استخدام کارشناس برنامه ریزی در یک شرکت در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید،مانیتورینگ،کارشناس بایگانی
استخدام 8 ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی و بازرگانی در اصفهان
استخدام 3 ردیف شغلی در کارخانه ای معتبر-شهرک صنعتی عباس آباد
استخدام کارشناس برنامه ریزی آقا(مهندسی صنایع) در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت صنایع غذایی معتبر-البرز
استخدام حسابدار انبار،برنامه ریزی تولید،کاردکس انبار،انباردار
استخدام مسئول برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی-آذربایجان شرقی
استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید،کارشناس حسابداری در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی در شرکتی معتبر-تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی -گرمسار
استخدام کارشناس تولید آقا (مهندسی شیمی با گرایش پلیمر)-بوشهر
استخدام کارشناس تحقیق توسعه،کارشناس برنامه ریزی در حوزه غذایی
استخدام کارشناس صنایع و برنامه ریزی و کارشناس حسابداری-البرز
استخدام کارشناس صنایع آقا جهت همکاری با شرکت اصفهان
استخدام کارشناس برنامه ریزی( مهندسی صنایع) در تهران
استخدام 9 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در آذربایجان شرقی
استخدام کارشناس برنامه ریزی در بوشهر-عسلویه
استخدام مدیر برنامه ریزی تولید،مدیر مهندسی در خراسان رضوی
استخدام کارشناس برنامه ریزتولید(مدرک کارشناسی صنایع) آقا/البرز