استخدام طلا ساز در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام دو نفر نیروی طلاساز در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام بساب کار و پرداخت کار در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام جواهرساز و تعمیرکار ماهر در تهران
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تراشکار در یک طلاسازی در تهران
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام بسابکار جهت طلاسازی در تهران
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
تهران
تمام وقت