استخدام ظرفشور، گارسون و سرگارسون، میزبان و سرمیزبان
۳۱۲ روز قبل
کردستان همدان کرمانشاه مازندران تهران البرز آذربایجان غربی آذربایجان شرقی زنجان قزوین مرکزی
تمام وقت