استخدام مدیر برنامه ریزی با سابقه کار عملی و قدرت اجرایی
استخدام مدیر برنامه ریزی و توسعه در تبریز
استخدام ۴ ردیف شغلی در سایا تجارت المان ارس در آذربایجان شرقی