ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر (منشی) در تهران
مشخص نشده
امروز
تهران
تمام وقت
استخدام منشی مدیر عامل با بیمه و پاداش در مهان صنعت آرشام در بهارستان تهران
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی مدیر عامل با پاداش در مجموعه آلند در تهران
مشخص نشده
امروز
تهران منطقه ۳، قبا
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با حقوق تا 12 میلیون و بیمه در البرز صنعت مبنا از البرز
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام منشی مدیر عامل با بیمه در ایوان باستان در آرژانتین تهران
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان
تمام وقت