استخدام موم زن و نگین زن جهت همکاری در کارگاه در تبریز
به چند نفر موم زن و نگین زن جهت همکاری در کارگاه در تبریز نیازمندیم.
استخدام موم کار خانم جهت همکاری در تهران
به موم کار خانم جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
استخدام آبکار فوق حرفه ای جهت همکاری در شهر تهران
به آبکار فوق حرفه ای جهت همکاری در شهر تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی ماهر طلا و جواهر ساز در شهر مشهد
به یک نیروی ماهر طلا و جواهر ساز در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام آبکار ماهر وارد به آبکاری و تعمیرات طلا در بازار
به آبکار ماهر وارد به آبکاری و تعمیرات طلا در بازار تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی ساده آقا در تولیدی بدلیجات در شهر مشهد
به تعدادی نیروی ساده آقا در تولیدی بدلیجات در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی فیروزه تراش جهت همکاری در شهر مشهد
به یک نفر نیروی فیروزه تراش جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام بساب کار موم کار و کارگر ساده جهت کارگاه طلاسازی
به یک بساب کار موم کار و کارگر ساده آقا جهت کار در کارگاه طلاسازی با ضامن در تهران نیازمندیم.
استخدام چند نفر کارگر مبتدی و موم کار آقا جهت کار در کارگاه طل
به چند نفر کارگر مبتدی و موم کار آقا جهت کار در کارگاه طلاسازی در تهران نیازمندیم.
استخدام بسابکار پرداختکار نیمه ماهر در تهران
به بسابکار پرداختکار نیمه ماهر در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر جهت کار در کارگاه طلاسازی
به کارگر ساده و نیمه ماهر جهت کار در کارگاه طلاسازی در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی همکار خانم و آقا زرگری موم زنی و بساب کار
به تعدادی همکار خانم و آقا زرگری موم زنی و بساب کار در شهر اصفهان نیازمندیم.
استخدام چند نفر همکار ساده خانم جهت کارگاه طلاسازی در تبریز
به چند نفر همکار ساده خانم جهت کارگاه طلاسازی در تبریز نیازمندیم.
استخدام نیروی ماهر یا نیمه ماهر خانم جهت کار در جواهرسازی
یک کارگاه جواهرسازی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام بسابکار ماهر جهت همکاری در تهران
به یک بسابکار ماهر جهت همکاری در تهران نیازمندیم. محدوده سنی ۲۰ سال
استخدام نیروی خانم و آقا در کارگاه نقره و بدلیجات در مشهد
به تعدادی نیروی خانم و آقا در کارگاه نقره و بدلیجات در مشهد نیازمندیم.
استخدام یک مومکار خانم و یک تراشکار آقا جهت طلاسازی
به یک مومکار خانم و یک تراشکار آقا جهت طلاسازی در تهران - منوچهری نیازمندیم.
استخدام نیروی خانم جهت همکاری با کارگاه طلاسازی در اصفهان
به نیروی خانم جهت همکاری با کارگاه طلاسازی در اصفهان نیازمندیم.
استخدام تعدادی همکار ماهر خانم جهت مینا کاری در شهر همدان
به تعدادی همکار ماهر خانم جهت مینا کاری در شهر همدان نیازمندیم.
استخدام تعدادی موم کار و بساب کار ماهر در تهران
به تعدادی موم کار و بساب کار ماهر در تهران نیازمندیم.