آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام 3نفر نیروی پیک موتوری در بیرجند
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی خانم کارگر رستوران در بیرجند
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام تعدادی پیک موتوری با موتور در بیرجند
مشخص نشده
۱۰۶۴ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نیرو همراه با موتور جهت فست فود در بیرجند
مشخص نشده
۱۰۶۷ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام پیک موتوری جهت همکاری در بیرجند
مشخص نشده
۱۱۹۰ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام آقا پیک موتوری جهت کار در رستوران در بیرجند
مشخص نشده
۱۱۹۳ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام پیک موتوری جهت رستوران در بیرجند
مشخص نشده
۱۲۷۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام پیک موتوری جهت کار در غذای کندیک در بیرجند
مشخص نشده
۱۲۸۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نیروی جوان با گواهینامه موتورسیکلت در بیرجند
مشخص نشده
۱۳۱۲ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام پیک موتوری ویژه عید در بیرجند
مشخص نشده
۱۴۵۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام پیک موتوری در یک مجموعه معتبر در بیرجند
مشخص نشده
۱۵۱۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام پیک موتوری جهت همکاری با رستوران در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۵۶۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام پیک موتوری آقا جهت همکاری در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۵۸۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام پیک موتوری تمام وقت و پاره وقت در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۶۰۰ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام تعدادی پیک موتوری جهت شیفت صبح در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۶۱۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت