استخدام بانک سپه سال ۹۶ (آمادگی برای آزمون)

۲۴ روز قبل ۳۶۳۲۸ نظر

استخدام بانک سپه

برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و خصوصی در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

راهنمای آمادگی برای آزمون های فراگیر ۴ و آموزش و پرورش (سوالات عمومی و تخصصی)

برای دانلود سوالات استخدامی بانک سپه اینجا کلیک کنید

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …)

دانلود دفترچه سوالات آزمونهای فراگیر ۱و ۲ و ۳ با پاسخنامه تشریحی

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید

 


لینکهای مفید

 • برای مشاهده صفحه استخدامی تمام بانکها اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات آزمون بانک سپه اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود اصل سوالات عمومی آزمون های استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود دفترچه سوالات آزمون فراگیر ۱ و۲ و ۳ با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سپه اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نمونه سوالات تخصصی رایج آزمونهای استخدام بانکها با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود سوالات تخصصی رشته کامپیوتر ویژه آزمون بانکها و سازمانهای دولتی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی و گزینش به همراه بودجه‌بندی دروس، منابع مطالعاتی آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود سوالات عمومی بانک سپه سال ۹۳ ارسال شده توسط کاربران عزیز در دیدگاه ها اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود سوالات  تحصصی بانک سپه سال ۹۳ ارسال شده توسط کاربران عزیز در دیدگاه ها اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود جزوه نمونه سوالات دین وزندگی ارسالی توسط یکی از کاربران عزیز اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود جزوه نمونه سوالات دین و زندگی دوم دبیرستان ارسالی توسط یکی از کاربران عزیز اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود دفترچه های آزمون ارسالی کاربران اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده متن آگهی استخدام بانک سپه در سال ۹۳ اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده صفحه بحث و تبادل اطلاعات در مورد سوالات آزمون های استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای مشاهده درصدها و کارنامه های کاربران شرکت کننده در آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید.
 • برای دریافت آخرین اخبار و آگهی های استخدامی بانک سپه در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید.

خبر ۷ تیر ۹۶ – ثبت نام ۲۶۲ هزار نفر در چهارمین آزمون استخدامی


اصلاحات مربوط به بانک سپه عنوان شغل بانکدار کد۳۳۰۰

الف) تغییرات و اصلاحات در شغل محل ها:

– رشته تحصیلی مدیریت علوم بانکی (کد ۳۲۶۹۳ ) مقطع لیسانس به شرایط احراز شغل مذکور اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی علوم اقتصادی گرایش علوم اقتصادی (کد ۳۰۷۴۲) مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز شغل مذکور اضافه می‌گردد.
جمله ذیل به شرایط اختصاصی بانک سپه اضافه می‌گردد:
«ادامه مراحل استخدامی متقاضیان شغل متصدی امور انتظامی منوط به قبولی در آزمون آمادگی جسمانی به تایید بانک می باشد.»

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


شرایط آزمون استخدامی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۶ اعلام شد

 • شرایط مشترک تمام سازمانهای آزمون فراگیر چهار

ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام و در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ (ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹۶) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

برای مشاهده شرایط کامل مشترک تمام سازمانها اینجا کلیک کنید

 • شرایط اختصاصی بانک سپه

۱-    ﺣﺪاﻗـﻞ ﻣﻌـﺪل ﮐـﻞ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿـﺎن اﺳﺘﺨـﺪام در ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠـﻢ ۱۴ و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠـﯽ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ۱۵ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۲-    ﻣﻌﺪل در ﻣﻘﺎﻃـﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ و ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در اﺳﺘـﺎنﻫﺎی اﯾﻼم، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﯿــﺎری، ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺧﻮزﺳﺘـﺎن، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﮐﺮدﺳﺘـﺎن، ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾـﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤـﺪ، ﻟﺮﺳـﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ۱۳  ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۳-    از داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۰ ﺳﺎل اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۴-    ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﻐﻞ ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ (ﻓﻘﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد) داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۷۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﺪ و ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣـﯽ اﻟﺰاﻣـﯽ اﺳﺖ و ﮐــﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان (ﭘﺰﺷﮑـﯽ و ﻏﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑـﯽ) ﻣـﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
•    ﺑﺮای اﯾﺜﺎرﮔﺮان ۲۵ درﺻﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ دارﻧﺪ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۵-    از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ (ﻧﮕﻬﺒﺎن) ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗـﻞ ۱۵ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻐﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۶-    ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎنِ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪار، ﺷﻌﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۷-    داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. (ﻃﺒﻖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻧﮏ)

 • مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام
 1. صفحه ۳۶ تا ۴۵ دفترچه برای داوطلبان سهمیه آزاد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین
 2. صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۰ دفترچه برای داوطلبان ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد

برای دانلود فایل کامل دفترچه راهنمای ثبت نام اینجا کلیک کنید

برای مشاهده صفحه اصلی استخدام فراگیر و ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …)

دانلود دفترچه سوالات آزمونهای فراگیر ۱و ۲ و ۳ با پاسخنامه تشریحی

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید


اطلاعیه جدید – نتایج مصاحبه بانک سپه اعلام شد
به آگاهی آن دسته از داوطلبانی که برای انجام مصاحبه حضوری از آنان دعوت به عمل آمده است می رساند؛ نتایج پس از اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح اعلام شد.
با آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی، به اطلاع پذیرفته شدگان در این مرحله می رساند به منظور ادامه مراحل استخدامی (گزینش، معاینات پزشکی و…) طی تماس تلفنی از آنان دعوت به عمل خواهد آمد. بر این اساس شایسته است از پیگیری و تماسهای تلفنی با واحدهای بانک خودداری فرمایند.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید

نمونه سوالات مصاحبه استخدام های دولتی

جزوه آمادگی برای جلسات مصاحبه استخدامی

اطلاعیه – قابل توجه داوطلبان آزمون استخدامی بانک سپه

به آگاهی آن دسته از داوطلبانی که امتیاز لازم را در آزمون استخدامی این بانک کسب نموده اند؛ می رساند، از شما به منظور انجام مصاحبه حضوری دعوت بعمل می آید.

زمانبندی برای انجام مصاحبه:
مشاهده اسامی داوطلبان برای مراجعه در روز پنجشنبه مورخ ۱۱ دیماه ۱۳۹۳

برای مشاهده جدول زمانبندی اینجا کلیک کنید

 مدارک مورد نیاز:
کارت شناسایی ملی یا شناسنامه
 محل مراجعه:
نشانی: تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، نبش ساختمان راه آهن، خیابان نوروز، ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه (نگین سپه)، طبقه دوم، اداره کل کارگزینی


اطلاعیه – قابل توجه داوطلبان آزمون استخدامی بانک سپه

به آگاهی آن دسته از داوطلبانی که امتیاز لازم را در آزمون استخدامی این بانک کسب نموده اند؛ می رساند، از شما به منظور انجام مصاحبه حضوری طی آذرماه سال جاری دعوت بعمل می آید.

جدول زمانبندی مراجعه از تاریخ ۱۰ لغایت ۲۰ آذرماه ۱۳۹۳ به همراه اسامی داوطلبان برای انجام مصاحبه حضوری

برای مشاهده جدول زمانبندی اینجا کلیک کنید

جدول زمانبندی مراجعه از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۵ آذرماه ۱۳۹۳ به همراه اسامی داوطلبان برای انجام مصاحبه حضوری

برای مشاهده جدول زمانبندی اینجا کلیک کنید

مدارک مورد نیاز:
کارت شناسایی ملی یا شناسنامه
محل مراجعه:
نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، مرکز همایشهای بانک سپه (باشگاه بانک سپه)

قابل توجه داوطلبان آزمون استخدامی بانک سپه
به آگاهی آن دسته از داوطلبانی که امتیاز لازم را در آزمون استخدامی این بانک کسب نموده اند؛ می رساند، از شما به تدریج طی تماس تلفنی، از طریق شماره تلفن (ثابت / همراه) -که در فرم ثبت نام درج کرده اید- به منظور ارائه مدارک، دعوت بعمل خواهد آمد.
خواهشمند است ضمن خودداری از مراجعه حضوری و تماس تلفنی، در موعد مقرر اعلام شده طی تماس تلفنی، شخصاً با مدارک زیر به نشانی اعلام شده مراجعه فرمایید.
مدارک مورد نیاز:
۱. اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن
۲. اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن
۳. اصل مدرک تحصیلی و تصویر آن
۴. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و تصویر پشت و روی آن (برای آقایان)
۵. دو قطعه عکس ۴*۳ با پس زمینه روشن (پشت نویسی شده)
۶. نسخه چاپ شده نتیجه آزمون (از سایت بانک سپه)
ضمناً در صورت آماده نبودن مدرک تحصیلی و یا کارت پایان خدمت، ارائه گواهی معتبری که در آن اطلاعات مورد نظر (رشته تحصیلی، معدل، تاریخ فراغت از تحصیل و تاریخ پایان خدمت) درج شده باشد، در این مرحله الزامی است.
 محل مراجعه:
* داوطلبان در استان تهران:
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین بانک سپه، طبقه دوم، اداره کل کارگزینی ـ دایره استخدام
* داوطلبان در سایر استانهای کشور:
نشانی: مدیریت شعب بانک سپه استان محل مورد تقاضا، دایره کارگزینی

برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و خصوصی در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده متن آگهی استخدام بانک سپه در سال ۹۳ اینجا کلیک کنید

 برای مشاهده صفحه ختم قرآن کریم اینجا کلیک کنید

وبسایت: www.banksepah.ir

برای مطالعه تجربیات کاربران وب سایت از آزمون تا مصاحبه اینجا کلیک کنید

36,328 نظر برای «استخدام بانک سپه سال ۹۶ (آمادگی برای آزمون)»


 1. ثنا

  برداشت من از ضرایب سهمیه دارها ی ایثارگران اینطوره که من با داشتن درصد 25تا 49عملا هیچگونه شانسی در رقابت با اونهایی که درصدشون بالاتره ندارم.چون ضریب من1/7هست و اگه در آزمون 50درصد نمره علمیم بشود با اعمال ضریب میشه 70 و اگه رقیبم فرزند شهیدباشه و نمره علمیش بشه 10با اعمال ضریب 7 میشه 70و نمره مصاحبمون یعنی در واقع هیچ شانسی در برابر درصدهای بالاتر وجود نداره.تازه اگه نابغه باشی و بتونی با فرض محال در مرحله اول بتونی ازش جلو بیفتی اون هم با نمره علمی نجومی، چون نمره مصاحبه هم با اعمال همین ضرایب محاسبه میشه دیگه یک هزارم درصد هم شانسی وجود نداره.پس نتیجه این میشه که ما که درصدمون پایینتره بهتره با داوطلبان آزاد رقابت کنیم تا در سهمیه چون اگه در رقابت آزاد مردود بشیم لا اقل میدونیم که رقیبمون بار علمیش بیشتر بوده.نه اینکه با اعمال ضرایب نجومی رقیبمون مردود شدیم.قبلنا بنیاد خودش افراد رو جهت استخدام معرفی میکردولی این دو ساله شرط استخدام رو شرکت در آزمون قرار داده که به قول خودشون هرکی بارعلمیش بیشتره به حقش برسه.حالا من موندم با این ضرایب دیگه رقابتش کجا بود؟

  پاسخ دادن
 2. عماد

  سلام دوستان گرامی
  من برای نگهبانی بانک سپه ثبت نام کردم.
  برای تست های ریاضی چی بخونم؟ در چه حدی سوال میاد؟
  اینو بگم که دیپلم ریاضی 6سال قبل گرفتم و دانشگاه نرفتم.
  استرس گرفتم بابت ریاضی

  پاسخ دادن
 3. الناز

  من ازمون صنعت و معدن شرکت کردم رشتم ریاضیه,میشه خواهش کنم برا دو درس تجزیه تحلیل سیستم و سیستم اطلاعات مدیریت منو راهنمایی کنید,کدوم فصلای تجزیه و تحلیل به نظرتون مهمه,و اینکه از چه کتابی برا تست استفاده کنم؟لطفا جواب بدید

  پاسخ دادن
 4. مهشاد

  کسی میدونه منظور از مالیه عمومی دقیقا چ کتابی هست؟من یه کتاب مالیه عمومی و خط مشی دولت دارم و به جزوه از کامران فقیهی تحت عنوان مالیه عمومی .کدومو باید بخونم؟

  پاسخ دادن
 5. zari به zahra

  آفرین ببخشید,قول میدم دیگه نپرسم,میگم مگه کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضاییان,جلدش قرمزه,پونصد صفحه مال پیام نوره,اینو باید بخونیم؟ مگه تیوری مدیریت نمیشه اصول مدیریت,رفتارسازمانی,منابع انسانی,الان مبانی سازمان و مدیریت رضاییان شامل کدوم یکی از این سه تا میشه؟و اینکه بخونمش یا نه؟جز امتحان هست این؟ ممنون میشم این سوالم رو جواب بدین.خیر ببینی ننه.

  پاسخ دادن
  • zahra

   سلام عزیزم
   تیوری مدیریت و اصول مدیریت یک معنی هستن
   و شامل ۴ سرفصل اصلی هستن که در دانشگاه با واحدهای جداگانه و کتاب های جدا تدریس میشن
   ۱-مبانی سازمان ( که شامل مباحث سازماندهی و شکل طراحی اجزای سازمان میشه و یه کلیاتی راجبه بقیه س ۳ سرفصل دیگه هم داره )
   ۲-مدیریت رفتار سازمانی ( که راجع به بررسی رفتار کارمندان در سازمان میشه و به بحثهایی مثل انگیزش میپردازه)
   ۳-مدیریت منابع انسانی ( این هم راجع به کارمندان میشه و راجع به نظام پرداخت و پاداش و … )
   ۴-تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

   کتاب اقای رضاییان شماره ی ۱ هستش یعنی مبانی سازمان
   انتشارات سمت

   پاسخ دادن
  • zahra

   ببین به طور کلی وقتی در ازمون ها گفته میشه که قراره از اصول مدیریت یا تیوری مدیریت سوال بیاد معمولا منظورشون اینه که از بخش ۱تا ۳ سوال میاد
   یعنی از مبانی سازمان و مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
   حالا اگه وقتتون محدوده در کتابهای مبانی سازمان یه کلیاتی از مدیریت رفتار و مدیریت منابع انسانی هم گفته شده و همون هم میتونه کمک کننده باشه براتون

   پاسخ دادن
 6. رسولی به zari

  سلام زری خانم.من بانک مسکنی هستم و برا ما از مبانی سازمان تست میدن.برا مبانی 5 مبنع اصلی داریم یعنی مدیریت عمومی الوانی و مبانی سازمان رضاییان و تیوری سازمان رابینز و مبانی سازمان مقیمی و نظریه سازمان ان ال کانلیف هچ.که از هر کدوم حنما سه تا تست میدن ولی در کل 20 تا تست باید بیاد .برا بانک سپه هیها که علاوه بر منابع سازمان از رفتار سازمانی و منابه انسانی هم ظاهرا تست میدن.که برا رفتار منبع اصلیش رفتار سازمانی رضاییانه و برا منابه اسفندیار سعادته.ولی برا شما هم اکثر تستا از مبانی سازمان میاد.اگه کتابی مثل ماهان یا مدرسان داری پیشنهاد میکنم اونو بخونی هر چن مدرسان و ماهان مقیمی و هچ رو پوشش ندادن ولی خب بقیه درسا رو پوشش دادن.اگه کتابی نداری و میخوایی کتاب بگیری که بهترین کتاب موجود در بازار کتاب سید جوادینه که همه منابعو کامل پوشش داده.اگه نمیخوایی کتاب هم بگیری پیشنهاد میکنم که خلاصه های رابینز و مبانی سازمان رضاییان و حتما مدیریت عمومی الوانی رو دانلود کن.رایگان توو نت پیدا میشه.من قبلا رایگان لود کردم.بجز مقیمی همه خلاصه ها توو نت هست همه شون هم مربوط به سایتین ولی توو نت رایگانشون هست.

  پاسخ دادن
 7. zari به zahra

  آفرین ببخشید اینقد سوال پرسیدم.دعا میکنم قبول شین ان شاالله.میگم تو نت سرچ کردم یه فایل ۳۲صفحه ای دانلود کردم خلاصه مدیریت عمومب الوانی,رایگان هم بود,سرفصلهاش:سیرتحولات نظریه های سازمان و مدیریت,برنامه ریزی جامع,سازماندهی,کنترل و نظارت سازمان,هدایت و رهبری,خلاقیت و نو آوری,تصمیم گیری.
  برا رضاییان هم یه فایل ۳۶صفحه ای با عنوان اصول مدیریت با سرفصلهای نظریه مدیریت.نوآوری.تصمیم گیری.سازماندهی.هدایت.ارتباطات.کنترل.بسیج منابع. اینم دانلو کردم.رایگان هم بود.
  یه فایل پاورپوینت با۳۱۱اسلاید و عنوان تیوری مدیریت پیشرفته رضاییان بود قیمت۴۰۰۰ .حالا منظور شما کدوما بود؟مال الوانی به نظرم خوب بود,ولی برا رضاییان کدوم یکی رو بخونم؟یه دنیا ممنون هم از شما هم از سایت خوبه ای استخدام.آی لاو یو.

  پاسخ دادن
  • zahra

   سلام عزیزم
   خواهش میکنم
   ممنون .همچنین انشالله
   والا من خودم پاور پوینت رو پیشنهاد نمیدم چون خیلی دیگه خلاصست و ممکنه درک مطالب و درک ارتباط مطالب رو سخت کنه
   و اینکه چون الان تو سفر هستم منابعم پیشم نیستن که براتون چک کنم که کدومه
   شرمنده

   پاسخ دادن
 8. zari به بهنام

  سلام آقا بهنام من یه جزوه دارم نکات پرچ و یه سری سوال داره که جواب ندارن.جواب بعضیها رو گیر نیاوردم.اگه میشه شما یا هر کدوم از دوستان که از جوابتون مطمینید جواب بدین:
  ۱.چرا تصمیم گیرندگان به راه حل رضایت بخش در تصمیم گیری اکتفا میکنند؟
  ۱.فشار سیاسی۲.تفاوت ارزشها و هنجارها۳.ساختار ذهنی۴.مشخص نبودن پیامدهای تصمیم

  ۲.فکر بنیادی نگرش …آن است که چون مدیر باید کار را به وسیله ی دیگران انجام دهد بنابراین مدیریت در حقیقت کاربرد….است.
  ۱.روابط انسانی_روش تحقیق ۲.رفتاری_روش تحقیق ۳.سیستمی_علم رفتار۴.رفتاری_علم رفتار

  ۳.مدیران مسولیتهای متعددی دارند کدام یک از موارد زیر مهمترین مسولیت یک مدیر است؟
  ۱.ارزشیابی مداوم از فرآیند فعالیت سازمان۲ .تامین نیازهای قانونی کارکنان سازمان ۳.ارضای مدیران مافوق ۴.تحقق اهداف سازمان

  ۴.مساله به عاملی گویند که…هدف شود.
  ۱.موجب فراتر رفتن از ۲. ,مانع دستیابی به ۳.باعث افزایش هزینه نیل به ۴. با اقدامات ریاضی موجب نیل به

  پاسخ دادن
  • zahra

   با سلام
   دوست خوبم این جزوه خیلی پراکنده و ناقصه به نظرم وقتتون رو تلفش نکنید
   اگر دنبال جزوه خلاصه هستین میتونید خلاصه ی کتاب الوانی + خلاصه ی کتاب رضاییان رو از اینترنت پیدا کنید و بخرید میترسم اسم سایتشو بگم و نظرمو تایید نکنن
   خودتون بگردید پیدا میکنید
   جواب سوالها هم اینها میشن :
   ۳
   ۴ ولی اطمینان کامل ندارم
   ۴
   ۲

   پاسخ دادن
   • zari

    سلام عزیزم والا موندم برا تیوری چی بخونم,من رشته ام حسابداری بوده,میخوام بتونم در حد ۲۰درصد این درسو بنزم.یه جزوه ی خوب و خلاصه میخوام ,این که دارم میخونم انگار دست نویس خود مهرداد پرچه,سیصد صفحه ست.اینا که شما فرمودین کافی هستن؟ میشه لطفاعنوانی که باید سرچ کنم رو کامل بگین.مثلا خلاصه ی کدوم کتاب رضاییان یا الوانی؟

  • شیده

   برای سوال 4 مطمعنم جواب مانع دست یابی به هدف
   برا سوال 3 تحقق اهداف سازمان فک کنم جامع تره
   برا سوال 2 باید مطالعه کنیم بعد میگوییم
   برا سوال یکم محدودیت ذهنی باعث میشه تصمیم رضایت بخش اکتفا کنند

   پاسخ دادن
  • zahra

   والا من رشته ام مدیریته واسه همین اینارو میدونستم
   بله دقیقا میدونم چه جزوه ای رو دارید مطالعه میکنید واسه همین گفتم اونو نخونید چون پراکنده و ناقصه
   کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان انتشارات سمت
   کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی نشر نی
   کتاب اول حجم بیشتر و جزییات بیشتر و کاملتره ولی کتاب دوم برای کساییکه مثله شما از رشته های دیگه هستن فهمش راحت تره بنظرم اول کتاب دکتر الوانی رو مطالعه کنید
   اگه براتون مقدور نبود که خلاصشون رو پیدا کنید کتاب اقای پرچ ۲ تا هستش
   یکیش همش تسته و توی پاسخ به تست ها اومده درس رو توضیح داده اونو نخونید
   یکی دیگه اش اومده تمام کتاب های مبانی سازمان رو خلاصه کرده و هر فصلش خلاصه ی یک کتابه
   اگر خواستید همین دومی رو بخرید
   البته ناگفته نماند که همین فصل ها ی کتاب پرچ بصورت فایل پی دی اف در اینترنت هستن و میتونید دانلود کنید

   پاسخ دادن
   • zahra

    سلام
    برای کسی که قبلا تیوری نخونده و رشته اش مدیریت نبوده خیر
    در ضمن اقای پرچ ۲ تا کتاب تیوری دارن
    من کتابی که توش همش تسته و موضوعات رو در پاسخنامه ها توضیح داده برای ازمون های استخدامی مناسب نیست بیشتر برای ارشد کاربرد داره


لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
 • برای دریافت جدیدترین اخبار و آگهی های استخدامی در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید
 • براي اطلاع از آخرين آگهي هاي مربوط به رشته و شهر خود اينجا را کليک کنيد.
 • در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اينجا کليک کنيد.