استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در بوشهر (کنگان)
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در خوزستان(اهواز و خرمشهر )
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در کردستان-بیجار
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در آذربایجان غربی-شوط ماکو
استخدام شرکت سیستم یاس ارغوانی در کرمانشاه-سرپل ذهاب
استخدام متصدی مرکز تماس خانم و مسئول کارگاه آقا در یزد
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در مازندران-چالوس
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در کرمان
استخدام صندوقدارخانم در رستورانی واقع در لاله پارک تبریز
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در قم
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در سیستم یاس ارغوانی دریزد
استخدام پشتیبانی دستگاه کارتخوان آقا در محمودآباد،آمل
استخدام مسئول کارگاه در شرکت سیستم یاس ارغوانی در بوشهر
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان در شرکت یاس ارغوانی در قم
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در قزوین
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در خرمشهر و اهواز
استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان در الیگودرز
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس سیستم ارغوانی دریزد
استخدام کارمند پاره وقت در شرکت گردشگر در ۵استان کشور
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در ارومیه