استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت صنعت غذایی کورش - تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه،کنترل کیفیت،برنامه ریزی تولید/ تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس کنترل کیفیت،کارشناس تولید،انباردار در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام تکنسین برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید(مهندسی صنایع) در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی،کارشناس طراحی،سرپرست تولید-تهران
استخدام مدیر انبار ،کارشناس برنامه ریزی در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید و مواد،سرپرست انبار در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در شهرک صنعتی شمس ‏آباد
استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی وکنترل پروژه جهت شرکت معتبر مهندسی
استخدام یکنفر مدیر برنامه ریزی و کنترل با سابقه کار
استخدام سرپرست تولید،سرپرست برنامه ریزی تولید،حسابدار انبار
استخدام مدیرسیستم و روشها،سرپرست برنامه ریزی تولید،کارشناس ایز
استخدام 17 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر - تهران
استخدام 5 ردیف شغلی در گروه صنعتی ایران روور - تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی دریک مجموعه درمانی _ زیبایی معتبر
استخدام کارشناس برنامه ریزی در گروه صنعتی پلیمر بوشهر