استخدام همکار جهت کار در جلدسازی در تهران
مشخص نشده
۱۶۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر جهت صحافی در تهران
مشخص نشده
۱۷۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر نیمه ماهر جلدساز در تهران
مشخص نشده
۲۰۱ روز قبل
تهران
تمام وقت