استخدام نیروی وردست آرایشگر در کرج
مشخص نشده
۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۵۴ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۸۵ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۱۰۴ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۱۱۶ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام مژه کار ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۸۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام آرایشگر در یک سالن آرایش در البرز
مشخص نشده
۱۹۸ روز قبل
البرز
تمام وقت