استخدام یک فروشنده جهت همکاری با نهالستان در شهر بیرجند
استخدام راننده جهت همکاری با آژانس در شهر بیرجند
استخدام راننده بیل از خراسان جنوبی جهت کار در خراسان رضوی
استخدام کارشناس تامین اقامت (بازاریاب میدانی) در بیرجند
استخدام کارشناس پشتیبانی آقا( مهندسی برق وکامپیوتر ) در طبس
استخدام راننده با خودرو جهت آژانس با زنگ خور بالا در بیرجند
استخدام تعدادی راننده جهت همکاری با آژانس با زنگ خور بالا
استخدام یک خانم نگهدار سالمند در بیرجند
استخدام نیرو جهت فروشندگی در بیرجند
استخدام راننده پایه یک فنی جهت کمپرسی در بیرجند
استخدام نیرو جهت فروشندگی در گلخانه در بیرجند
استخدام تعدادی راننده جهت کار در آژانس در بیرجند
استخدام خانم جهت امور آشپزی یک شرکت معدنی در خراسان جنوبی
استخدام کارگر ساده آقا جهت در و پنجره آلومینیوم در شهر بیرجند
استخدام تعدادی راننده جهت آژانس با زنگ خور بالا در بیرجند
استخدام کارشناس فروش جهت همکاری با شرکت کامپیوتری در بیرجند
استخدام پرسشگر در شرکت تحقیقات بازار و رسانه امروز
استخدام منشی (متصدی امور اداری )،گرافیست و طراح - خراسان جنوبی
استخدام منشی (متصدی امور اداری ) در خراسان جنوبی
استخدام کارشناس صنایع غذایی جهت پذیرش مسئول فنی کارگاه