استخدام حسابدار،مدیر طرح و برنامه و پروژه آقا در تهران
استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
استخدام شش ردیف شغلی در شرکت حدیدسازان در البرز
استخدام معاونت طرح وبرنامه،مدیرفنی ازمازندران جهت کاردرگلستان
استخدام کارشناس برنامه ریزی و بودجه،منابع انسانی،مالی/تهران
استخدام شش ردیف شغلی در استان مرکزی
استخدام هفت ردیف شغلی در شرکت آلیاسیس
استخدام مدیر طرح و برنامه،کارشناس ارشد حسابدار
استخدام مدیر طرح و برنامه جهت شرکت خودرو سازی در کرمان
استخدام کارشناس سیستم و استراتژی باسابقه/تهران
استخدام متخصص و مدیر برنامه ارتباطات و تبلیغات
استخدام ۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی در البرز
استخدام مدیر تحقیق و توسعه بازار،مدیر فروش در اصفهان
استخدام کارشناس ارشد سیستم و استراتژی درچای دوغزال
استخدام کارشناس فروش،کارشناس طرح وبرنامه درکیهان تجارت
استخدام سرپرست واحد برنامه ریزی و نظارت(صنایع،مدیریت)
استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت عظیم خودرو در تهران
استخدام ۶ ردیف شغلی دریک شرکت صنایع غذایی/البرز،هشتگرد
استخدام کارشناس برنامه ریزی استراتژیک و تعالی سازمانی - البرز
استخدام سه ردیف شغلی در مرکز توسعه و پژوهش خشت ماندگار- البرز