ارسال آسان
استخدام طراح جواهر در یک مجموعه جواهرسازی در تهران
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
استخدام طراح طلا و جواهر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران
پاره وقت دورکاری
استخدام طراح طلا و جواهرات در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق 20 میلیون تومان، پاداش در تهران
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 13,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با امکان درآمد تا 30 میلیون و پاداش در تهران
مشخص نشده
۵۴ روز قبل
تهران منطقه ۳، زرگنده
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 30,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه تکمیلی و پاداش در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 17,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با امکان درآمد تا 30 میلیون و پاداش در تهران
مشخص نشده
۶۵ روز قبل
تهران منطقه ۳، زرگنده
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 30,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه تکمیلی و پاداش در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 17,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه در یک دفتر طراحی طلا و جواهر در تهران
مشخص نشده
۸۰ روز قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با بیمه تکمیلی، پاداش و حقوق تا 17 میلیون در تهران
مشخص نشده
۸۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 17,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در مجموعه طلاسازی بحرینی در تهران
مشخص نشده
۱۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۸، هفت حوض
تمام وقت