استخدام طلا ساز با ضامن معتبر در تهران محدوده تجریش
استخدام یک موم کار در تهران محدوده بازار
استخدام تعدادی خانم جهت کار در طلاسازی با آموزش در تهران
استخدام بساب کار نقره ساز آقا جهت همکاری در تهران
استخدام بساب کار آبکار و موم کار در کارگاه طلاسازی در تهران
استخدام نیروی خانم و آقا جهت کار در طلاسازی در تهران
استخدام پرداخت کار ماهر، بساب کار ماهر و موم کار ماهر
استخدام آبکار و تعمیرات طلا ماهر جهت کار در مغازه در تهران
استخدام به دو نفر جوشکار و پرداخت کار در شهر تهران
استخدام بساب کار ماهر در شهر تهران محدوده بازار
استخدام سازنده طلا حرفه ای جهت همکاری در تهران
استخدام موم کار و سنگ سوارکن حرفه ای در شهر تهران
استخدام نیروی خانم آشنا به مراحل ساخت النگوسازی در تهران
استخدام کارگر خانم جهت کار در کارگاه طلاسازی در تهران
استخدام تعدادی موم کار ماهر مسلط به سنگ سوار کردن
استخدام مومکار ماهر مسلط به سنگ سوارکردن در تهران
استخدام تراشکار ماهر طلا و یک نفر بساب کار ماهر طلا
استخدام یک بسابکار و یک طراح حرفه ای در تهران
استخدام تعدادی پرداختکار ماهر و نیمه ماهر در تهران
استخدام تعدادی بساب کار و مومکار ماهر جهت کار در طلا سازی