استخدام تعدادی نیروی تعمیر کار مکانیک در مشهد
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی زیر کار زن پلی استر در مشهد
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی آقا پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی برقکار، نقاش در مشهد
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی زیرکارزن پلی استر در مشهد
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی آقا رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی مکانیک، برقکار در مشهد
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی مکانیک وشاگرد مکانیک در مشهد
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت