخدامی، تمام ورودی‌ها به شهرداری مشروط به برگزاری آزمون استخدامی شد.

برخی داوطلبان عنوان می‌کنند که از زمان این دستورالعمل تاکنون شاهد ورود غیرقانونی نیرو به شهرداری هستیم و با وجود اینکه این موضوع مورد اعتراض برخی مدیران قرار گرفته است اما در سایه بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر شیراز روند جذب غیرقانونی همچنان ادامه دارد.

حال سئوال اینجا است که این جذب بدون مجوز نیرو بر چه اساسی صورت می‌گیرد و آیا شهردار بعدی و معاون او میراث‌دار تحمیل نیروهای بی‌ضابطه توسط مدیران فعلی خواهند شد و این در حالی است که این‌گونه فعالیت‌ها منجر به تحمیل هزینه گزاف به شهر و شهرداری می‌شود و اعضای شورای اسلامی شهر باید از اقداماتی نظیر، جذب نیرو به صورت غیرقانونی و برخلاف ساختار اداری شهرداری‌ها به جد پرهیز کنند.

این اقدام در حالی انجام می‌پذیرد که این شهرداری نسبت به دستور رئیس جمهور پیشین نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خود تمرد کرده و اینک نیز نسبت به دستورالعمل معاون رئیس جمهور تمرد می‌کند.

بر اساس گفته‌های داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی شهرداری شیراز جذب بی‌ضابطه نیرو ظلم به قشر محروم جامعه بوده و بر همین اساس شاهد هستیم تحمیل نیرو به شهرداری امری متعارف شده است و متاسفانه ‌نیروهایی که از کانال‌های مختلف به شهرداری تحمیل شدند غیرفنی و غیرتخصصی هستند.

حال این شایعه در بین شهروندان شیراز در حال گسترش است که با وجود جذب برخی نیروها توسط معاونت و سازمان فرهنگی شهرداری شیراز باید نتیجه گرفت آزمون استخدامی که به تازگی برگزار شده است تنها برای رسمی شدن جذب این افراد بوده و بسیاری از کسانی که در این آزمون شرکت کرده‌اند از همان ابتدا شانسی برای قبولی نداشته‌اند و گواه این ماجرا نیز آنکه ورود نیرو به شهرداری خارج از ضابطه صورت می‌گیرد و اینکه اعضای شورای شهر شیراز در مقابل ورود بدون ضابطه جذب نیرو سکوت کرده‌اند که شائبه‌برانگیز است.

اردیبهشت ماه گذشته نیز معاون مالی اداری شهرداری شیراز از استخدام ۴۲۲ نیروی جدید در شهرداری شیراز خبر و وعده داد در سه ماهه نخست امسال بیش از ۴۰۰ نیروی جدید در شهرداری شیراز جذب شوند.

محمد حسن اسدی در آن زمان اعلام کرد که در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری نیروهای جدید از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی پذیرفته می‌شوند.

وی اضافه کرد: از جمله اهداف شهرداری شیراز در جذب این نیروها، تقویت بدنه کارشناسی شهرداری به منظور تبدیل رویکرد عمومی نسبت به این نهاد از یک سازمان خدماتی به ارگانی فرهنگی و اجتماعی و نیز انجام وظیفه بهتر در امور اجرایی در راستای تحقق شهرداری الکترونیک است.

در نوزدهم اردبیهشت ماه گذشته اطلاعیه‌ای بر روی سایت شهرداری قرار گرفت که در آن عنوان شده بود شهرداری شیراز در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور ۴۲۲ نفر را استخدام کند و متقاضیان می‌توانند از ۲۲/۰۲/۹۲ تا ۲۶/۰۲/۹۲ با مراجعه به سایت www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

حال بماند که به دلیل ناهماهنگی‌های صورت گرفته این آگهی با چند روز تاخیر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت که خود نشان از ناهماهنگی امور داشت اما بالاخره آزمونی که قرار بود بسیار زود برگزار شود در تیر ماه امسال برگزار شد.

معاون اداری و مالی شهرداری شیراز در خرداد ماه امسال از برگزاری آزمون استخدامی شهرداری شیراز در جمعه مورخ ۱۴/۰۴/۹۲ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد.

اسدی اظهار داشت: جذب نیروهای متخصص در شهرداری گام مهمی در زمینه تخصصی شدن بدنه شهرداری به منظور ارتقای سطح خدمات مدیریت شهری به عموم شهروندان است.

وی تصریح کرد: با برگزاری این آزمون ۴۲۲ نفر از نیروهای مورد نیاز شهرداری شیراز از میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور و همچنین ۱۳۰ نفر آتش‌نشان به صورت پیمانی استخدام می‌شوند.

وی همچنین اعلام کرد که شهرداری شیراز در نظر دارد با توجه به پیگیری و مجوزهای مأخوذه از مراجع ذی‌ربط، به منظور تامین بخشی از نیروهای انسانی با تجربه مورد نیاز واحدهای تابعه خود، از طریق برگزاری آزمون داخلی تعدادی از نیروهای شرکتی شهرداری را به صورت قراردادی تبدیل وضعیت کند.

با این وجود در هفته گذشته شهرداری شروع به جذب نیرو کرده است و تکلیف چند صد نفری که تیر ماه گذشته با شانس برابر در آزمون استخدامی شهرداری شیراز شرکت کرده بودند نه تنها مشخص نیست بلکه به نظر می‌رسد تضییع حقوق آنها همچنان ادامه دارد.

به گزارش فارس، با وجود اینکه معاون مالی اداری شهرداری شیراز اعلام کرده بود جذب نیرو در شهرداری تنها از طریق آزمون صورت می‌گیرد اما هنوز نتایج این آزمون مشخص نشده، برخی افراد جذب معاونت و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز شده‌اند.

برای دریافت اخبار استخدامی شهرداری در ایمیل و گوشی خود اینجا را کلیک کنید.

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

۴ شهریور ۹۲ – ۲۵۰ نیروی متخصص در شهرداری اردبیل به کارگیری شده است

شهردار اردبیل گفت: با جذب و استخدام ۲۵۰ نفر نیروی تخصصی در شهرداری سعی کردیم این مجموعه به سمت تخصصی پیش رود.

به گزارش خبرگزاری فارس ، صدیف بدری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: ما در دو سال گذشته موفق شدیم تهیه و تدوین چشم‌انداز ۲۰ ساله اردبیل را با اهداف و برنامه‌های راهبردی شاهد و ناظر باشیم تا بر اساس این سند برنامه‌های پنج ساله و سالانه در شهرداری تهیه و توسط شورا مصوب شود.

وی از تهیه سند تحول اداری و مدیریت کیفیت در شهرداری اردبیل خبر داد و خاطرنشان کرد: ارتقای درجه شهرداری اردبیل بعد از ۴۰ سال از رتبه ۱۰ به ۱۱ یکی از توفیقات سال‌های اخیر بوده که موفق شدیم در این زمینه شایسته و مطلوب عمل کرده و بتوانیم بسیاری از اهدافمان را همتراز و هم درجه با کلان‌شهرها در سایه جذب اعتبارات بیشتر تحقق بخشیم.

شهردار اردبیل یادآور شد: مناطق شهرداری اردبیل نیز بعد از سال‌ها به بیش از چهار منطقه ارتقا یافته که این خود زمینه مطلوبی را برای ارائه خدمات به همشهریان در نقاط مختلف شهری فراهم کرده است.

بدری از تهیه و تدوین نظام‌نامه پژوهشی و مطالعات شهری و توانمند‌سازی نیروی انسانی خبر داد و گفت: با جذب ۲۵۰ نفر نیروی انسانی متخصص در رشته‌های مرتبط با عمران شهری در شهرداری موفق شدیم تا این مجموعه را به سمت تخصصی و ارائه خدمات کیفی و کاربردی سوق دهیم.

۱ تیر ۹۲ – اطلاعیه دریافت کارت آزمون

ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبی‌ که‌ درآزمون‌ استخدامی سازمان شهرداریهای کشور در‌ سال ۱۳۹۲ ثبت‌ نام‌ نموده‌ اند، بدین‌ وسیله‌ به‌اطلاع‌ می‌رساند آزمون درصبح وعصر روز جمعه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۲در ۸ استان (به شرح جدول مندرج در بند «د» این اطلاعیه) برگزار خواهد شد.کارتهای شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان از روز سه شنبه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی می‌بایستی به آدرس مندرج در بند «د» این اطلاعیه مراجعه نمایند.
الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
کارتهای‌ شرکت در آزمون‌ کلیه داوطلبان از روز سه شنبه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرارخواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستی یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس نیمروز برگزاری ، تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت‌کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی ویا اصل‌شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
ب- داوطلبان چنانچه درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
۱- با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱ ،۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ ،۱۲، ۱۳، ۱۴و ۱۵(شامل نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه‌، کد ملی ، دین ، تاریخ فارغ التحصیلی، سهمیه ایثارگری، معلولین عادی و محل جغرافیایی مورد تقاضا جهت استخدام ) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ ۱۴/۴/۹۲ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند. شایان ذکراست چنانچه موارد اصلاح شده مغایر با ضوابط آزمون باشدمورد یا موارد اصلاحی لحاظ نخواهد شد و در صورتیکه نسبت به بندهای ۳، ۹ و ۱۰ (جنس، رشته شغلی مورد تقاضا و مقطع تحصیلی) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۲ و ۱۳/۴/۹۲ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه­ی رفع نقص براساس جدول مندرج در بند «د» مراجعه نمایند.
۲- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس می باشد و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله ، واضح نبودن عکس واشتباه عکس می باشد و یا چنانچه موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون نشده اید ضروری است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۲ و ۱۳/۴/۹۲ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ با بهمراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴ ´ ۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار شخصاً به باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه (براساس جدول مندرج در بند «د») مراجعه نمایند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
ج- تذکرهـای مـهم:
۱- همزمان با قرار گرفتن کارت شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org به منظور آگاهی بیشتر داوطلبان از ضوابط آزمون ، برگ راهنمای شرکت در آزمون نیز بر روی سایت قرار داده می شود تا هر داوطلب با مطالعه دقیق آن برای حضور در جلسه آزمون و پاسخگویی به سوالات اقدام نمایند. در صورت ضرورت داوطلبان می­توانند از آن پرینت تهیه نمایند.
۲- در زمان حضور درجلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
۳- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ ، مدادتراش ، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
۴- درب‌های ورودی حوزه های امتحانی صبح راس‌ ساعت‌ ۰۰/۸ (هشت صبح) و در نوبت عصر ساعت ۳۰/۱۴ ( دو و نیم بعدازظهر) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. شروع فرآیند برگزاری آزمون در نوبت صبح راس‌ ساعت‌ ۳۰/۸ (هشت و نیم صبح) و در نوبت بعدازظهر راس ساعت ۰۰/۱۵ (۳ بعدازظهر) می باشد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درب سالن های امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.
۵- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، بی سیم، جزوه، کتاب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند.
۶- باتوجه به اینکه داوطلبان می­بایستی در زمان ثبت نام نسبت به مطالعه و رعایت شرایط و ضوابط مندرج در آگهی استخدامی ( از قبیل تناسب رشته شغلی با نوع جنسیت پذیرش و رشته تحصیلی‌ و .. ) اقدام می­نمودند، لذا چنانچه در هر مرحله از آزمون مشخص شود داوطلب فاقد شرایط لازم می باشد، مسئولیت ناشی از عدم رعایت شرایط و ضوابط به عهده داوطلب میباشد.
د‌ – جدول نام استان و شهر برگزاری آزمون و آدرس محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون :
.
ردیف
نام استان
نام شهر
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون
۱
البرز
کرج
کرج – انتهای رجایی شهر – بلوار موذن – دانشگاه آزاد اسلامی – ضلع جنوبی دانشگاه
۲
فارس
شیراز
شیراز – خیابان ساحل غربی – مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز
۳
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
شهرکرد – رحمتیه – دانشگاه آزاده واحد شهرکرد – ساختمان اداری
۴
یزد
یزد
یزد – بلوار دانشگاه – پردیس اصلی دانشگاه یزد – جنب بانک تجارت
۵
قم
قم
قم – پردیسان – درب ورودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
۶
اصفهان
اصفهان
اصفهان-خیابان توحید- بعد از مجتمع فرشچیان- کوچه امامت – مرکز آموزش جهاد دانشگاهی
۷
تهران
اسلامشهر
اسلامشهر – میدان نماز – خیابان ادارات (صیادشیرازی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
رودهن
رودهن – بلوار شهید مطهری – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
۸
کرمانشاه
کرمانشاه
کرمانشاه- طاق بستان- باغ ابریشم- پردیس دانشگاه رازی- دانشکده علوم
 • تذکر مهم: آدرس دقیق محل برگزاری آزمون در کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج گردیده است.

برای دریافت اخبار استخدامی شهرداری در ایمیل و گوشی خود اینجا را کلیک کنید.

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری


۲۹ خرداد ۹۲ – استخدام شهرداری سال ۹۲

شرایط عمومی داوطلبان استخدام :

 • تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
 • تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت .
 • عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و عدم سابقه محکومیت جزایی موثر.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند.
 • نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی.
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
شرایط اختصاصی استخدام :
داشتن حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۳۵ سال تا تاریخ انتشار آگهی. حداکثر سن داوطلبان استخدام در پست آتش نشان ۲۵ سال و پست آتش نشان (راننده) ۳۰ سال می‌باشد.
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه‌های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) داوطلبانی که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل(از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷) به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل.
ب) اعضای خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به کار نمی‌باشند شامل: (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر)تا میزان ۵ سال
تبصره – آزادگان عزیز از شرط سن معاف می باشند.
ج) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، ‌بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه، ‌شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آن ها از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته‌اند به میزان خدمت غیر رسمی آنها.
نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط صرفاً از طریق سایت به نشانی www.sanjesh.org و به صورت اینترنتی انجام خواهد شد.
۱- مهلت تقاضای استخدام در سایت مذکور از تاریخ ۹۲/۰۲/۲۵ لغایت ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ (پایان مهلت ثبت نام) می‌باشد.
۲- ارسال عکس: داوطلبان استخدام می‌بایست عکس پرسنلی ۴ ×۳ خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آن را در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
۳- واریز وجه ثبت نام بصورت الکترونیکی از طریق کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب که رمز دوم آن فعال می باشد بر اساس توضیحات مندرج در سیستم پرداخت الکترونیکی اقدام نمایند و سپس شماره پرونده و رمز عبور برای ورود به مرحله ثبت نام دراختیار هریک از متقاضیان قرار می گیرد که لازم است برای پی‌گیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت شرکت در آزمون نزد خویش نگهداری نمایند. مبالغ ثبت‌نام با توجه به وضعیت داوطلبان در سیستم پرداخت الکترونیکی اعلام گردیده است.
نکات مهم ثبت نام :
۱- قبل از ثبت نام به راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در سایت مراجعه و مندرجات آن را دقیقاً مطالعه نمائید.
۲- ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که داوطلب با استفاده از کد رهگیری به صفحه مشاهده و چاپ اطلاعات مراجعه و پس از اطمینان از صحت اطلاعات، فرم تقاضای استخدام را چاپ و نزد خود نگهداری کنند.
۳- قبل از واریز وجه ثبت‌نام لازم است داوطلبان از احراز شرایط خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان حاصل نمایند. بدیهی است هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
تبصره: مهلت ثبت‌نام برای شرکت در آزمون به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و کلیه داوطلبان واجد شرایط می بایست در فرصت تعیین شده از طریق سایت مذکور ثبت نام نمایند.
زمان توزیع کارت شرکت در آزمون:
زمان و مکان دریافت کارت شرکت در آزمون استخدامی پس از اتمام مهلت ثبت‌نام متعاقبا اعلام خواهد شد.
زمان و مکان برگزاری آزمون هنگام توزیع کارت شرکت در آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
مواد آزمون عبارتند از:
الف- آزمون توانمندی های عمومی شامل:۱-زبان و ادبیات فارسی ۲-زبان انگلیسی عمومی ۳-ریاضی وآمار مقدماتی ۴-فناوری اطلاعات ۵-معارف اسلامی، اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی شهرداریها، که به تعداد۱۰۰سوال چهارگزینه‌ای طراحی خواهد شد.
تبصره: اقلیت های دینیاز پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می‌باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع میشود.
ب- آزمون تخصصی شامل سوالات مرتبط بارشته شغلی و پست سازمانی مورد درخواست داوطلب میباشد. عنوان مواد آزمون تخصصی هر رشته شغلی در جدول رشته‌های شغلی درج گردیده است.
ج- داوطلبان رشته‌های شغلی که در شرایط احراز آن مدرک تحصیلی دیپلم پیش بینی شده است آزمون تخصصی ندارند.
د- داوطلبان استخدام در رشته شغلی آتش نشان علاوه بر موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی (حسب مورد) می‌بایست در آزمون عملی نیز شرکت نمایند. داوطلبانی که در این آزمون فاقد شرایط و توانایی لازم برای شغل آتش نشان تشخیص داده شوند ،بدون توجه به نمرات آزمون عمومی و تخصصی حذف خواهند شد.
تذکرات:
ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان عزیز انقلاب اسلامی و رزمندگانی که حداقل ۹ ماه متوالی و یا ۱۲ ماه متناوب از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷به طور داوطلبانه در جبهه‌های جنگ تحمیلی حضور داشته‌اند، و نیز فرزندان و همسر آنان درصورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی بارعایت قوانین ومقررات مربوط ازاولویت قانونی به شرح ذیل برخوردار خواهندبود.
از کل مجوز استخدام هر شهرداری۳۰ درصد آن برای استخدام ایثارگران بومی اختصاص دارد که ۲۵ درصد آن به فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل ۵ سال سابقه اسارت دارند تعلق خواهد گرفت و ۵ درصد باقیمانده به سایر جانبازان، آزادگان و رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص خواهد داشت. ضمناً ۲۵ درصد سهمیه فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان۵۰ درصد که از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی و جذب خواهند شد. فرزندان معظم شاهد و فرزندان جانباز۵۰ درصد و بالاتر که از سوی بنیاد مذکور معرفی نشده‌اند می توانند در آزمون ثبت‌نام نمایند و درصورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی همان شهر بهره‌مند شوند.
انتخاب ایثارگران درحد سهمیه تعیین شده (۵درصد) به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت‌نام نموده‌اند انجام خواهد شد.
استخدام مازادبر۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
در گواهی خانواده جانبازان میبایست جمله «عضو خانواده جانباز از کار افتاده کلی غیر قادر به کار» قید شود، در غیراینصورت این افراد نمی‌توانند از مزایای بند۱ تذکرات بهره‌مندشوند.
ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان درصورت ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارد.
معلولین عادی بومی به شرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارابودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از۳% سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
کارکنان غیررسمی شهرداری و سازمانهای وابسته و نیروهای شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری‌ها به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (۲) درصد و حداکثر (۲۰ ) درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی بصورت جداگانه برخوردار خواهند شد.
اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب باشاغلین غیررسمی بومی و نیروهای طرف قرارداد شرکت های پیمانکار شهرداری و سازمانهای وابسته، داوطلبان بومی و شاغلین غیر رسمی مناطق محروم و دورافتاده برای همان مناطق خواهد بود.
داوطلبان بومی متقاضی استخدام در استانهای فارس، اصفهان، البرز، تهران، کرمانشاه، قم، چهارمحال بختیاری ویزد با سپردن تعهد خدمت ۱۰ ساله در محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا میتوانند از تسهیلات ۵۰% سهمیه استخدامی بومی پس از کسب حدنصاب امتیاز لازم در آزمون عمومی برخوردارشوند.
تبصره : بومی، به افرادی اطلاق میشود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
الف- محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب- حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی و متوسطه)را در محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
ج- فرزندان پرسنل نیروهای مسلح درصورتی که محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) با محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضای استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی میشوند.
استفاده از امتیاز بومی بودن برای داوطلبان استخدام اختیاری بوده و در صورت برخورداری پذیرفته شدگان از امتیاز فوق، موظف به سپردن (۱۰) سال تعهد خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا می باشند.
به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر و بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیرمرتبط و معادل(به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده‌اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاداسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون (حداکثر دو ماه پس از اعلام نتیجه)بایستی به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.
کسب حدنصاب نمره لازم در آزمون توانمندیهای عمومی صرفا به منزله تایید صلاحیت عمومی داوطلبان و تصحیح اوراق امتحان می‌باشد و هیچگونه حق استخدام ایجاد نمی‌کند. معرفی داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقررصورت می پذیرد.
انتخاب داوطلبان استخدام حداکثر به میزان ۵/۱ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حدنصاب نمره آزمون عمومی (۶۰% کل نمره آزمون) را کسب کرده‌اند براساس بالاترین نمره فضلی آزمون تخصصی انجام خواهد شد. داوطلبان استخدام آتش نشانی که آزمون عملی دارند حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز و سایر شرایط اعلام خواهد شد.
داوطلبان استخدام، نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاهها دولتی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند.
چنانچه در هر مرحله از مراحل امتحان، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب که به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود.
انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون عمومی و تخصصی، عملی و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی پذیرفته شدگان حقی برای آنها ایجاد نخواهد شد.
داوطلبان استخدام برای اخذ اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن دفتر امور شهری و شوراهای استان مربوطه به شرح ذیل تماس حاصل نمایند.
shahridar
داوطلبان ضرورت دارد برای اطلاع از کد و عنوان رشته‌های شغلی، رشته‌های تحصیلی مرتبط به هر رشته شغلی و جنس (مرد یا زن) مورد پذیرش در هر رشته شغلی به جدول رشته‌های شغلی ترکیبی هشت استان و جدول مخصوص هر شهر و استان با توجه به استان بومی به شرح ذیل مراجعه نموده و با توجه به اطلاعات مندرج در آنها نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت‌نامی اقدام نمایند.
دریافت جداول به تفکیک هر استان :

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

جیب :: سیستم حسابداری شخصی

1٫683 نظر برای «استخدام شهرداری سال ۹۳ (استخدام شهرداری های تازه تاسیس)»
 1. علی

  سلام دوستان
  این جاها که شهرکرد اعلام نیاز کرده مناطق فوق العاده دور افتادست که حتی زمستونها راهشون بسته میشه و از حداقل شرایط رفاهی هم برخوردار نیستند
  این چه وضعشه آخه

  پاسخ دادن


دیدگاه خود را بیان کن

 • براي اطلاع از آخرين آگهي هاي مربوط به رشته و شهر خود اينجا را کليک کنيد.
 • نتايج در همين صفحه به اطلاع شما ميرسد براي دريافت نتايج در ايميل خود اينجا کليک کنيد.
 • زمان آزمون در همين صفحه به اطلاع شما ميرسد براي دريافت زمان آزمون در ايميل خود اينجا کليک کنيد.
 • در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اينجا کليک کنيد.