استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۴۷ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۵۹ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام مژه کار ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۲۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام آرایشگر در یک سالن آرایش در البرز
مشخص نشده
۱۴۱ روز قبل
البرز
تمام وقت