استخدام مدرس زبان فرانسه جهت آکادمی زبان آوان در کرج
استخدام مدرس زبانهای خارجی در موسسه اندیشه البرز
استخدام مدرس زبانهای خارجی در گروه آموزشی ارتباطات - کرج
استخدام مدرس فرانسه و آلمانی جهت گروه آموزشی ارتباطات
استخدام مدرس جهت آموزشگاه تندیس زبان البرز در کرج
استخدام مدرس زبانهای فرانسه و آلمانی در کرج
استخدام مدرس آلمانی، فرانسه و ترکی استانبولی در کرج
استخدام مدرسین زبانهای خارجی جهت همکاری در کرج
استخدام تعدادی مدرس زبانهای خارجی در شهر کرج
استخدام موسسه علوم و فنون کیش البرز - کرج
استخدامsupervisorوTeacher زبانهای مختلف درآموزشگاه زبان ملل/کرج
استخدام مدرس انگلیسی و فرانسه در آموزشگاه زبان - کرج
استخدام مدرس زبان جهت موسسه کهکشان - کرج
استخدام مدرس انگلیسی - آلمانی - فرانسه - استانبولی در کرج
استخدام گروه آموزشی ارتباطات - کرج
استخدام مدرس فرانسه و ترکی در گروه آمورشی ارتباطات - کرج
استخدام مدرس با تجربه زبان های خارجی در شهر کرج
استخدام مدرس زبان انگلیسی و فرانسه - شهر کرج
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مدرس زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه در کرج